Zápis ze schůze předsedů z 28.1.2012

09.03.2012 14:46

ČLENSKÁ SCHŮZE PŘEDSEDŮ ÚSTECKÉ OBLASTI
Datum a místo konání: 28.1.2012 klubovna ZKO Litoměřice

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zprávy funkcionářů
4. Ocenění úspěšných závodníků
5. Doplnění sportovního kalendáře
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Zahájení provedl p.Kejř, přivítal všechny přítomné a dal návrh k odhlasování předneseného programu.Ten byl doplněn kontrolou usnesení z minulé schůze.

Do návrhové komise byli zvoleni p. Vápeník, paní Filipová, p.Čecho.

Ve zprávách funkcionářů byla zhodnocena po všech stránkách sezona 2011.

Předseda oblasti p. Kejř informoval o činnosti v kraji o některých akcích konané organizacemi Ústecké oblasti. Zhodnotil úspěchy jak v dospělých, tak v mláděži a všem poděkoval za vzornou reprezentaci. Dále informoval o odstoupení pana Truksy z KV ÚO a vystoupení z  ČKS. Do funkce výcvikáře kraje byl zvolen pan Žižka a jako člen výboru byl kooptován pan Hromada.

Byl představen finanční projekt z Ústeckého kraje, ze kterého se bude částečně financovat provoz Krajské ligy a účast mládeže na této soutěži.

Pan Žižka podal zprávu o výsledcích Krajské ligy. ZM: 1. místo: Paclt Jiří, 2. místo: Vlková Marcela. ZVV1: 1. místo: Paclt Jan, ZVV2: 1. místo: Hromadová Lenka, 2. místo: Vonšovský Vlastimil, tito soutěžící splnili minimálně ve třech soutěžích požadovaný limit 70% ve všech disciplínách, dále podal informace o stavu figurantů a o akcích,které se uskutečnili v rámci kraje v roce 2011.

Mezi dospělými nás reprezentovali na MR IPO paní Jitka Dufková s počtem bodů 254 a MR ZVV3 pan Tomáš Rupert s počtem bodů 253 a obsadil 4 místo.

Ve zprávě referenta pro mládež paní Karvákové jsme slyšeli o průběhu a o umístění mládeže na MRM. Do výběrových soutěží se přihlásili dva Hromadová Lenka a Filip Vojta.

Hromadová Lenka postupovala na MRM z prvního místa,bohužel Vojta tolik štěstí neměl a na MRM se nedostal.MRM se konalo v Lukové,  kde Lenka nakonec obsadila 2 místo v ZVV2.

V termínu 29-31.7.2011 se konalo v Lenešicích soustředění mládeže ústecké oblasti bohužel v malém počtu mládežníků. Pro letošní rok jsou naplánované dva termíny výcvikových táborů Ústecké oblasti pro mládež a to 6-8.7. 2012 v Lenešicích a 3-5.8.2012 v Krupce, začátek vždy v pátek odpoledne cca od 17:00 hodin  Zájemci o tyto tábory se hlaste u paní Karvánkové mob. 736484074, e-mail: EKarvankova@seznam.cz

Pan Hromada představil pravidla Krajské ligy viz. jeden z přiložených souborů.Pan Hromada v loňském roce zpracovával výsledky Krajské ligy  a v roce 2012 se toho ujal znovu,proto výsledky soutěže KL se záznamem o provedené akci viz. přiložený soubor zasílat na jeho e-mail: hromada@pragalouny.cz   a výcvikáře kraje pana Žižku e-mail: sun.troc@seznam.cz. V případě proplacení startovného za mládežníka tento záznam o provedené akci zaslat i pokladní paní Aulické e-mail: stredohor@centrum.cz.

Ve zprávě pokladní byli vyčísleny částky příjmové a výdajové a stav na konci roku 2011, tuto skutečnost následně potvrdila revizorka paní Derflerová  s tím, že pokladna je vedena přehledně a že neshledala žádné nedostatky.

V poslední zprávě jednatele byla informace o splnění všech podmínek rozhodčího 2 třídy a následné předání jmenování do funkce pro paní Dufkovou Jitku a Žižku Petra. Dále v loňském roce úspěšně splnila všechny podmínky Karvánková Eva a byla ČKS jmenována do funkce rozhodčího 1 třídy. Všem patří gratulace.

Další informace byla o počtu figurantů 1 třídy v Ústeckém kraji jejich stav se snižuje z důvodu: neaktivita v kynologii,  věk, propadlá prolongace atd. Noví adepti na figuranta 1 třídy mnohdy nejsou vybaveni požadovanou teorií a někdy i fyzickými schopnostmi, proto každoroční nárůst figurantů ( možno až o dva ) 1 třídy v našem kraji není skutečností.

Byla provedena aktualizace NZŘ  a doplněna o NOVÝ zkušební řád malých plemen. Tento řád bude umístěn na  stránky ČKS a aktualizován dle potřeby.

Před krátkou přestávkou byl ještě doplněn sportovní kalendář a po té vyhlášení organizací, které se zapojí do Krajské ligy.

Diskuze:

Diskuze byla nejsledovanějším bodem programu, probírala se témata:

Figuranti – příprava figurantů na vyšší kvalifikaci,- není velká ochota ze stran ZKO a jejich figurantů pracovat na zlepšení teoretických znalostí a fyzických vlastností figurantů a připravovat figuranty na vyšší třídu, aby mohli figurovat mimo rámec ZKO například Krajskou ligu a soutěže této podobné.  Proto z tohoto tématu vzešel návrh,aby Krajský výbor proškolil figuranty 2 třídy pro Krajskou ligu (pozn. toto je v rozporu se SBORNÍKEM ČKS) , ale přesto tento návrh bude přednesen panem Kejřem na předsednictvo a panem Nedvědem na výcvikovou komisy. Výsledky budou ihned zveřejněny v nejbližším zápise.

Krajská liga (KL) – byla představena pravidla Krajské ligy, byli položeny různé dotazy na které členové KV  odpověděli.Také zde byli podány různé návrhy na kterých se bude pracovat v průběhu roku . Jeden z návrhů se týkal povinností postoupit do vyšší kategorie, pokud se soutěžící umístí "na bedně" v nižší kategorii KL.

Paní Janečkovou byl podán návrh na zapracování kategorií malých plemen do KL pro velmi malý počet soutěžících s malými plemeny, byla paní Janečková požádána  zpracovat podklady a během roku zmapovat počty soutěžících pro možné zařazení do KL na příští rok.

Některé další body přímo v usnesení .

ZKOUŠKY FIGURANTŮ A ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ

Se uskuteční dne 18.3.2012 (neděle) v areálu ZKO Litoměřice – kotlina

Figuranti od 08:00 hodin.                                 Instruktoři od 10:00 hod

Náplň zkoušek pro figuranty: Test, praktické předvedení obran.(Úspěšné splnění testu je podmínkou pro postup k praktické zkoušce) Figuranti 1 třídy,kteří budou prolongovat mají ještě ,,běh“. !!! Každý figurant si zajistí psa,který je schopen provést obranu podle ZVV2.

Studijní materiál: NZŘ. MZŘ, Knihy – poznej svého psa ,pes a jeho výcvik atd.

Náplň pro instruktory: Přednes změn z nového MZŘ, požadované předvedení psa na zkouškách, odpovědi na Vaše připravené otázky.

Zájemci se nahlásí do 29.2.2012 na e-mail jednatele  kar.ned@seznam.cz

Žádost o neinvestiční dotace na rok 2013 je nutno zaslat na kraj ÚO do  31.7. 2012.

Usnesení ze schůze předsedů Ústecké oblasti konané dne 28. ledna 2012 v Litoměřicích

Schůze předsedů Ústecké oblasti:

1) Bere na vědomí přednesené zprávy a schvaluje zprávu pokladní a zprávu revizorky.

2) Schvaluje sportovní kalendář akcí na rok 2012 a kalendář a upravené podmínky pořádání krajské ligy. Zároveň ukládá výboru KV ČKS zveřejnění novelizovaných pravidel krajské ligy formou přílohy k zápisu z dnešního jednání.

3) Schvaluje termín školení figurantů a instruktorů výcviku dne 18. 3. 2012 na cvičišti ZKO Litoměřice - kotlina. Zároveň ukládá jednotlivým ZKO nahlásit účastníky do 29. 2. 2012 mailem na adresu jednatele KV ČKS (kar.ned@seznam.cz).

4) Bere na vědomí pořádání dvou táborů mládeže v termínech  6-8.7. a 3-5.2012 a ukládá jednotlivým ZKO nahlásit účastníky na mailovou adresu trenérky mládeže EKarvankova@seznam.cz. Na tutéž adresu budou ZKO hlásit i účastníky TTM v Plzenci.

5) Ukládá výboru oblasti vytvořit www stránky oblasti. Vytvoření a provoz stránek zajistí p. Vápeník.

 

Usnesení zapsal Vápeník Pavel

Ve Zlonicích 30.1.2012                                                                                                                                                                       Zapsal Nevěd Karel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.