Závěry za školení rozhodčích 2013

07.04.2013 18:18

 

Závěry za školení rozhodčích 2013
ZŘ NZŘ
ZM: Cviky obrany:
a) Průzkum terénu-vyhledání
Pokud se průzkum terénu provádí v přírodním terénu, což je dneska opravdu výjimkou, je šíře terénu 30 kroků a délka je 40 kroků.
Pro plnohodnotný výkon psa se tedy požaduje, aby pes vyběhl na každou stranu 1x a to minimálně 15kroků od osy postupu.
Průzkum terénu na zástěny je přesně popsán ve zkušebním řádu NZŘ. Musí být postaveno 6 zástěn na prostoru 80x100 kroků. Toleruje se minimální rozměr 60x80 kroků, ale jen v případě, že pořadatel nemá k dispozici rozměr, který udává ZŘ. U vyhledávání na zástěny psovod prochází po celé ose s upoutaným psem až na úroveň páté zástěny až potom odpoutává psa a hlásí připravenost k zahájení obrany.
b) Označení pomocníka
U tohoto cviku může psovod vybízet psa k označení pomocníka aniž by byl za tuto pomoc penalizován!
Pokud však pes neštěká, ale pouze vystavuje nebo figuranta napadá, může rozhodčí tento cvik ohodnotit maximálně známkou uspokojivou - ne však nedostatečnou (srazí mu tedy za cvik až 3body). Pokud však nejeví o figuranta zájem a odbíhá více jak 10 kroků je obrana ukončena a psovod se psem již dále nepokračuje.
Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu(nesmí běžet) a psa přidrží za obojek. Tímto přidržením končí cvik označení pomocníka.
c) Ochrana psovoda
psovod drží psa za obojek a vyzve figuranta k vystoupení z úkrytu. Poté figurant ze vzdálenosti asi 5 kroků psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V tomto okamžiku psovod vypouští psa.
Stává se, že si psovod ihned po označení pomocníka v rychlosti připoutá psa na vodítko.Při samotném přepadu nesmí být pes na vodítku. Ochrana psovoda se psem na vodítku je nepřípustná!
Tento cvik je spojen i s posledním cvikem v obraně zkoušky ZM a to s e) odolností.
U tohoto cviku figurant krátce se psem bojuje a zároveň naznačuje údery. U psa, který v boji selže, tzn. rukáv pustí a i když figuranta blokuje, psovod se psem v obraně dále nepokračuje - diskvalifikace v oddíle C.
d) zadržení pomocníka - hladké
Figurant odbíhá od psovoda a psa nedráždí! Když je vzdálen 25 kroků dává rozhodčí povel k vypuštění psa, zároveň se psem vybíhá i psovod. Pokud pes figuranta nezadrží, popř. projeví nezájem, je obrana ukončena - diskvalifikace v oddíle C.Pokud pes pouští až na 3. povel, jsou mu za pouštění sraženy max. 2 body. Pokud pes nepouští ani na třetí povel a psovod musí použít fyzickou pomoc, jsou mu sraženy max. 3 body.
Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat str.44 / 13
2
ZVV1-ZVV3 a speciálky
a) ODHALENÍ POMOCNÍKA
Průzkum terénu na zástěny – ZVV 1
Prostor je dán ZŘ 80x100 kroků. Opět můžeme být tolerantní pokud pořadatel nemá potřebné prostory a to až na rozměr 60x80 kroků.A toto platí i u zkoušek ZVV1-3.
U zkoušky ZVV1 prochází psovod středem prostoru k zahájení revírování s upoutaným psem.U zkoušek vyšších přichází do prostoru na úroveň prvního úkrytu se psem na volno.
Na počátku cviku se postaví psovod se psem v základním postoji do směru osy postupu a čeká na pokyn rozhodčího k zahájení cviku. Psa nesmí přidržovat za obojek. Pokud je postaven-nasměrován k první zástěně a psa přidržuje, mohou mu být odebrány až 2 body.
U všech zkoušek ZVV1-3 se při vyhledávání na zástěny vyžaduje aby byl pes dostatečně rychlý, aby zástěny obíhal těsně bez větších oblouků. Při přivolávání od prověřené zástěny by měl pes nabíhat směrem na psovoda. Osu postupu přebíhá krátce před psovodem. Chybou je také pokud zabíhá za psovoda. Povel „revír“ k další zástěně může dát psovod nejpozději, když pes přebíhá osu postupu před psovodem.
Průzkum v přírodním terénu
U ZVV1 je šíře 40 kroků a délka 50 kroků. Pes by u této zkoušky měl vyběhnout 2x na každou stranu 20 kroků.
U zkoušek ZVV2 a zkoušky ZPO1 je šířka 60 kroků a délka 100 kroků, u zkoušky ZVV3 80x100 pes by měl u těchto zkoušek na každou stranu vyběhnout nejméně 3x
U speciálky ZPO2 je prostor k vyhledání 60 kroků široký, délka je však dvojnásobná oproti předcházejícím zkouškám a to je 200 kroků. Pes by měl každou stranu prověřit nejméně 5-6x
Činnost psa v přírodním terénu má být rychlá, chtivá. Pes musí prostor rovnoměrně pokrývat a musí být ovladatelný tzn. musí okamžitě reagovat na povely psovoda. Psovod by se neměl zastavovat, natož pak couvat.
Přejití figuranta psovodem a psem o 10 kroků znamená ukončení obrany. Toto platí u zkoušek s jedním figurantem.
Pokud pes uteče a nepřijde na 3 přivolání = diskvalifikace celková
Do této části „odhalení pomocníka“ patří také „vyštěkání“
Náš NZŘ požaduje jen vyštěkání. NENÍ VYSTAVENÍ
Pokud se stane, že pes figuranta v PŘÍRODNÍM TERÉNU, NALEZNE ALE NEVYŠTĚKÁ ( vyjma ZM) znamená to anulování cviků,, Průzkum terénu i vyštěkání“ v obraně však pokračuje
Na maketách pokud zůstává u figuranta, ale neštěká= 0 bodů za vyštěkání, ale v obraně pokračuje, body za revír zůstávají.
Pokud štěká přerušovaně, a nakrátko odchází do 5 kroků= hodnocení nedostatečně 1-6 bodů.
3
Pokud pes figuranta vyštěkává, ale posléze od něho pro nezájem odejde o více jak 10 kroků = diskvalifikace oddílu „C“.
Pokud jde přicházejícímu psovodovi naproti hodnocení ve známce ,,nedostatečně“
Pokud pes figuranta napadne, ale při příchodu psovoda pustí popř.pustí až na první povel,,,pouze povel na odvolání“ je vyštěkání anulováno, průzkum terénu se započítává a v obraně se pokračuje. Pokud pes na první povel nepustí=diskvalifikace odd. C
Pokud pes štěká a střídavě napadá do rukávu, hodnotíme známkou nedostatečně 1-6 bodů.
K závěru cviku vyštěkání patří také odvolání psa od figuranta a to se může provést dvěma způsoby:
1) Psovod si stoupne 1 krok za psa a na pokyn rozhodčího jej odvolá k noze. Dále se přemisťují, až když figurant zaujme pozici pro další cvik.
2) A nebo se zařadí vedla psa a na pokyn rozhodčího přejdou na určené místo. Teprve po zaujetí místa se přemístí figurant..(toto popisuje ZŘ str. 29-30 odst. 15). U ZVV1 může psovod při přechodu psa přidržovat za obojek.
Cvik vyštěkání končí: psovod stojí v základním postoji se psem u levé nohy.
Toto platí k vyštěkání u všech stupňů ZVV a u speciálek.
b) Zajištění figuranta
Začínáme prohlídkou: Psovod vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu a dal ruce nad hlavu. Pes by měl sedět u nohy psovoda a psovod jej u zkoušky ZVV1 může držet za obojek.
Když figurant zaujme polohu, položí psovod psa asi 5 kroků před figurantem. Psovod figuranta obejde, odebere obušek a provede krátce prohlídku. Nemělo by to být jenom obejití figuranta a sebrání obušku.
Je jedno jakým způsobem se vrací ke psu, zda zprava nebo zleva. Nesmí však křížit osu mezi psem a figurantem. Pokud se to stane, známka se sníží o jeden stupeň.
Pes musí po celou dobu prohlídky figuranta střežit, být na něj plně koncentrovaný a nesmí štěkat a nesmí měnit polohu.
Pokud figuranta při prohlídce napadne-tvrdě-je cvik anulován, musí ale pustit nejpozději na jeden povel, pokud nepustí = celkově diskvalifikován.
Po návratu ke psu si pes na povel psovoda sedá.
Figurant připažuje ruce po ukončení prohlídky, nebo až po návratu psovoda ke psu. Vždy na povel psovoda
Následuje výslech, u zkoušky ZVV1 psovod může držet psa za obojek. Vyžaduje se, aby pes seděl u nohy, byl koncentrovaný na figuranta a výslech nerušil štěkáním.
Pokud pes ruší výslech, který ještě nepřešel v hádku, štěkáním, je cvik hodnocen nejvýše uspokojivě.
Pokud je těžce zvladatelný, tak známkou nedostatečně-ne však nulou!
Pro korektní posouzení je nutné, vyžadovat dobu výslechu před hádkou dostatečně dlouhou, aby to nebylo např. CO TADY DĚLÁTE NIC A PŘEPAD
4
c) Ochrana psovoda
Navazuje na cvik ,,výslech“. U tohoto cviku se velmi často se stává, že figurant nepřepadá psovoda, ale dává psovi pouze „kousnout“ tím, že uhýbá do stran, nebo dokonce couvne. Je potřeba na toto dát pozor a figuranta dostatečně poučit. Jinak u tohoto cviku samozřejmě hodnotíme razanci, zákus, bojovnost a ovladatelnost ( pouštění )
d) Samostatná činnost - ZVV1,ZVV2 – hladké zadržení ZVV3,ZPO1, – zadržení s protiútokem ZPO2 - zadržení s protiútokem 1 figuranta a útok na psa 2 figuranta
Zpět k ZVV1.
Stává se, že tento cvik v samém začátku není správně prováděn. Po ukončení cviku „přepad při výslechu“ , rozhodčí nechá figuranta odbíhat na určenou vzdálenost, tzv. hladké zadržení. To není správné provedení cviku..... Je nutné, aby rozhodčí usměrnil psovoda se psem na vodítku na předem určené místo. Zde psovod psa uvolní z vodítka a drží ho za obojek.
Ve vzdálenosti 50 kroků Figurant VYJDE z úkrytu a ODCHÁZÍ a když je psovodem vyzván k zastavení, dává se na útěk. ( POZOR TADY SE NEJVÍCE CHYBUJE FIGURANTI VYBÍHAJÍ).Psovod ihned po vyzvání vypouští psa a běží za ním. Pokud pes figuranta nezadrží na první pokus,( myšleno neochotný nástup do figuranta), ale až na druhý pokus, je cvik hodnocen známkou nedostatečně.Pokud pes sám ještě v boji pustí,selže a přestože stále blokuje ,musí být diskvalifikován v oddíle „ C“.
V případě, že psovod nedá povel k zastavení figuranta,figurant je samozřejmě poučen, nebo ihned dostane od rozhodčího pokyn a na ose postupu začne utíkat od psovoda a psa. Za tuto chybu psovoda je možné srazit maximálně 1 bod.
e) Odolnost psa
Zde hodnotíme razanci, zákus, bojovnost a následnou ovladatelnost ( pouštění ).A jedna důležitá věc: Po vypuštění psa stojí psovod na místě a ke psu jde až na pokyn rozhodčího.Figurant musí vést boj se psem tak, aby se nedostal ke psovodovi blíže než 5 kroků.
Tento cvik se přezkušuje na 10 kroků se dvěma lehkými údery.
To jsou připomínky a drobné změny v pohledu na posuzování ZVV1.
ZVV2
a) Odhalení a vyštěkání – viz předchozí připomínky
b) Zajištění figuranta
Cvik prohlídka a výslech je stejný jak na zástěny, tak v přírodním terénu. Požadavky na provedení jsou stejné, rovněž tak pohledy na jejich hodnocení. U prohlídky jak u první části před přepadem, tak u druhé části po přepadu , musí být pes pozorný na figuranta a nesmí štěkat. Psovod musí prohlídku provádět důkladně néé jenom sebrat obušek.
c) Ochrana psovoda
Přepadení při prohlídce
Po figurantovi se vyžadujte ,aby nepřepadal psa, ale aby přepadal psovoda.
Pes provede zákus, psovod se zastavuje, průběh boje se psem figurant vede od psovoda a povely pro puštění dává psovod z místa kde stojí . Mělo by to být zase minimálně 5 kroků od psa.
5
Dále ještě k bodu „zajištění figuranta“ patří také zadní doprovod.
Provádí se po výslechu, v délce nejméně 20 kroků. Psovod jde se psem 5 kroků za figurantem. Pes musí jít těsně u nohy psovoda, nesmí předbíhat a musí být plně koncentrován na figuranta a nesmí štěkat. Pokud při doprovodu odběhne k figurantovi, je cvik hodnocen známkou nedostatečnou 1-6 bodů a dále se pokračuje. Musí se však na dodatečný 1 povel vrátit k noze psovoda.Pokud se nevrátí je doprovod anulován.Pokud figuranta při doprovodu napadne, je cvik rovněž anulován. Musí však figuranta ihned sám pustit, nebo na jeden povel psovoda se přiřadit k noze psovoda Pokud nepustí a nejde k psovodovi = celková diskvalifikace.
d) Samostatná činnost psa
Požadavky jsou stejné. Jako ZVV1. U ZVV2 je to však na 100 kroků
A posledním cvikem je e) odolnost psa - to se u této zkoušky přezkušuje na vzdálenost 20 kroků se dvěma údery. Po vypuštění psa k zadržení psovod zůstává stát na místě až do pokynu rozhodčího.
Požadavky opět zůstávají: razance, zákus, bojovnost a ovladatelnost
Zkoušky ZVV3 a ZPO1
Jsou to zkoušky, které se od sebe liší pouze tím, že ZVV3 se může provádět jak na zástěny, tak i v přírodním terénu.
Pokud je ZVV3 v přírodním terénu, tak je naprosto totožná se ZPO1. ( rozdíl pouze 20 kroků v šíři )
Vyhledání na zástěny je dáno počtem zástěn, tedy 6 směrů. Vyhledávání v přírodním terénu-opět stačí 3 směry na každou stranu.
Vyštěkání, prohlídka a výslech - platí vše, co již bylo řečeno u předchozích zkoušek.
Zadní doprovod u těchto zkoušek je dlouhý nejméně 30 kroků, ale po 20ti krocích provádí figurant přepad. Požadavky na doprovody jsou stejné jako u předcházející ZVV2 a rovněž jsou shodné požadavky u cviku ochrana psovoda tady tj. přepad při zadním doprovodu.
Připomínám: psovod po přepadu stojí na místě , boj končí vždy minimálně 5 kroků od psovoda.
Po přepadu psovod usměrní figuranta a pokračují v doprovodu ještě nejméně 10 kroků do místa, hlídání, které určí rozhodčí.
Hlídání pomocníka
Na tomto místě otočí psovod povelem figuranta proti sobě, položí psa 5 kroků před figurantem a odchází do úkrytu, který určil rozhodčí - asi 25 kroků za psem.
Pes hlídá 2 minuty a poté na povel rozhodčího figurant volným krokem odchází od psa.
Při hlídání pes musí být koncentrovaný na figuranta, nesmí se ohlížet, měnit polohu a štěkat.
Jeho zákrok musí být přesvědčivý, razantní, zákus plný a nesmí překusovat. figurant se v okamžiku zákusu zastavuje.
Pes musí figuranta zadržet do 10 kroků od místa hlídání figuranta (10 kroků figuranta)
Vyžadujeme samostatné pouštění do 5 vteřin. Pokud pes v tomto limitu nepustí, cvik je ukončen a na povel rozhodčího přichází psovod. Hodnocení cviku=O za cvik. Pokud však pes nepustí ani na jeden povel v těsné blízkosti psovoda, následuje celková diskvalifikace.
6
Pokud pes napadne figuranta před uplynutím 2 minut, je cvik anulován. V obraně se pokračuje.
Pokud pes k figurantovi dojde, tzn. opustí místo před uplynutím 2 minut, ale další části cviku splní, je cvik hodnocen nedostatečně 1-6 bodů.
Obrana končí cvikem zadržení na 150 kroků s návazností na odolnost. Tento cvik je také přesně popsán ve ZŘ. Str.32 /4
Pokud pes selže, nebo je v boji vytlačen, je obrana anulována - diskvalifikace oddílu „C“
Po zákroku psovod ke psovi neběží, ale jde normální chůzí.
K některým bodům ZPO2
Odhalení pomocníků
Terén je po pouze přírodní 60x200 kroků, tzn. že pes musí na každou stranu vyběhnout 5-6x.
Přibližně po 100 krocích by měl pes označit vyštěkáním 1. figuranta. Pokud 1. figuranta přejde, pokračuje v průzkumu, ale ztrácí body: 10 bodů za průzkum,10 bodů za vyštěkání 1. Figuranta, ztrácí body (cca 5 bodů) za prohlídku a výslech 1 figuranta a ztrácí 15/5 bodů za chybějící přepadení při prohlídce vše u 1 figuranta.
Na úrovni 1. figuranta zůstává vedoucí zkoušek, který v momentě vyštěkání druhého figuranta toho prvního stáhne k sobě na osu postupu, a zde vyčkávají až psovod se psem dokončí prohlídku a výslech druhého figuranta a zpětně se vrátí k vedoucímu zkoušek.
O chybách při prohlídce a výslechu již bylo hovořeno.
U vedoucího zkoušek se postaví figuranti k sobě a z tohoto místa pokračuje doprovod obou pomocníků. Asi po 20 krocích jeden z pomocníků podnikne na psovoda útok a druhý se dává na útěk. Útěk druhého figuranta by neměl být překotný a pes by ho měl zadržet do 20 kroků od místa útěku.
Jak hodnotíme doprovod bylo již řečeno. Rovněž tak hodnocení zákusů a pouštění.
Pokud pes při přepadu selže, je obrana ukončena diskvalifikací. Pokud pes prvního figuranta do 5 –ti vteřin samostatně nepustí, druhý figurant se po 20 krocích zastaví a cvik je anulován. Cvik je popsán NZŘ str.54 čl.17. A ještě připomínám-neodbíhá překotně.
O pouštění druhého figuranta platí stejné zásady jako u všech pouštěček.
Max. 3 povely-nepustí = anulace cviku. Pokud pustí až v těsné blízkosti, může pokračovat. V případě, že pes nepustí, je celkově diskvalifikován.
Psovod po likvidaci útoku pokračuje doprovodem pomocníků dalších 20 kroků na místo dalšího cviku a tím je hlídání.
Opět-pes leží 5 kroků před figuranty, je na ně plně koncentrovaný, neohlíží se, nemění polohu, neštěká. Po 2 minutách se figuranti na pokyn rozhodčího rozcházejí a po zákroku na prvního figuranta se druhý dává na útěk (opět ne překotně).
Požadujeme tvrdý, razantní zákrok, plný zákus bez překusování, okamžité pouštění a zadržení druhého figuranta se stejnými požadavky.
7
Cvik má hodnotu 20 bodů pro oba figuranty-tedy 10+10 a pouštění je u každého hodnoceno zvlášť. Pokud však pes nepustí jak prvního nebo druhého figuranta do 5 vteřin je cvik přerušen, psovod na pokyn rozhodčího jde ke psu a cvik je anulován. Pokud nepustí v těsné blízkosti psovoda, následuje celková diskvalifikace.
Zadržení na 200 kroků spojené s odolností
Přesně je to popsáno ve ZŘ, ale přesto k upřesnění:
Pes provede zadržení a figurant se po boji a úderech zastaví, v tomto okamžiku na povel rozhodčího vybíhá z úkrytu vzdáleném 5O kroků druhý figurant. Pes musí sám, bez povelu, prvního figuranta pustit a provést zákrok na druhého........ Pokud ho nepustí do 5 vteřin, přichází o body za pouštění(-5). Pokud ho pustí po 5 vteřinách a provede zadržení druhého, který ještě nepřekonal poloviční vzdálenost, přichází o zmíněných pět bodů. Pokud se však druhý figurant dostane k psovi blíže než je 25 kroků, nejsou mu body za útok druhého figuranta, tj. 15+5 a dalších 20 za odolnost zadány.........
V kladném případě je u druhého figuranta ještě důležité pouštění. Pro pouštění druhého figuranta platí pravidla, jako všech cviků kde je pouštění dovoleno.
Pouštění: U cviků u kterých je pouštění povoleno má psovod možnost použít 3 povelů na pouštění z minimální vzdálenosti 5 kroků, nebo z místa vyslání, podle toho o jaký cvik se jedná. Pokud pes nepustí, je cvik anulován, psovod je vyslán ke psu kde může použít 4 dodatečný povel. Pokud nepustí ani na další povel v těsné blízkosti psa, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují. U zkoušky ZVV3 u cviku ,,samostatná činnost psa“, který je spojen se cvikem ,,odolnost psa“ je to anulace 15/5 bodů za ,,samostatnou činnost psa“ a anulace 20 bodů za odolnost.
Pokud při příchodu psovoda ke psu,použije místo povelu nápřahy, dupání, nabíhání do psa tzv. přímé ovlivnění = celková diskvalifikace
Pokud pes po puštění odejde od figuranta do 5- ti kroků je cvik hodnocen známkou uspokojivou.Pokud se vzdálí více než 5 kroků je hodnocen „nedostatečně“, a pokud překročí hranici 10 kroků je cvik anulován.
Nepustí= celková diskvalifikace!
Pes může po puštění přebíhat mezi figuranty - zkouška ZPO2
Známka nedostatečně může být: 0 ale až 6 bodů u 10 bodového cviku
0 až 10 u 15 bodového cviku
0 až 13 u 20 bodového cviku
U zákusu při zadržení vyžadujeme: razanci, plnost zákusu, bojovnost a ovladatelnost
U vyhledání: rychlost, těsnost, prověřování zástěn, nabíhání na psovoda a ovladatelnost.
U přírodního terénu dbáme na pokrytí prohledávaného terénu.
Figurant(i) ,začátek boje a jeho ukončení provádějí vždy na pokyn rozhodčího. Přednášel K. Nedvěd
8
Prováděcí pokyny k poslušnosti NZŘ
PŘIVOLÁNÍ
ZM, ZZO
Libovolné ze dvou způsobů – psovod nahlásí, jak bude provádět přivolání
Volno – pes se uvolňuje v základním postoji, povel volno hned při vykročení. Nevzdálí-li se pes do dostatečné vzdálenosti, je na rozhodčím navodit situaci, aby se cvik přivolání mohl přezkoušet.
U obou způsobů psovod v pohybu, u přivolání „K noze“ vždy pes dobíhá psovoda a připojuje se k němu (psovod nesmí jít proti psu), u přivolání „Ke mně“ dá-li rozhodčí povel pro přivolání – psovod se zastaví, otočí se ke psu čelem a povelem Ke mně přivolává psa, na další pokyn rozhodčího dává psa povelem k noze.
ZVV1
Pes se uvolňuje již v základním postoji. Po vykročení jde u nohy psovoda a teprve na povel „Volno“ se vzdálí. Povel pro volný pohyb může psovod dát až po pokynu od rozhodčího. Nevzdálí-li se pes od psovoda do dostatečné vzdálenosti, může rozhodčí navodit situaci, aby se pes vzdálil. To se však již promítne v bodovém hodnocení. Nepodaří-li se docílit požadované vzdálenosti ani po třetím pokusu, cvok přivolání se nehodnotí.
Přivolání se provádí tak, že se psovod vzdaluje od psa, nejde proti psu.
ZVV2 přivolání se provádí při cviku vysílání psa. Pro hodnocení je nutné, aby pes dosáhl alespoň polovinu požadované vzdálenosti pro vyslání. Pro přivolání je lhostejné, je-li tato vzdálenosti dosažena ve správném směru či nikoli.
ZVV3
Provádí se po vysílání, hodnotí se jednotlivě oba pokusy (5+5). Přivolání se hodnotí, vzdálí-li se pes při vyslání alespoň na polovinu požadované vzdálenosti. Přivolává se vždy, aby bylo možno pokračovat. Nereaguje-li pes ani na druhý povel na přivolání, je psovod rozhodčím upozorněn, že se již nehodnotí přivolání, ale je dále přezkoušeno, zda je pes po vlivem psovoda (diskvalifikace). Není-li první pokus hodnocen, ale pes přijde (je pod vlivem psovoda), není důvod nepokračovat a neprovést druhé vyslání a přivolání.
OVLADATELNOST
ZZO
Provádí se na vodítku, přezkušuje se v normálním kroku s několika obraty (vlevo, vpravo a čelem vzad) za chůze i na místě, přezkoušet i klus 10 kroků v přímém směru.
ZM
Stejně jako u cviku ZZO, navíc se při chůzi přezkušuje střelba.
ZVV 1
Přezkušuje se s několika obraty (vlevo, vpravo a čelem vzad) za chůze i na místě- přezkušuje se též reakce na změnu tempa, ale jen v přímém směru.
ZVV2, ZVV3
Pes je již v základním postoji bez vodítka, přezkušuje se s několika obraty (vlevo, vpravo s čelem vzad) za chůze i na místě. Při přezkoušení reakce na změnu tempa (rytmu) lze použít i obraty za pohybu.
POLOHY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ
ZZO
Pes na vodítku u nohy psovoda. Ze základního postoje provedena poloha lehni, po zhruba 3 vt. Poloha sedni. Vše na povel rozhodčího.
ZM
Na vodítku u nohy, je na úvaze rozhodčího, v jakém pořadí budou polohy prostřídány, jen je potřeba dodržet dostatečný interval (aspoň 3 vt.) mezi polohami. Rozhodčí dává pokyny pro jednotlivé polohy.
9
ZVV1
Stejné jako u ZM
ZVV2
Vše na pokyn rozhodčího. Psovod ponechá psa na místě a předstupuje před psa (povel pro setrvání je povolen), otočí se čelem ke psu a na pokyn rozhodčího prováí polohy. Po přezkoušení poloh se na pokyn rozhodčího vrací ke psu.
ZVV3
Stejně jako u ZVV2, ale psovod předstupuje před psa na vzdálenost 20 kroků.
ODLOŽENÍ ZA POCHODU
ZZO
Provádí se vleže, povel zvukový i posunkový
Psovod jde se psem na vodítku, po 10-15 krocích na pokyn rozhodčího psa odkládá, aniž by měnil rytmus a způsob chůze, na povel rozhodčího se zastavuje a otáčí. Jakákoliv pomoc vodítkem, změna chůze, otáčení se snižuje výkon a musí se promítnout v hodnocení. Při působení vodítkem je třeba posoudit, zda by pes bez této pomoci cvik splnil či nikoliv, a podle toho posuzovat. Na další pokyn rozhodčího se psovod vrací ke psu. Je na vůli psovoda. Zda psa obchází nebo se přiřadí. Posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.
ZVV1
Odložení vleže, pes je uvolněn z vodítka již v základním postoji. Psovod na pokyn rozhodčího vychází a po 10-15 krocích na pokyn rozhodčího odkládá psa, aniž by změnil rytmus a způsob chůze. Po cca 30 krocích rozhodčí zastaví psovoda a na další pokyn jej otáčí čelem ke psu. Při tomto cviku se provádí přezkušování lhostejnosti k výstřelu a to přu odcházení psovoda (vhodné před zastavením). Na další povel se vrací psovod ke psu. Je na vůli psovoda, zda psa obchází ne se přiřadí. Posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.
ZVV2
provádí se ve stoje pouze zvukový povel, jinak stejné jako u ZVV1, ale bez přezkoušení lhostejnosti ke střelbě.
ZVV3
Provádí se v sedě, pouze zvukový povel, jinak stejné provedení jako u ZVV2.
ŠTĚKÁNÍ PSA
ZVV1
Pes na vodítku u nohy psovoda, vodítko na tento cvik drží psovod v levé ruce, pravou rukou posunkový povel, požaduje se alespoň 3x výrazně štěknout. Pes sedí. Změna polohy při štěkání neanuluje cvik, ale snižuje známku (minimálně na uspokojivě)
ZVV2
Pes stojí krok před psovodem, pouze zvukový povel. Na pokyn rozhodčího psovod upraví psa do požadované polohy (ve stoje) a na další pokyn rozhodčího se vrací ke psu a na další pokyn jej posazuje. Změna polohy neanuluje výkon, ale snižuje hodnotu až na nedostatečně
Požaduje se alespoň 3x výrazně zaštěkat.
ZVV3
Pes leží, pouze posunkový povel. Na pokyn rozhodčího psovod položí psa a odchází od psa do požadované vzdálenosti, zastavuje se a obrací čelem ke psu – vše na pokyn rozhodčího. Ke splnění cviku se požaduje alespoň 3x výrazně štěknout. Změna polohy vede ke snížení známky na nedostatečně (-5), opuštění místa – podle vzdálenosti až k anulaci. Cvik ukončen návratem ke psu a jeho posazením, opět vše na pokyn rozhodčího.
APORT
Rozhodčí dává pokyn k jednotlivým částem cviku
10
ZZO
Pro cvik aportování může psovod použít libovolný předmět. Při odhození může psa držet za obojek. Pro hodnocení cviku musí pes přinést předmět minimálně 2 kroky před psovoda
ZM
Rozhodčí dává pokyn k provádění jednotlivých částí cviku, k aportování je možné použít předmět psovoda – ne hračku psa. Pes by měl již při odhození volně sedět. Po přinesení přesednout a odevzdat. Opuštění místa psovodem po dohození snižuje známku až o dva stupně.
ZVV1
Rozhodčí dává pokyn k jednotlivým částem cviku. K aportování je použita celodřevěná činka psovoda. Vyžaduje se volné sezení při odhození, rychlé provedení a pevné držení při odevzdání. Předsednutí při odevzdání by mělo být těsné, ale bezkontaktní. Opuštění místa (pomoc couvnutím) snižuje známku, může až na nedostatečně (podle provedení). Pokud by pes bez této pomoci cvik nesplnil, může tato pomoc vést až k anulaci cviku.
ZVV2
Cvik aportování je spojen s překonáním překážky. K aportování stejné požadavky jako u ZVV1 plus požadavky k překonání překážky. Při tomto cviku se přezkušuje střelby, a to v okamžiku, kdy pes zvedá činku. V požadavcích ZŘ je celodřevěná 1kg těžká činka psovoda. V požadavcích soutěžního řádu je celodřevěná 1kg těžká činka pořadatele. Doporučuje se na zkouškách nechat vlastní činku, ale na soutěžích používat činku pořadatele. Toto však uvést v propozicích.
ZVV3
Stejně jako u ZVV2, ale aport se provádí přes šikmou stěnu 1,8m činkou pořadatele 1kg
PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK
U všech překážek si vzdálenost od překážky upravuje psovod, rozhodčí pouze vyzve psovoda k upravení vzdálenosti.
SKOK
ZVV1
1m vysoká překážka, požaduje se bezdotykové přeskočení oběma směry. Pokud pes překoná pouze jedním směrem, není to anulace, ale cvik je hodnocen z 5 bodu. Opuštění místa psovodem po vyslání psa hodnotit stejně jako u aportu.
ŠPLH
Šikmá stěna vysoká 1,8m
ZVV1
Jedním směrem psovod na pokyn rozhodčího vyšle psa k překonání a jde podle překážky. Za překážkou přivolá psa k noze a pokračuje v přímém směru, doku jej rozhodčí nezastaví.
KLADINA NÍZKÁ
ZVV1
Psovod si učí vzdálenost od paty překážky a v základním postoji uvolní psa z vodítka. Na pokyn rozhodčího vyšle psa a jde podle něj, po překonání překážky se pes připojuje k psovodovi a pokračují až do zastavení rozhodčím. Povel pro připojení psa i pro zastavení. Požaduje se klidné překonání, proto se doporučuje netrvat na povelu předepsaném ZŘ. (povel vpřed vylučuje klidné překonání)
KLADINA VYSOKÁ – ŽEBŘÍK
ZVV2
Kladina se překonává jedním směrem, požaduje se klidné překonání žebříku bez propadávání s využitím všech příček žebříku bez použití postranic žebříku. Provedení stejné jako u nízké kladiny.
ZVV3
Kladina se překonává oběma směry. Psovod po vyslání psa zůstává stát ve výchozím postavení. Jakmile pes dokončí překonání překážky v jednom směru, může jej psovod usměrnit povelem ke zpětnému překonání. Po zpětném překonání pes předsedá před psovoda, který stojí stále na výchozím postavení. Na pokyn rozhodčího dává psa k noze.
11
VYSÍLÁNÍ PSA
ZVV2
Provádí se jedním směrem, požadovaná vzdálenosti 30 kroků. Příprava psa před vysláním snižuje hodnocení. Provádí se na cvičební ploše od výchozího bodu v přímém směru. Vyslání i zastavení na pokyn rozhodčího. Cvik vysílání je spojen s přivoláním.
ZVV3
Provádí se dvěma směry, požadovaná vzdálenosti 50 kroků. Směry vyslání by měly být od sebe odkloněny o 90 stupňů. Není-li dostatečný prostor na cvičební ploše, je možné přezkoušet tento cvik mimo cvičební plochu. Směry pro vyslání určuje rozhodčí . Cvik je hodnocen, vzdálí-li se pes alespoň do 2/3 požadované vzdálenosti a nevychýlí se více než 45 stupňů od požadovaného směru. Hodnotí se každé vyslání zvlášť a na každé je 5 bodů. Druhý pokus se provádí bez ohledu na výsledek prvního pokusu, pokud se pes nedostane mimo vliv psovoda.
DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
Provádí se mna cvičební ploše po dobu přezkušování dalšího psa.
ZZO, ZM, ZVV1
Odkládat až po přivolání cvičícího psa
ZVV2, ZVV3
Ukončit odložení před cvikem vysílání a přivolání dalšího psa. Změna polohy a drobné opuštění místa snižuje hodnocení, opustí-li pes místo určené k odložení více jak 3m, je cvik anulován. Přednášel Vl. Nedvěd
NZŘ Stopy:
Výstroj psa: vždy volný řetízkový obojek,10 m dlouhé vodítko, pokud jde pes na postroji může být i bederní. Pokud jde na volno – může mít i postroj.
Kladení stop: tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky. Předměty musí rozhodčí vždy před zahájením zkontrolovat! Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo resp. vlevo, nejvíce ve 45° odklonu. Při pokládání stop mohou být přítomni jen nezbytní pomocníci, vedoucí akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr. Např. výška porostu přesahující 30 cm, nebo souvislá vrstva sněhu. O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje. Je nutné, aby byl kladeč rozhodčím předem poučen. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě, cca 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo. Cedulku nesmí nahrazovat větvička, klacek, vzrostlý plevel nebo kámen. Stopa se pokládá volným krokem (ne pořadovým) bez zadupávání, je nepřípustné prošlapování lomů, popřípadě jiné zvýrazňování. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval.
Samotné provádění a hodnocení
Vždy losovat pořadí pro nástup účastníků k vypracování cizích stop!
Hlášení psovoda : Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Hlášení obsahuje i způsob jakým pes označuje předměty. Pokud toto psovod opomene, je rozhodčí povinen se ho na způsob označování zeptat. Hlášení není rozhodčím hodnoceno.
12
Na pokyn rozhodčího je pes uveden na stopu. Vzdálenost uvádění není určena.Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kroužek kovového obojku znemožňujícího stahování a nebo na postroj. Obojek nesmí být příliš těsný a je-li pes veden na bederním postroji, též nesmí psa stahovat ve slabinách. Délka stopovací šňůry je bezpodmínečně 10 metrů. Pes se uvádí na stopu vždy od nohy psovoda. Psovod uchopí stopovací šňůru a nechává si ji prokluzovat v ruce až ke konci a pokud pes pracuje na volno, vyčká až pes dosáhne vzdálenosti 10 metrů. Dřívější následování a povzbuzování je chybou. Pokud se mu nepodaří zachytit stopu ani po druhém uvedení je jeho práce na stopě ukončena. To platí i projeví-li pes nezájem o stopu a to v kterékoliv části stopy, je stopa ukončena i přesto, že se pes na ní nachází (nečeká se na vypršení limitu).
Šňůra může být v průběhu stopy volně nebo napnutá. Zkracování šňůry (ručkování) v průběhu stopy je povoleno jen za účelem zamezení zamotání šňůry do porostu nebo zamotání psa do šňůry ( ne za účelem ovlivňování práce psa!) Příležitostná pochvala, resp. opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není chybou, avšak používání těchto povelů na lomech, při vybočení ze stopy a v blízkosti předmětů není dovoleno a musí být penalizováno. Chybami znamenajícími bodové ztráty jsou vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení aj.
Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa, když pes sejde ze stopy na vzdálenost více než 10 m nebo se pes po stopě vrací více než 10 m za psovoda. Pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu či bázlivě. Pokud byl překročen časový limit určený pro provedení stopy. Psovod se snaží sám podle různých ukazatelů sledovat stopu a ovlivňováním udržuje psa v trase stopy, případně nedodržuje předepsaný odstup od psa, v těchto případech může rozhodčí psovoda jednou napomenout.
Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž. Dokončování stopy po odvolání se nepovoluje.
Odměna psa je možná až po ukončení stopy, odhlášení se rozhodčímu a vyhodnocení stopy.
Předměty : musí být z textilu nebo jiného materiálu. Nedopustit, aby byly použity předměty z materiálu, který špatně přijímá a drží pachy (nesmí být např. z kovu a skla). Předměty se nesmí nápadně odlišovat od terénu a být větší než 100 x 50 x 10 mm. Hodnotí se pouze ty, které jsou nahlášeny požadovaným způsobem tj. aportování, zvedání v sedě a vstoje, zvedání vleže je chybné. U aportování se nehodnotí jako při poslušnosti a další nasazení psa je z místa u psovoda. Označený předmět musí být vždy mezi tlapkami je tolerance plus, minus 30cm do všech směrů. Do 1m před s penalizací a více než 1m = 0. Při kladení pokládat předměty minimálně 40 kroků před a nebo za lomem, nezadupávat, nepokládat na povrch porostu, do kolejí, těsně za hroudy a nebo trsy trávy. Při odebírání předmětu nesmí psovod na psa sahat až do okamžiku, než zvednutím ruky oznámí rozhodčímu nalezení předmětu. Při zkouškách nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy. Použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Ovlivnění psa psovodem k označení předmětu znamená ztrátu bodů za předmět. Označení by mělo být ve směru stopy, přesvědčivé a klidné až do zahájení činnosti. Znovu uvedení na stopu musí být z pozice, kterou pes předmět označil. Psovod těsně stojí u psa (není přípustné, aby šel na konec šňůry) a jedním povelem psa uvádí na stopu. Psovod uchopí stopovací šňůru a nechává si ji prokluzovat v ruce až ke konci a pokud pes pracuje na volno, vyčká až pes dosáhne vzdálenosti 10 metrů. Dřívější následování a povzbuzování je chybou. Pokud se mu nepodaří zachytit stopu (jeden pokus)je jeho práce na stopě ukončena.
Lomy: lomy pes musí vypracovávat jistě a bez podporování povely od psovoda. Po vypracování pokračuje stejným tempem. Chybou je však ověřování v kroužcích a zkracování lomu.
13
Chyby: :
opouští stopu, kličky až - 8 b.
špatná intenzita až - 8 b.
chytání myší až – 8 b.
vyprazdňování až - 8 b.
v aportování, zvedání a označování předmětu až - 4 b.
označení nepoloženého předmětu - 4 b.
Ukončení : nezájem o stopu, překročení času pro vypracování, nezdaří se uvedení na stopu u předmětu (1x možnost), neuposlechne pokynu rozhodčího, jde třeba i mírně šikmo od stopy více než 10 m je ukončen
Diskvalifikace : nezvladatelný u zvěře na 1 povel, nechce odevzdat předmět
ZM, ZMMP :
Uvedení + 1.úsek = 15b. , lom + 2.úsek = 25b. , předmět 10b.
ZVV, ZMP, ZPS2 (stopa A) : (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 26b. , 2. a 3. úsek = 27b. , předměty 2 x 10b.
ZPS 1 : (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 20b. , 2. 3. 4. a 5. úsek = 15b. , předměty 2 x 10b.
ZPS 2 (stopa B) : (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 20b. , 2. 3. 4. a 5. úsek = 15b. , předměty 2 x 10b. Přednášel St. Ševčík
MZŘ IPO
POSLUŠNOST
Každý rozhodčí musí být 100% objektivní, ale bohužel není to vždy, i když se o to stoprocentně snaží. Pokud R svoji práci chce dělat strojově, měl by z tohoto sportu raději odejít, protože toto není sport, kde se vše měří stopkami a jinými nástroji.
Nejlepší R. by měl sám cvičit. Má lepší cit a předpokládá se, že umí sám s citem posuzovat.
Každý cvik se skládá z několika částí a R je musí umět posoudit. Musí vždy správně zaujmout místo, aby správně posoudil nejen psa, ale i psovoda. Musí umět posoudit pomoc psovi, kterou mu psovod poskytl, ale pes to nepostřehl a bodově rozlišit tu kterou mu poskytl a která psovi pomohla, případně ho více motivovala.
Bohužel jsou mezi námi i takoví rozhodčí, kteří posuzují velmi dobře, ale mnohdy jim chybí soudnost, ale o to více překypují nestydatostí. Svými výroky a hodnocením nejen, že poškozují sebe, ale i toho, který to nemá zapotřebí.
14
Na školení R v Nové Gorici se ZŘ IPO v zásadě neměnil. Nepatrná změna byla pouze u zkoušky BH. týká se pouze odkládání psa za pochodu do polohy sedni a lehni s přivoláním.
Psovod může respektovat ZŘ tzn. zastavit se, utvrdit polohu a pak odejít. Ale tuto polohu může také udělat bez zastavení. Obojí je správné.
Ovladatelnost
Všechny cviky začínají vždy základním postojem (ZP) a ten se musí vždy hodnotit.
ZP- musí být pozorný, přímý, bez přešlapů a klidný
chůze- koncentrovaná,veselý projev, celkově sportovní projev, žvýkání není sportovní projev, může to být i motivování psa,přímý pohled,
chůze, pomalá chůze i klus se musí svou rychlostí lišit.
chůze musí být bez naskakování, bez přikrčování psovoda při obratu,
musí být jistý ve skupině, pokud se pes otočí za střelbou -1 b.
na ZP v začátku cviku je až 1.b. cviku
na konečný ZP je také až 1 b. cviku
Odložení za pochodu vsedě
ZP- až 1 b. cviku pozorný, přímý,klidný
rozvoj cviku- chůze až 2b.cviku, povel k noze, soustředěně, přesně, pozorně a radostně
povel sedni – až 5 b. cviku přesný, rychlý, klidný a pozorný
odcházení a návrat až 2 b.cviku včetně ZP
Pozor na kroky před odložením a po odložení.
Pokud pes pokračuje v chůzi do 10 kroků má známku nedost. (1.b),
Pokud přejde = 0 za cvik
Odložení v leže (klus,chůze)
ZP- až 1 b. cviku
rozvoj cviku -chůze ,běh až 2 b.cviku
povel lehni až 5 b.cviku rychlé,přesné pozorné
přivolání s předsednutím až 1,5 b. cviku
ZP-k noze až 1 b. cviku
Pokud pes nezaujme polohu a 20 kroků ještě pokračuje, více ne,obdrží pokud je cvik dokončen známku nedost.(1.b)
Pokud ji překročí, je cvik anulován.
Pokud nereaguje na přivolání ani na 3 povel, není to diskvalifikace, ale 0 za cvik
Odložení vstoje – totéž
Aport
ZP- pozorný, klidný,sedí až 1.b. Pozor na psa již při braní aportu ze stojanu. ZP.
aport- rychlý,nepřebíhá, nepřekusuje 6,5 b.
předsednutí, sedá rovně, bez kontaktu, pevně, těsně 1,5 b.
ZP –k noze,až 1b.
Opuštění( malé couvnutí) místa před psem který s aportem již předsedl = zn.nedostatečná
Opuštění(couvnutí,popojití) místa před psem nebo ke psu z důvodu, aby pes předsedl (sedá dál od psovoda.= 0 b. za cvik.Toto platí pro všechny aporty.
Jednou velkou chybou nebo spíše nešvarem, který rozhodčí přehlížejí je odebírání aportu.
Pes musí aport sám odevzdat a to max. na3.povel. Pokud sám neodevzdá na ani ne třetí povel je diskvalifikován. Psovod nesmí psovi aport vytrhávat z tlamy.Z působ odebírání (vytrhávání) aportu může vést až k diskvalifikaci.
15
Aport skokem
Cvik je rozdělen na tři části:
1.část 5 bodů ZP 1 - 0,5 b.
skok tam 4,5 b. přesně ,silně energicky, bez doteku,rychle
2.část 5 bodů sebrání aportu přesné, jisté, otočení, překusy, pevné držení,odevzdání
pokud nedonese = 0 b. za cvik
3.část 5 bodů skok zpět, stejné jako tam 4,5 b.
ZP 1- 0,5 rychle, těsně, pozorně
Když pes při skoku pro aport překážku porazí, je cvik zopakován, ale první skok je již hodnocen ve spodní hranici známky nedostatečně. Pokud ji porazí na druhý pokus cvik je hodnocen 0 b za cvik.Porazí-li překážku při skoku zpět, cvik se neopakuje. Musí se hodnotit, jak aport přinesl, zdali ho neupustil,nepřekusoval, jak předsedl.
Vysílačka
Pozor na motivování psa před vysílačkou. Pokud je pes motivován před vysláním = -3b.
ZP – 1b. pes sedí přímo, rovně,klidně,pozorně
rozvoj cviku – 2b. pozorný, radostný,okamžitý
vyslání – 5b. okamžité, přímé, přesné, rychlé , cílevědomé
zaujetí polohy až do vyzvednutí 1b. ,povely jsou rovněž dány ZŘ, pokud však není časový prostor k 2 povelu navíc a pes si lehne až v brance snižuje se hodnocení o 3 b., vyběhne z prostoru je cvik anulován, vychýlení psa z osy vyslání je max. 30°
Pes si lehne, pak jde naproti, ale sám si lehne= známka nedostatečná.
Lehne si na povel = 0 b. za cvik
ZP- 1b. závěrečný -pes je pozorný, sedá rychle, je koncentrovaný
První povel k poloze -1,5 b.
Druhý povel - 2,5 b.
Třetí povel - 3,5 b.
OBRANA
Zahájení obrany začíná hlášením rozhodčímu cca 20 krok od šestého úkrytu, ve kterém je figurant. To stále platí. Ale platí to jen u zkoušek. U soutěží se to mění.
Zde se psovod nehlásí R., ale zaujímá místo ve výchozí pozici. Stojí se psem v ose postupu. Na pokyn R. se se psem otáčí k první zástěně a vysílá k ní psa. Pes zástěny obíhá s požadavky ZŘ.
Nebudu je zde opakovat,jenom připomenu že pes, který je během vyhledávání a je jedno od které zástěny, přivolán k noze anebo k ní sám přijde, je v posuzování ukončen.
Vystavení a vyštěkání
Pes začíná vyštěkávat okamžitě po doběhnutí k F. Pokud nezačne do 5 vteřin jedná se již jen o vystavení. Od doběhnutí k figurantovi pes vyštěkává cca15- 20 vteřin, potom R. dává pokyn pro příchod psovoda. 20 vteřin může být i kratší s ohledem k horkému počasí. Vyštěkání musí být pozorné a těsné a vzdálenost od F. nesmí být větší než 1 m. Pes nemusí sedět.
Vyštěkání u obličeje je nebezpečné (přestože tento styl je líbivý) a rozhodčí to musí rozlišit. Pokud je to nebezpečně velmi těsné, může R. posuzování ukončit.
Odběhne-li pes od F. před tím, než vydá R. psovodovi pokyn k opuštění středové osy, může psovod ještě dodatečným povelem usměrnit psa k F. , ale nesmí psa nechat dojít až k sobě. Pokud je cvik vystavení a vyštěkání dokončen je sraženo – 9b. Pokud opakovaně opustí F. více než 5 kroků, je
16
posuzování oddílu „C“ ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodovi, nebo přijde-li před povelem pro přivolání, je dílčí hodnocení ve známce „nedostatečně“. Pokud pes při vyštěkání F. napadl a drží i při příchodu psovoda, psovod dá povel „k noze“. Na tento povel musí pes pustit a přiřadit se k noze psovoda. Je povolen pouze 1 povel. Pokud tak učiní je cvik hodnocen zn. nedostatečnou tj. pouze 1.b. Pokud použije povel „ pusť“ a pes pustí, je obrana ukončena. Pokud nepustí následuje diskvalifikace.
Psovod přivolává psa na pokyn R. Je povolen povel“k noze“ ale také „ke mně k noze“, který nesmí vyznít jako dva povely.
Pokud se pes po vyštěkání při odvolání omylem přiřadí k R., platí pravidlo pro odvolání (přivolání k noze)
První dodatečný povel až -2b.
Druhý dodatečný povel až -4b.
Nereaguje-li ani na tento povel- diskvalifikace
Toto odvolání omylem přiřazeného psa platí v celé obraně.
U IPO 1 je možnost dvojího způsobu odvolání a odvedení. Zř.
Pokus o útěk F.
Cvik začíná přechodem do oblouku. Pes jde klidně vedle psovoda, po zastavení sám usedá a po 3 vteřinách jej psovod pokládá. Pokud pes během přechodu do oblouku uteče k F.,psovod se zastaví a povelem psa přivolá.
1 povel= -2b. 2 povel = -4b. 3 povel= -6 b. nepřijde-li na 3 povel= diskvalifikace.
Napadení F. = diskvalifikace Uteče z oblouku před útěkem a kousne= diskvalifikace
Pes uteče, ale nekousne-psovod jde k oblouku a psa přivolá, 3možnosti pak diskvalifikace.
Přivolá-li ho, pokračuje, dostává však 1b. Opakuje-li se to a nenapadne-ukončení odd. „C“
Napadne-li ho = celková diskvalifikace
Tento cvik je opět přesně popsán ve ZŘ včetně ztrátových bodů za dohlídání. Dotýkání nohou po puštění je chybou. ZŘ přesně popisuje také ztráty za dohlídání. U dohlídání je potřeba si také uvědomit, že každý cvik má jinou hodnotu. Regule ZŘ nám říkají, kde se za stejnou chybu snižuje známka o 1,2 i 3 stupně. Tzn. že jiné srážkové body budou u IPO3 u 10 b. cviku a jiné u 20 b. A jiné u IPO1, kde jsou cviky 35 a 30bodové.
Obrana při hlídání
Dodržet hlídání 5 vteřin. Pes musí zabránit útoku razantním, energickým, plným a pevným zákusem. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodovi, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně. Jestliže pes opustí F. před pokynem rozhodčího pro příchod ke psu více než 5 kroků, nebo obdrží-li povel od psovoda k setrvání u F. je hodnocení oddílu „C“ ukončeno.
Doprovod zezadu
Psovod přijde ke psu,dá psovi povel pro usměrnění „sedni“ nebo „k noze“, F.povel „ jděte „nebo „transport“ a po 5 ti krocích F. další povel pro psa „ k noze“.
Tento cvik je opět dobře popsán ve ZŘ.
Od psa se požaduje plné soustředění na F., a pes musí být klidný. Neklid a pérování je chybou.
Pokud pes odběhne k F., R. ho zastaví a psovod ho jedním povelem z místa odkud odběhl přivolá k noze. Pokračuje se v zadním doprovodu. Cvik je však hodnocen zn. nedostatečnou tj. 1 bodem. Pokud se pes opět vzdálí, je obrana ukončena. A pokud se ho nepodaří přivolat celkově na 3 povel nebo pes F. napadne , následuje diskvalifikace. V každém případě končí, jedná se už jen o „ ukončení nebo diskvalifikaci“.
17
Přepad při doprovodu
ZŘ podrobně popisuje daný cvik. Doplněk je takový, že pokud se pes utrhne při přepadu, je cvik hodnocen známkou nedostatečnou.
Po puštění:
Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodovi, je cvik hodnocen zn. nedostatečnou.
Jestli-že pes opustí F. před pokynem rozhodčího pro příchod ke psu,o více než 5 kroků nebo obdrží-li povel od psovoda k setrvání u F. je hodnocení odd. „C“ ukončeno.
Součástí tohoto cviku je i boční doprovod. Při doprovodu nestačí jen pozice psa,pes se musí zajímat nejen o F. ale musí spolupracovat s psovodem. Je jedno jaká je boční vzdálenost od F.,zdali je 10 cm nebo 1m.Vzdálenost musí být přiměřená a pes by měl být plně koncentrovaný na F.
Pokud v průběhu doprovodu se pes od figuranta vzdálí, psovod se zastaví a povelem „k noze“ovlivní psa, aby se zařadil k noze. Cvik je hodnocen “nedostatečně“. Pokud odběhne, napadne figuranta, je hodnocení ve spodní části zn. nedostatečně. Použije-li povel „pusť “ je hodnocení odd. „ C „ ukončeno. Nepustí-li, nebo nejde-li k noze ani na 2. dodatečný povel následuje „diskvalifikace“.
Když napadne F. u R. při předávání, je povolen povel pouze „k noze“= zn . nedostatečná. Nepustí-li= Diskvalifikace.
V případě, že pes odběhne od psovoda, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně.
V případě že odběhne a ještě napadne F. je hodnocení ve spodní části zn. nedostatečně.
Opakuje-li se napadení- následuje diskvalifikace.
Po odevzdání F. rozhodčímu, po cviku přepad při doprovodu, vyzve R. psovoda, aby se přesunul na stanoviště pro další cvik. Po jeho odchodu odchází F.
Útok na psa z pohybu
Psovod odchází s neupoutaným psem. Pokud se pes od psovoda při odchodu vzdálí nebo je těžce zvladatelný může být hodnocení ukončeno. Psovod může použít 3 povely pro srovnání psa povelem „k noze“. Pokud odběhne, použije 2. povel pro přivolání „ k noze“. Opakuje-li se odběhnutí, je obrana ukončena. Pokud pes F. napadl = Diskvalifikace
Pokud pes uteče na vybíhajícího F. = diskvalifikace.
Pokud uteče na útočícího = zn. nedostatečná
Pokud se pes na F. u nohy psovoda vzpíná = zn. uspokojivá
Závěr- po odhlášení psovod se psem odstoupí asi 5 kroků, upoutá psa na vodítko a jde s R.
na hodnocení.
Rozhodčí a figurant
Figurant je vždy plně podřízen rozhodčímu a vše dělá na jeho pokyn.
Obrana má svůj význam i pro chov a rozhodčí si musí vytvořit i svůj pohled na psa:
-zda je pes dominantní
-jakou má psychiku
-nervovou soustavu
-jak je odolný
-jaké má zákusy
Zákusy mají být plné, klidné, pevné a energické
Rozhodčí hodnotí psa od nuly až do doby zákusu, pes nesmí být nervosní,
jde do F. bez zaváhání. Zaváhání je stejně důležité jako kousnutí.
U odolnosti musí R. vidět, jak se pes chová při ráně-úderech, nestačí vidět jen překonání rány.
F. spolupracuje s R., ale není rozhodčím. Rozhodčí musí vše vidět!!!
18
Přechodná doba před pouštěním. Začíná zastavením F. povelem „STOP“. Zastavení F. musí R.
sám odhadnout a začíná fáze před puštěním. Samotné pouštění by mělo být okamžité, bez překusování. Obtěžování musí rovněž posoudit R.
Požaduje se, aby hlídání F. bylo aktivní a energické.
A hlídání- je na to hodně bodů.
Pokud pes nedokončí obranu, rozhodčí neprovádí vyhodnocení TSB.
Stopy
Výstroj psa: vždy volný řetízkový obojek, vodítko 10 m, pokud jde pes na volno-může mít i postroj, postroj může být i bederní.
Předměty : pokládají se minimálně 40 kroků před nebo za lomem. Jsou vždy z rozdílného materiálu (koberec a př. Juta je stejný materiál). Hodnotí se pouze ty které jsou nahlášeny požadovaným způsobem,tj. aportování,zvedání vstoje a vsedě. Zvedání vleže je chybné.
Pokud pes předměty označuje, tak předmět musí být mezi tlapkami. Hodnotí se pouze ty předměty, které pes nepřejde a které označí max. do 1 m, ale to již se ztrátou. Pokud je předmět dále než 1 m před psem není hodnocen.
Hlášení: psovod se hlásí se psem na rozvinutém stopovacím vodítku.
Uvedení psa: ze vzdálenosti 1-2 m,bez ukazování rukou a to max. 3x. Povolen 1 povel pro každé uvedení. Vodítko je již upravené a nelze ho upravovat po povelu ke stopování, když se pes již rozchází.
Chválení: příležitostná pochvala je povolena pouze tehdy, když pes neřeší problém a po označení předmětu. Nesmí se chválit v blízkosti předmětu a lomu, ale i těsně za lomem. Je povolena u všech zkoušek, ale není povolena u FPr 2 a 3. a u IPO 2 a 3.
Vysoký nos: max.5 cm nad terénem (R. musí zohlednit i výšku terénu).
R. vyžaduje radost z práce, samostatnost, soustředění (koncentrace) projeví se při práci na stopě, lomech a u předmětu a sebevědomí (projeví se při problému).
Kladení stopy: vždy poučit kladeče - změna- již ne na každou stranu možnost 45°, pouze rovně od nášlapu.
Nezvladatelnost u zvěře a neodevzdání předmětu na 3 povel = Diskvalifikace
Nezájem o stopu= ukončení stopy. Získané body se ponechají.
Přednášel J. Hodek
19
Zkušební řád malých plemen
Jak již všichni víte, zkoušky malých plemen se hodně změnily jak v rozsahu, tak v náplni. Současný zkušební řád obsahuje zkoušky ZMMP až ZMP 3 + ZMPO. Co se týká náplně zůstalo, že stopy jsou shodné a odpovídající zkouškám ZM, ZVV podle NZŘ. Ale změnila se poslušnost a výrazně se změnily speciální cviky.
Poslušnosti
ZMMP shodná ZM.
ZMP 1 – shodná se ZVV 1 , jenom překážka je pouze 40cm, výška šplhu 160cm, aport upřesněno – dřevěná činka psovoda bez určení váhy (zde je nutné přihlédnout k velikosti psa, aby nebyla činka moc velká nebo moc těžká).
ZMP 2 – shodná se ZVV 2, jen výška překážky je opět 40cm , dřevěná činka bez určení váhy a kladina vysoká je nahrazena kladinou nízkou , ( žebříky jsou nahrazeny náběhovými prkny, výška je pouze 100cm). Provádí se v jednom směru, ale psovod stojí na místě odkud vysílá psa. Pes sám překonává kladinu , po překonání jej psovod zastaví v libovolné poloze (sedni,lehni nebo stůj). Na pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu,na další pokyn rozhodčího dává psa do základního postoje.
ZMP 3 – shodná se ZVV 3, jen aport šplhem se provádí přes šplh 160cm s dřevěnou činkou pořadatele bez určení váhy, je však nutné přihlédnout k velikosti psa, aby činka nebyla příliš velká nebo těžká. Kladina vysoká je nahrazena kladinou nízkou. Provádí se oběma směry. Psovod vysílá psa, sám zůstává v základním postoji, po překonání vrací psa povelem zpět. Po zpětném překonání pes předsedá před psovoda, na pokyn rozhodčího dává psovod psa do základního postoje.
Rozlišování předmětů
Vždy (ve všech zkouškách kde je tento cvik) se provádí 2 pokusy a to tak, že jeden pokus se provádí vysláním psa kolmo k řadě a druhý souběžně s řadou, vyslání je vždy ze stejného místa, jen se psovod pootočí.
Oba pokusy se připravují současně, pes je v úkrytu. Terén na rozlišení by měl být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat, ale mohl se soustředit jen na rozlišení.
Před každým vysláním k rozlišení je nutné dát psu načichat identifikační (kontrolní) předmět z igelitového sáčku.
Zkouška ZMMP, ZMP 1 – vždy v řadě různé předměty různých pomocníků, jediná shoda je identifikační předmět a správný předmět, v tomto případě oba psovoda.
ZMP 2 je ztížena tím, že jsou v řadě vždy dva předměty od jednoho pomocníka.
Kladeč, identifikační a jeden v řadě
1. Pomocník dva různě v řadě
2. Pomocník dva různě v řadě
Je to nejtěžší varianta, ale je to také nejvyšší zkouška s tímto cvikem.
Bodování:
20
Body určené na hodnocení tohoto cviku jsou rozděleny do tří částí a to – zájem a prověřování
- Rozlišení
- Přinášení
Prověřování rozlišení přinášení
ZMMP 2 6 2
ZMP 1 – 2 5 5 5
V praxi to znamená, že pes,který intenzivně pracuje na rozlišení, ale nerozliší správně, může získat body určené na zájem a prověřování, neměl by odejít s nulou jako pes, který nepracuje vůbec.
U ZMMP
- může pes získat body určené na rozlišení i když předmět nepřinese, ale zřetelně označí.
U ZMP 1 – 2
- pes, který se zájmem prověřuje může získat až 5 bodů.
- pes, který správný předmět zřetelně rozliší může získat až 5 bodů za rozlišení,( celkem až 10 bodů za prověřování + rozlišení ).
K rozlišení se používají měkké předměty (plsť,textil), které dobře pohlcují pachy ve velikosti
10 x 5 x 1 cm. Výjimkou je zkouška ZMMP, kde jsou povoleny předměty 10 x 10 x 2 cm.Předměty by se neměly od sebe příliš odlišovat.
Cviky rozlišení není nutné provádět hned po skončení stopy. Naopak na soutěžích se doporučuje provádět v prostoru před diváky.
Dodržovat pouze zásadu, že v jeden den by všechny pachové práce měly být na jednoho pomocníka.
Vyhledání předmětů
Účelem cviku je nalezení odhozených předmětů v nepřehledném terénu.
Velikost terénu je dána stupněm zkoušky ( ZMMP 20 x 30 kroků, ZMP1 20 x 20 kroků, ZMP2 20 x 30 kroků, ZMP3 20 x 50 kroků).
U ZMMP psovod se psem prochází prostorem a na pokyn rozhodčího odhazuje jednotlivé předměty a psa pro ně v odstupu cca 5ti vteřin vysílá.
ZMP 1 – 3 se do prostoru nevstupuje, předměty jsou rozhozeny podle pokynů rozhodčího ( ZMP 1 – psovod, ZMP 2-3 pomocník).
Při vyhledání u ZMP 1 – 2 se psovod pohybuje na základně ( jedna strana vyznačeného prostoru), kterou určí rozhodčí.
ZMP 3 – při vyhledání se psovod pohybuje po středové ose a to až do poloviny vyznačeného prostoru.
Používají se předměty 10 x 5 x 1 cm, výjimkou je opět ZMMP ( 10 x 10 x 2).
Použitý materiál: ZMMP - dva měkké, jeden dřevo
21
ZMP 1 – 2 - textil, dřevo, kůže
ZMP 3 – textil, dřevo, klíče ( 3 klíče na kroužku)
Předměty se vhazují do vyznačeného prostoru zvenku.
Cvik se provádí hned po přípravě cviku.
Psovod může psa ovlivňovat tak jak to dovoluje ZŘ ( je dovoleno i opakování povelu).
Před započetím cviku musí dát psovod psu načichat kontrolní předmět z igelitového sáčku. Toto může opakovat po každém přineseném předmětu.
U lehkých předmětů je možné použít drobná závažíčka pro lepší odhození předmětu.
Bodové hodnocení -
Bodová hodnota se dělí na hledání nalezení přinášení
ZMMP ( 5 bodů ) 1 3 1
ZMP 1-3 ( 8 bodů ) 3 5
U zkoušky ZMP 1 – 3 je nalezení předmětu spojeno s přinášením.Pokud předmět pes nějak nepřinese, nelze hodnotit ani nalezení. Kromě bodů na jednotlivé předměty ( 8 ) jsou ještě body na celkovou ovladatelnost ( 6 ), body za ovladatelnost lze zadat i když pes nenalezne žádný předmět.
Body za vyhledání se doporučuje zadat v plné hodnotě jen u nalezeného předmětu. Není-li předmět nalezen nebylo hledání dostatečně intenzivní.
Celkovou nekázeň a neovladatelnost hodnotit z 6ti bodů na ovladatelnost, ne z dílčích bodů na jednotlivé předměty.
Prostor pro vyhledání předmětů nemusí být pachově čistý, ale neměly by v něm být jiné předměty.
Vyhledání ztraceného předmětu.
- účelem cviku je nalezení ztraceného předmětu.
Psovod nebo pomocník na pokyn rozhodčího upustí předmět aniž by si toho pes všiml.Po ujití vzdálenosti, která je daná stupněm zkoušky, vysílá psovod psa pro ztracený předmět zpět po cestě,kterou prošli.
Tento cvik nemá nic společného ze sledováním stopy,proto je možné jej provádět i na cestě a není nutné se snažit o pachově čistý terén.
Před vysláním dá psovod psu načichat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku.
Doba pro nalezení a přinesení předmětu je daná stupněm zkoušky stejně tak jako doba, po které se pes pro ztracený předmět posílá.
Jako předmět se používá peněženka nebo klíče v klíčence. Pouze u ZMMP lze použít měkký předmět 10 x 10 x 2cm. Na soutěžích lze nahradit peněženku nebo klíčenku normálním předmětem.
U ZMMP – prochází po určené trase pouze psovod a pes.
22
U ZMP 1 – prochází určenou trasou psovod, pes a rozhodčí.
U ZMP 2-3 – prochází určenou trasou psovod, pes, rozhodčí a pomocník.
Bodové hodnocení
ZMMP – 10 bodů hledání nalezení přinášení
2 6 2
ZMP 1 – 3 20 bodů hledání nalezení a přinesení
5 15
Pes, který intenzivně hledá může získat body určené na hledání i když předmět nenalezne.
U zkoušky ZMMP pes získává body za nalezení i když předmět nepřinese, ale musí zřetelně ukázat, že předmět našel.
U zkoušky ZMP 1-3 náleží body za nalezení jen když pes předmět přinese.
Chyby jako pomalé donášení, nepřesné odevzdání, pouštění předmětu atd. se promítají v bodech za nalezení a přinášení ( 15 ).
Vyhledání osoby
- Účelem cviku je nalezení ukryté osoby. Provádí se buď v přírodním terénu nebo na maketách.
Rozsah prostoru anebo počet maket stanoví zkušební řád podle stupně zkoušky.
V přírodním terénu prochází rozhodčí se psovodem daným terénem a psovod vysílá psa do jednotlivých směrů a přivolává jej zpět. Psa, nezastavuje, ale okamžitě jej vysílá do dalšího směru. V okamžiku, kdy pes začne vyštěkávat, se psovod zastavuje a pokračuje až na pokyn rozhodčího.
V prostoru maket psovod na počátku revíru uvolní psa a s volným psem přichází na pokyn rozhodčího do prostoru k vyslání na maketu podle dané zkoušky.
ZMP1 - 5. Maketa ZMP2 – 3. Maketa ZMP3 – 1. Maketa
Hodnotit:
V přírodním terénu
- zájem psa o nalezení osoby
- dostatečné odbíhání od psovoda do určeného směru
-ovladatelnost, ochotu vracet se z vyslaného směru.
Slabý zájem nalezení osoby až -5
Krátké vybíhání do směrů až -5
Nekázeň až -2
23
Povel navíc až -2
Makety
ZMP 1 neoběhnutí makety až -5
ZMP 2-3 neoběhnutí makety až -2
Nahlédnutí,ale neoběhnutí -1
Netěsné obíhání až -3
Ovladatelnost až -3
Špatná orientace až -3
Povel navíc až -2
Označení nalezené osoby.
Okamžitě po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a kontaktní. Při vyštěkávání se nesmí pes vzdalovat od nalezené osoby. Na povel rozhodčího psovod odvolává psa na vzdálenost cca 5ti kroků, ten má okamžitě reagovat, přestat štěkat a ochotně se přiřadit psovodovi k noze.
Figurant je oblečen do figurantských kalhot a vesty, pokud možno s oběma rukávy. Nemá ochranný rukáv.
V úkrytu sedí a chová se vůči psu netečně.
Hodnocení
Opožděné štěkání -1 až -3
Nepozorné štěkání -1 až -3
Příliš agresivní -1 až -3
Příliš kontaktní -1 až -3
Pes osobu nenalezne 0 bodů
Pes osobu napadne diskvalifikace
Pes od nalezené osoby odchází dále než 10 kroků 0 bodů
Pes od nalezené osoby odchází, ale vrací se až -5
Rozlišení osoby.
Stejně jako u rozlišování předmětů řídí celý cvik rozhodčí.
Provádí se dva pokusy, jeden pokus vyslání kolmo k řadě, druhý souběžně s řadou.
24
Pes před vysláním dostává načichat kontrolní předmět v igelitovém sáčku.
Každý pokus se připravuje samostatně a pořadí pomocníků se mění.
Pes může označit osobu štěkáním nebo zaujetím polohy u pomocníka.
Označení by mělo být přesvědčivé.
Hodnocení 2 x 15
Zájem, intenzita rozlišování 5 bodů
Označení osoby 10 bodů
Vzdalování se psa od označené osoby až -5
Cvik se ukončuje na pokyn rozhodčího a je lhostejné zda psa psovod odvolá nebo jej odvede
Z M P O
Účast na zkoušce je podmíněna složením nějaké zkoušky, na které již psovod prokázal, že je pes dostatečně ovladatelný (ZMMP, ZMP 1, ZZO nebo BH).
Při provádění této zkoušky je figurant opatřen ochranným oblekem (kalhoty, vesta – pokud možno oba rukávy), nemá ochranný rukáv.
Poslušnost – stejná jako ZMP 1.
Vyhledání figuranta
Provádí se v prostoru 50 x 60 kroků, prostor může být ohraničen a jsou vněm nepravidelně rozmístěny alespoň čtyři různé úkryty.
Pro vyhledání figuranta se doporučuje ve vyhrazeném prostoru zbudovat opravdové úkryty.
Naskládat krabice , postavit lehký stánek, postavit stan a podobně. Není vhodné používat jen makety – hlavně při soutěžích.
Psovod se psem a rozhodčí prochází středem prohledávaného prostoru. Psovod vysílá psa k prohledávání úkrytů (vlevo vpravo). Pes musí aktivně prohledávat úkryty a přitom být ovladatelný.
Hodnocení
- Pes není aktivní při hledání až -3
- Pes není ochotný reagovat na povely, je neukázněný až -3
- Pes nenalézá figuranta 0
V případě aktivního, pozorného, ochotného a ukázněného vyhledání je možné i v případě nenalezení figuranta, zadat minimální body ve známce nedostatečné až 3
Vyštěkání figuranta
Nalezne-li pes figuranta má okamžitým štěkáním oznámit, že nalezl ukrytou osobu.
Psovod i rozhodčí se zastaví a nechají psa pracovat samostatně nejméně 30 vteřin. Teprve na povel rozhodčího jde psovod ke psu a ze vzdálenosti 5ti kroků na další pokyn psa odvolá.
Po celou dobu vyštěkávání musí být pes plně soustředěný na figuranta.
25
Po odvolání pes okamžitě přestává štěkat a řadí se k noze psovoda.
- Vyštěkání není dostatečně aktivní až – 2
- Vyštěkání je s přestávkami až – 2
- Velká vzdálenost až – 2
- Kontaktní vyštěkání až – 3
- Pes napadá až – 0
- Pes odchází, ale vrací se až – 5
- Vzdaluje se víc jak deset kroků 0
Zajištění figuranta
Po dalším pokynu od rozhodčího psovod vyzve figuranta k vystoupení na určené místo, položí psa a provádí prohlídku a výslech.Výslech ukončuje rozhodčí.
- Pes je při zajištění nepozorný až – 3
- Pes při zajištění ruší a odvrací pozornost psovoda až – 5
- Pes je při zajištění neukázněný až – 5
- Pes je příliš agresivní a má snahu napadat až – 5
- Pes figuranta tvrdě napadne 0
Doprovod
Boční doprovod po zajištění figuranta se provádí bez vodítka, teprve po odevzdání pomocníka rozhodčímu, na pokyn rozhodčího,je pes upoután a figurant odstupuje.
- Pes nesleduje figuranta až – 2
- Pes obtěžuje figuranta až – 3
- Pes je neukázněný až – 5
- Pes je příliš agresívní a má snahu figuranta napadat až – 5
- Pes figuranta tvrdě napadne 0
Napadení psovoda
Před dalším cvikem psovod psu nasadí náhubek a pak jej opět uvolňuje z vodítka .
Psovod stojí se psem u nohy na místě a figurant prochází klidným krokem kolem ve vzdálenosti cca5ti kroků , psa ani psovoda si nevšímá. Po přejití do vzdálenosti cca 10ti kroků se otáčí a útočí na psovoda. Psovod povelem umožní psu zákrok, ten má nekompromisně proti figurantovi vyrazit a znemožnit mu napadení psovoda.
V momentě zahájení útoku dává psovod okamžitě, samostatně, bez pokynu rozhodčího povel psovi. Pes by neměl vyrazit bez pokynu psovoda.
Klidné sledování 5 b.
Zákrok 15 b.
Reakce na ukončení boje 5 b.
střežení stojícího figuranta 5 b.
26
15b. za zákrok zadávat podle intenzity a bojovnosti.
- Pes je neklidný ve fázi sledování až -2
- Pes útočí na klidně procházejícího figuranta, ale je vrácen až -10
- Pes útočí na klidně procházejícího figuranta a nedá se odvolat 0
- Psovod nedá psu povel k útoku až -10
- Pes opožděně reaguje na ukončení boje až -2
- Pes odchází až -5
- Pes je nepozorný až -5
Hlídání předmětu
Na tento cvik přichází psovod se psem a rozhodčí do prostoru, kde jsou vyznačeny dva soustředné kruhy různých velikostí. Psovod do středu kruhu pokládá předmět , který má pes hlídat.Pes je na tento cvik v náhubku.
V kontaktní zóně (malý kruh) může pes figuranta napadnout, ale vrátí-li se figurant do zóny pozornosti (vnější kruh ) má se pes vrátit ke střeženému předmětu.
Pes se nesmí nechat vylákat ze zóny pozornosti ( vnější kruh).
Hodnocení.
Chování se k figurantovi, který si nevšímá psa ani předmětu a nevstupuje do vnitřního kruhu 5 b.
Přesvědčivé hlídání, tvrdost zákroku 15 b.
Návrat k předmětu, opustí-li figurant vnitřní kruh 10 b.
U hlídání předmětu upřednostňovat opravdovost hlídání před tvrdostí zákroku, důležité je, aby se pes ochotně vracel k předmětu opustí-li kontaktní zónu.
V případě, že figurant sebere předmět až na několikátý pokus, náleží psu dílčí body z bodů určených na hlídání.
Stejně tak nechá-li se vylákat až na několikátý pokus až za zónu pozornosti.
- Pes je neklidný v části, kdy nemá útočit až -2
- Pes napadá bezdůvodně až -5
- Pes si nechá sebrat předmět bez reakce (na první pokus) až - 15
27
- Pes se nechá vylákat za zónu pozornosti a nevrací se k předmětu (na první pokus) až -15
- Pes se nevrací k předmětu až -10
-
Po ročních zkušenostech a na základě připomínek, rozhodla výcviková komise u cviku hlídání předmětu zvětšit kruhy na 3 a 8 m, vzhledem k tomu, že původně bylo vycházeno podle dispozic malých kníračů, ale této zkoušky se mohou zúčastnit i jiná plemena.( Změnit průměr na poloměr by změnilo smysl celého cviku. Pes by opět mohl pracovat zcela volně a nebyl by kruhy nijak omezován.)
Další změnou v této části zkušebního řádu je výjimka pro figuranty,funkci figuranta u zkoušky ZMPO může vykonávat sám rozhodčí.
Dále upozorňuji, že ve zkušebním řádu, v části metodika a provádění cviků, zůstala výška překážky u malých plemen 50 cm , tento dodatek měl být vyškrtnut. U zkoušek malých plemen je výška 40 cm, ostatní zkoušky, všech zkušebních řádů, mohou malá plemena skládat bez úlev v plném rosahu. Přednášel B. Ťujík
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.