Zápis ze schůze předsedů

07.02.2014 19:18

Zápis ze schůze předsedů ZKO ústeckého kraje

 

Datum:            18. 1. 2014

Místo:              ZKO Litoměřice

Přítomni:         zástupci 30-ti ZKO ústeckého kraje z celkového počtu 60-ti ZKO, členové výboru krajské organizace a pozvaní hosté (vítězové krajské ligy a reprezentanti kraje na republikových akcích dospělých a mládeže)

Omluveni:       ZKO Kadaň, ZKO Březno

 

Program:     1.    Zahájení

                   2.    Volba návrhové komise

                   3.    Kontrola usnesení

                   4.    Zprávy funkcionářů

                   5.    Ocenění úspěšných závodníků

                   6.    Doplnění sportovního kalendáře

                   7.    Příprava krajské konference

                   8.    Diskuze

                   9.    Usnesení

                  

2.  Volba návrhové komise

·         Do návrhové komise byli zvoleni:

o   P. Vápeník

o   A. Janečková

o   P. Kalinová

3.  Kontrola usnesení schůze předsedů UL kraje 2013

·         Berou na vědomí přednesené zprávy a schvalují zprávu pokladní a zprávu revizorky KV ČKS. Splněno

·         Schvalují plán práce na letošní rok a sportovní kalendář. Splněno

·         Schvalují termín školení figurantů, instruktorů a kladečů stop dne 17. 3. 2013 v ZKO Litoměřice – Kotlina. Přihlášky najdete na www.kynul.cz vyplněné odeslat na adresu hl. výcvikáře pana ŽIŽKU. Splněno

·         Schvaluje termín letního soustředění mládeže ve dnech 29. 7. až 4. 8. v ZKO Studánka. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www.kynul.cz v rubrice Formuláře, pod rubrikou Ostatní. Splněno

·         Ukládá ZKO nahlásit zájemce o letní výcvikový tábor ve Starém Plzenci, který proběhne ve dnech 14.7 až 27.7. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www.kynul.cz  v rubrice Formuláře, pod rubrikou Ostatní. Splněno

·          Kooptuje do KV za nemocného p. Kuchtu p. Ing. Čecha. Splněno.

·         Ukládá předsedovi KV prošetřit situaci ohledně podnětu na rozhodčího p. Janečka (posouzení dvou akcí v jeden den) a výsledek šetření nechat zveřejnit na www stránkách KV ČKS. Splněno. Vyjádření: Událost se šetřila na základě podnětu P.Žižky. Událost byla podstoupena plénu ČKS, které neshledalo žádné závažné pochybení v rozporu se zkušebními řády NZŘ a IPO. Na základě tohoto závěru nebyl p. Janečkovi vyměřen v této souvislosti žádný trest.

·         Ukládá funkcionářům jednotlivých ZKO hlásit jednateli KV (p. Nedvědovi), veškeré změny kontaktů. Ten zabezpečí změnu v adresáři ZKO, včetně změny na www stránkách KV ČKS. Splněno

·          Ukládá správci www stránek zveřejnit na stránkách zaměření pro školení figurantů, seznam rozhodčích Ústecké oblasti a seznam figurantů ÚO. Dále ukládá správci www stránek zveřejnit tamtéž zápis z dnešního jednání, přednesené zprávy a sportovní kalendář na letošní rok. Splněno

4.  Zprávy funkcionářů

·         Byly předneseny zprávy předsedy V. Kejře, hospodářky Ing. P. Aulické, referenta pro mládež E. Karvánkové a v zastoupení zpráva výcvikáře P. Žižky. Zprávy jsou k nahlédnutí na stránkách ČKS UL kraje na adrese www.kynul.webnode.cz

5.  Ocenění úspěšných závodníků

·         Člen výboru p. Vladimír Hromada pověřený organizací krajské ligy a předseda KV p. Václav Kejř předali ocenění a peněžní dary vítězům krajské ligy. Seznam oceněných je k nahlédnutí ve zprávě výcvikáře.

·         Referent pro mládež p. Eva Karvánková předala ocenění mládežníkům, kteří reprezentovali kraj na mistrovství mládeže v loňském roce

·         Předseda p.Václav Kejř předal peněžitý dar J. Reisingerovi za reprezentaci kraje na M ČR

6.  Doplnění sportovního kalendáře

·         Byl aktualizován sportovní kalendář ústeckého kraje. Součástí kalendáře budou i republikové akce pořádané na území kraje a školení pořádané krajským výborem.

·         Aktualizovaná podoba sportovního kalendáře bude odeslána e-mailem na ZKO do konce ledna

·         KV požádal stejně jako loňský rok krajský úřad o přidělení dotace na pořádání krajské ligy. Žádost bude krajský úřad posuzovat 3. 2. a schvalovat 12. 2. KV bude informovat ZKO o výsledku do konce února.

7.  Příprava krajské konference

·         Krajská konference se bude konat 18. 5. od 10:00 v klubovně ZKO 533 Litoměřice

·         Jednotlivé ZKO jsou povinny dle nařízení ČKS uspořádat výroční členské schůze nejpozději do 30. 3. 2014. Výsledky voleb ve dvou výtiscích na předepsaném formuláři a podepsané volební komisí ZKO je potřeba do týdne po uspořádání voleb, nejpozději však do 7. 4. 2014 odeslat na adresu jednatele KV martin.cecho@seznam.cz Tiskopis je možný stáhnout na této adrese:
https://www.kynologie.cz/cks/zapisy/slozeni_vyboru_ZKO_delegati_pro_KV_a_navrhy.doc

 

8.  Diskuze

·         ZKO projevili opakovaný zájem o pořádání kurzů pro začínající figuranty. Stejný kurz, jaký se poprvé pořádal loňský rok. Na pozvánku je potřeba napsat podmínky účasti na takovém kurzu, aby se předešlo nedorozumění o náplni kurzu.

·         ZKO Louny zve na 1. Pejskařský ples, který se bude konat dne 28. 3. v kulturním domě v Dobroměřicích. Více informací může poskytnout ZKO Louny p. Aulická na tel. 605 279 707

·         Doplnění zprávy výcvikáře, úspěchy členů ZKO ústeckého kraje na národních a mezinárodních soutěžích:

o   MS Atibox Itálie Vlastimil Beran ZKO Roudnice n. L. 3. místo IPO 3

o   MS IFR RTW Španělsko Jan Kuncl ZKO Litvínov 7. místo

o   MS ISPU Kníračů Jan Tala ZKO Roudnice n. L. 35. místo

o   M ČR ZVV 3 Bárová Eva ZKO Studánka 19. místo

 

Zapsal:   Martin Čecho
              jednatel KV ČKS UL kraje

9.   Usnesení

1)      Schůze předsedů bere na vědomí přednesené zprávy.

2)      Schůze předsedů schvaluje termín konání krajské konference dne 18. 5. 2014 v Litoměřicích.

3)      Schůze předsedů schvaluje termín školení figurantů na 15. 3. 2014.

4)      Schůze předsedů ukládá Krajskému výboru zveřejnit do konce února novelizované podmínky Krajské ligy.

5)      Schůze předsedů ukládá KV do konce ledna dopracovat sportovní kalendář na rok 2014 a zveřejnit jej na internetových stránkách kraje.

6)      Schůze předsedů ukládá Krajskému výboru dopracovat podmínky školení adeptů na funkci figuranta.

7)      Schůze předsedů ukládá KV zabezpečit zveřejnění přednesených zpráv na internetových stránkách kraje, včetně zápisu z dnešního jednání.

8)      Schůze předsedů ukládá jednotlivým ZKO nahlásit zájemce o Tábor talentované mládeže ve Starém Plzenci do konce měsíce dubna na adresu vedoucí mládeže p. Karvánkové.

9)      Schůze předsedů vyzývá ZKO, které tak dosud neučinily, aby nejpozději do 7. dubna zaslaly na adresu jednatele KV p. Čecha v originále a jedné kopii tyto dokumenty:

·         Záznam o volbě výboru ZKO.

·         Záznam o volbě delegátů na Krajskou konferenci.

·         Usnesení z jednání Výroční členské schůze a případné návrhy k projednání na krajské konferenci.

·         Návrh kandidátů do funkcí v orgánech KV ČKS, ČKS a RK ČKS s uvedením funkce.

 

Za návrhovou komisi

Vápeník Pavel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.