Zpráva předsedy KV ČKS za rok 2016

27.02.2017 23:25

Schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje  22. 1. 2017

Zpráva předsedy

Vážení přátelé, ve své zprávě bych Vás chtěl informovat o práci výboru a celkové činnosti Ústecké krajské kynologické organizace.

Jako první provedu kontrolu usnesení z minulé schůze předsedů.

Schůze předsedů

 - bere na vědomí přednesené zprávy funkcionářů a tyto zveřejnit na webu

  • schvaluje sportovní kalendář
  • schvaluje termín školení figurantů, kladečů a instruktorů
  • ukládá výboru zveřejnit zápis ze schůze a sportovní kalendář na webu
  • schvaluje plán práce KV na rok 2016

Nyní k vlastní zprávě.

Výbor pracoval ve složení:

Václav Kejř – předseda

ing. Martin Čecho místopředseda a jednatel

ing. Petra Aulická pokladní a hospodář

Petr Žižka výcvikář a na schůzi 12. 3. oznámil rezignaci na funkci s tím, že funkci vykonává dlouho a chce se plně věnovat práci rozhodčího

Eva Karvánková referent mládeže

Jindřich Weinert koordinátor ligy

Josef Prášil člen výboru. Josef Prášil rovněž na schůzi 12. 3. požádal o uvolnění z výboru pro neshody s některými členy výboru.

Za Petra Žižku byl kooptován Honza Kuncl jako výcvikář a za Josefa Prášila byla kooptována Michaela Vacková, která pomáhá Evě Karvánkové s mládeží.

Výbor se sešel celkem 5x a více méně se řešily otázky ligy, školení, připravoval se tábor mládeže.

Podal jsem žádosti o dotace na ČKS a na Krajský úřad. Obě dotace jsme obdrželi. Jednalo se o 15000,- z ČKS a 30000,- z Krajského úřadu.

Několikrát jsme se zabývali otázkou ligy, je jednak málo organizací, které o pořádání ligy mají zájem, dále je na soutěžích ligy málo účastníků a krom několika málo jednotlivců i velmi slabé výkony.

Navíc výsledky jedné soutěže ligy byly anulovány, protože soutěž posuzovala pí Janečková, která již není rozhodčím z výkonu.

Dáváme dnešní schůzi na zvážení, zda neupustit od pořádání ligy a neudělat jedenu větší „Krajskou soutěž“

O výsledcích ligy Vás bude podrobněji informovat Jindra Weinert. Případně Honza Kuncl.

O termínech školení fig. Kladečů a instruktorů Vás poinformuje Honza Kuncl a seznámí Vás i s výsledky našich adeptů na figuranty 1. třídy.

Co se týče mládeže, bohužel po mnoha letech nebyl nikdo z našeho kraje na VS a tím ani na mistrovství ČR mládeže.

Pro podporu a probuzení většího zájmu mládežníků byl jak  TTM ve Starém Plzenci (loni již naposledy) tak náš krajský tábor mládeže v Litoměřicích, víkendové soustředění v Lenešicích a soutěž v Lounech. O podrobnostech Vás bude informovat Eva Karvánková a případně ji doplní Michala Vacková. Jak Evě a Michale děkuji za organizační zajištění tábora i dalších akcí pro mládež, tak děkuji i Litoměřickým za umožnění tábora, Lenešickým za soustředění a Lounům děkuji za umožnění závodu mládeže.

Co se týče umístění našich dospělých, poinformuje Vás Honza Kuncl, já bych pouze vyzvedl dlouhodobě výborných výsledků Jitky Dufkové, kterých dosáhla v roce 2015, ale i v sezoně 2016, ale zmínil i pěkné umístění Petry Stehlíkové na MČR ZVV3.Honza Kuncl aktualizoval seznam figurantů I. a II. třídy a ten se v nejbližších dnech objeví na stránkách ČKS a na stránkách našeho kraje.

Co se týče výcvikových akcí s celorepublikového významu. ZKO 461 Roudnice organizačně zajišťovala již podruhé za sebou Mistrovství ČR IPO. To loňské mistrovství nám dalo skutečně zabrat, vzhledem k počasí jsme hledali terény na stopy od Mladé Boleslavi až za Litoměřice. Nakonec Karel Nedvěd s Petrem Žižkou našli řešení v okolí Roudnice.

Dále Roudnice dělala CACT IPO3, ZVV3 a na letošek rozšiřujeme o ZMP3.

Jiná ZKO z našeho kraje celorepublikovou akci nezabezpečovala.

V současné době pracuji na vyúčtování dotace Ústeckého KÚ.

Závěrem malé připomenutí, předpokládám, že máte všichni odeslanou členskou základnu pro rok 2017. Termín byl 13. ledna 2017.  ZKO Chlumec a Račice za loňský rok to ještě v dubnu nezaslaly. Podle posledních informací jsou již všechny naše ZKO přeregistrovány ve spolkovém rejstříku. Pro rok 2018 bude zvýšen odvod členských příspěvků za člena ze 150,- korun na 250,- korun.  Je to z důvodů, že těch současných 150,. se platí již hezkou řádku let i přes mnohé inflace.

Chtěl bych se trošku i pochlubit, ČMKU pro své dobré hospodaření vrátila ČKS odeslané příspěvky a na plenárním zasedání jsem navrhl, aby tyto prostředky byly poskytnuty krajům. Jedná se o 5,- Kč za člena.

Dále jsem podal návrh na úpravu směrnice pro propůjčení titulu Mistra sportu, rovněž prošlo a jako třetí jsem navrhl uspořádání slavnostního večera pro závodníky, kteří dosáhli v posledních 2-3 letech vynikajících výsledků na mistrovstvích světa FCI, ale i v některých plemenech, ale i v ostatních kynologických sportech. I tento návrh byl v nějaké podobě výcvikovou komisí i předsednictvem přijat.

Chtěl bych vás seznámit i s nějakými novinkami z ČKS.

Z těch zvýšených odvodů za člena, jak jsem zmiňoval, půjde 25,- Kč za člena na krajské organizace.(dosud to bylo 15,-)

Jak již víte, tak od loňska jsou sloučené zkoušky NZŘ a IPO. Trvá maximálně 10 účastníků a ne 30 oddílů.

Komise mládeže i předsednictvo nesouhlasí s kritikou na špatné zajištění VS a mistrovství mládeže v Drahotušicích, kterou vznesla na poslední schůzi Eva Karvánková a Alena Janečková.

Co se týče zdravotních prohlídek, není to úplně jednoznačné, ale rozhodčí prozatím pouze při zkouškách na rozhodčího, figuranti při zkouškách a prolongacích a kladeči asi také. Jakmile bude v této otázce zcela jasno, budu Vás na webu informovat.

ČKS hospodaří s rozpočtem náklady 20 567 tisíc, výnosy 18 661tis., 1 906tis. schodek.

Největší náklady ale i výnosy má Mezinárodní výstava nákl. 7 630 tis.  výn. 9 630 tis. tedy 2 miliony v plusu, výcvik, soutěže a mistr.  Nákl. 2 230 tis. výn. 1 230 tis. (startovné a MŠMT) tedy v minusu 1 milion. Plemenná kniha je zisková.

Pryč od čísel. Dokončují se úpravy ZŘ IPO, platnost snad od r.2018.

Změny:   A-Na stopách 3 předměty, pro úspěšné složení alespoň jeden předmět (IPO V 2 př.

                 B-metrová překážka do 70 cm plná a zbylých 30 cm budou tři tyče lehce shoditelné kvůli zranění psa, aporty asi bude roznášet pomocník-stevard

                 C-snad bez výrazných změn, pouze na MS FCI budou pouze nápřahy.

Co se týče psovodů s handicapem, zatím nejednáno a ponecháno na národních svazech. Tento problém vznikl v Roudnici n.L. při MČRIPO 2015 (slabozraký psovod postoupil do reprezentace a bylo kolem toho dost nepříjemných,až nechutných rozhovorů.)

VH ČMKU se koná dne 25. března 2017 – máme 3 delegáty.

Ing. Čecho, Kejř a Kuncl.

To je ode mne snad vše, děkuji za pozornost.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.