Zápis ze schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje

05.02.2015 21:14

Datum:            31. 1. 2015

Místo:              ZKO Litoměřice

Přítomni:         zástupci 25-ti ZKO ústeckého kraje z celkového počtu 60-ti ZKO, členové výboru krajské organizace a pozvaní hosté (vítězové krajské ligy a reprezentanti kraje na republikových akcích mládeže), viz prezenční listina

Omluveni:       ZKO Chomutov - Krásnoočko, Litoměřice pod Radobýlem, Most Rudolice, Světec Lota Marie

                        Zástupci zbývajících ZKO se na schůzi bez omluvy nedostavili.

 

Program:     1.    Zahájení

                   2.    Volba návrhové komise

                   3.    Kontrola usnesení

                   4.    Zprávy funkcionářů

                                   Předseda

                                   Výcvikář

                                   Referent pro mládež

                                   Pokladní

                                   Revizní komise

                   5.    Ocenění úspěšných závodníků

                   6.    Doplnění sportovního kalendáře

                   7.    Diskuze

                   8.    Usnesení

 1. Volba návrhové komise
 • Do návrhové komise byli zvoleni:
  • P. Vápeník
  • M. Novotná
  • J. Mikulová
 1. Kontrola usnesení
  1. Schůze předsedů UL kraje 2014
 • ukládá zveřejnit novelizované podmínky KL                                  Splněno
 • do 31. 1. 2014 dopracovat sportovní kalendář                                Splněno
 • dopracovat podmínky školení adeptů na figuranty           Splněno částečně
 • zveřejnění zpráv na web. stránkách KV                                           Splněno
 • ZKO nahlásit zájemce o TTM                                                          Splněno
 • Vyzývá ZKO, které dosud neučinily, zaslat na adresu jednatele ing. Martina Čecho
  • záznam o volbě výboru a návrh kandidátů do funkcí v orgánech KV ČKS, ČKS a RK ČKS

Splněno částečně, 13 organizací neposlalo žádné záznamy o volbách
do svých výborů

 1. Krajská konference 2014
 • ukládá předsedovi, zajistit, aby na zkoušky z výkonu mohl nastoupit pes pouze z výkon. knížkou, pokud má PP na zapsání RTG, bonitace a podobně
  (V.Kejř a p. Prášil odpověděli, že rozhodčí takto jednají, přesto V. Kejř tento požadavek přednesl na předsednictvu ČKS a směroval na výcv. komisi-odpověď byla shodná -rozhodčí to dodržují.)
 • Krajská konference doporučuje do předsednictva ČKS pány Kejře, Prášila a Nedvěda.                                                                                                         Splněno
 • volí delegáty na sjezd VII. ČKS  Kejř,Prášil,Nedvěd, Kuchta, Karvánková, Čecho, Valachová, Šabatová.                                                                                                      
                                                 Splněno, všichni delegáti se sjezdu zúčastnili
 1. Zprávy funkcionářů
 • Byly předneseny zprávy předsedy V. Kejře, výcvikáře P. Žižky, referenta pro mládež E. Karvánkové, hospodářky Ing. P. Aulické, předsedkyně revizní komise Mgr. et Bc. I. Derflerové. Zprávy jsou k nahlédnutí na stránkách ČKS UL kraje na adrese www.kynul.webnode.cz
 1. Ocenění úspěšných závodníků
 • Ing. P. Aulická předala peněžní dary vítězům krajské ligy. Seznam oceněných je k nahlédnutí ve zprávě výcvikáře.
 • Referent pro mládež p.Eva Karvánková a předseda V. Kejř předali ocenění mládežníkům, kteří reprezentovali kraj na mistrovství mládeže v loňském roce. Seznam oceněných je k nahlédnutí ve zprávě referenta mládeže.
 1. Doplnění sportovního kalendáře
 • Byl aktualizován sportovní kalendář Ústeckého kraje. Součástí kalendáře budou i republikové akce pořádané na území kraje a školení pořádané krajským výborem.
 • Sportovní kalendář 2015 byl uzavřen, žádné další akce se do něho nebudou zapisovat.
 • Aktualizovaná podoba sportovního kalendáře bude odeslána e-mailem na ZKO do konce února
 • KV požádá stejně jako loňský rok krajský úřad o přidělení dotace na pořádání krajské ligy. Žádost bude krajský úřad posuzovat v průběhu února.
 1. Diskuze
 • I přes vysvětlení podané v kontrole usnesení z minulé schůze Karel Nedvěd upozornil na skutečnost nejasného definování postupu rozhodčích na zkouškách z výkonu v případě chybějícího PP posuzovaného psa
 • Registrace dle NOZ, nejnovější aktualizace
  • Do formuláře Podklad pro registraci pobočného spolku je nutné uvést všechny členy výboru a revizní komise. Ve formuláři je místo pouze pro 3 členy výboru, místo pro ostatní členy výboru je nutné nakopírovat.
  • Dále je nutné přiložit ověřenou kopii prezenční listiny z výroční (volební) schůze ZKO.
  • V případě souhlasu s umístěním sídla spolku je nutný souhlas všech vlastníků nemovitosti. K nemovitostem je nutné přikládat výpis z katastru.
 • Ing. M. Čecho bodově seznámil přítomné s usnesením z VII. Sjezdu ČKS s dodatkem, že kompletní usnesení je dostupné na webových stránkách ČKS
 • p. V. Kejř informoval o některých významných změnách v nových Stanovách ČKS, jak byly projednány na VII. sjezdu ČKS

 

Zapsal:   Ing. Martin Čecho
              místopředseda a jednatel KV ČKS UL kraje

 

Usnesení ze schůze předsedů Ústecké oblasti ze dne 31. 1. 2015.

 

Schůze předsedů:

 1. Bere na vědomí přednesené zprávy.
 2. Ukládá KV znovu zveřejnit na webových stránkách kraje přesný postup pro přeregistraci ZKO na spolky.
 3. Ukládá předsedům ZKO urychleně zaslat cestou KV podklady potřebné k přeregistraci  ZKO na pobočné spolky.
 4. Bere na vědomí úsporná opatření ve financování krajské ligy. Přesné podmínky budou zapracovány do novelizovaných pravidel Krajské ligy, která budou zveřejněná na webových stránkách krajské organizace ČKS.
 5. Schůze schvaluje konečnou verzi kalendáře sportovních akcí na rok 2015 a ukládá KV jeho zveřejnění na webových stránkách kraje.
 6. Schůze bere na vědomí termín školení figurantů, kladečů a instruktorů dne 28. 3. 2015 na kynologickém cvičišti ZKO Litoměřice – kotlina. Přihlášky přijímá ing. Martin Čecho do 14. 3. 2015.
 7. Schůze žádá p. Karla Nedvěda, aby na školení rozhodčích požádal o vyjádření jasného stanoviska, za jakých podmínek může psovod startovat na zkouškách z výkonu v případě, že dočasně nemá k dispozici originál průkazu původu psa.

 

Za návrhovou komisi:

                                                                                                                                                                                                      Vápeník Pavel v. r.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.