Zápis ze schůze předsedu ÚO ze dne 27.1.2013

18.02.2013 12:37

Členská schůze předsedů Ústecké oblasti (ÚO)

 

Datum konání: 27. 1. 2013       Místo konání: ZKO Louny

Přítomno: 28 zástupců organizací Ústecké oblasti, členové výboru a pozvaní hosté

Omluveni: ZKO Štětí, Březenecká, Kadaň

Před samotnou schůzí bylo jednáno s organizacemi, které v minulé sezoně pořádaly soutěže zařazené do Krajské ligy, dále jen (KL). Jednání bylo zaměřeno na odstranění  chyb, které se  v průběhu sezony staly (včasné a úplné zasílání zápisů o provedené akci, nasazování figurantů se správnou kvalifikací, účast psovoda pouze na jedné akci v jeden den, nesportovní chování na akci).

Schůze předsedů

Schůzi zahájil předseda kraje pan Kejř. Přivítal všechny přítomné a přednesl program schůze, který byl doplněn o bod kooptace nového člena výboru za pana Kuchtu, který požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.

Program byl následně schválen.

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni pan Vápeník, paní Kopřivová a paní M. Pálfiová.

Dále byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze předsedů v roce 2012. Body, které schůze předsedů schválila nebo brala na vědomí, byly splněny a jsou obsaženy ve zprávách funkcionářů.

Bod vytvoření www stránek, který byl krajskému výboru (KV) uložen, byl také splněn a to díky panu Vápeníkovi, který stránky založil a celý rok aktualizoval.

Adresa stránek: www. kynul. cz .

Následně byly předneseny zprávy funkcionářů. Přesné znění najdete na výše jmenovaných stránkách naší oblasti: zpráva předsedy – pan Kejř, zpráva hlavního výcvikáře – pan Žižka, zpráva pokladní – paní Aulická, zpráva referenta pro mládež – paní Karvánková, zpráva revizní – paní Derflerová.

V dalším bodě proběhlo ocenění úspěšných závodníků. Pan Žižka předal ocenění vítězům KL a reprezentantům dospělých paní Valjentové a panu Kubíkovi. Za reprezentaci v mládeži předala ocenění paní Karvánková slečnám Reisingerové a Hromadové.

Sportovní kalendář byl doplněn a je přílohou k zápisu.

Paní Karvánková ještě uvedla informaci o Táboře talentované mládeže ČKS, který se bude konat ve Starém Plzenci v termínu 14. - 27. 7. 2013. Tábor pro mládež ÚO se bude konat ve Varnsdorfu v termínu od 29. 7. do 4. 8. 2013. Více informací a možnost přihlášení u paní Karvánkové.

V bodě kooptace byl navržen a schválen pan Ing. Čecho, který vzešel jako první náhradník z voleb.

ZKOUŠKY  FIGURANTŮ ,  ŠKOLENÍ  INSTRUKTORŮ A KLADEČŮ

Datum konání: 17.  3.  2013 (neděle) v areálu ZKO Litoměřice – Kotlina

Figuranti od 08:00 hodin                                 Instruktoři a kladeči od 10:00 hodin

Náplň zkoušek pro figuranty: Test a praktické předvedení obran (úspěšné splnění testu je podmínkou pro postup k praktické zkoušce). Figuranti 1. třídy, kteří budou prolongovat, mají ještě ,,běh“!!! Každý figurant si zajistí psa, který je schopen provést obranu podle ZVV2.

Studijní materiál: NZŘ, MZŘ, knihy:  Poznej svého psa, Pes a jeho výcvik atd.

Náplň pro instruktory: požadované předvedení psa na zkouškách, odpovědi na Vaše připravené otázky

Poplatky za školení: figurant – 300 Kč, intruktor a kladeč – 100 Kč

Uzávěrka přihlášek je do 3. 3. 2013 a zasílejte ji na adresu hlavního výcvikáře pana Žižky

DISKUZE

Byla nejvíce očekávaným bodem a díky několika jedincům velmi hlasitá.

Na úvod dostala slovo paní Valjentová, která přečetla svůj článek, bohužel jsem ho do odeslání nezískal, možná bude později k dispozici na stránkách.

Dále se v diskuzi probírala témata:

- neúplnost zápisů ze schůzí výboru,

- podnět k prošetření provinění pana Jaroslava Janečka,

- neúplné vyplňování bodovacích karet pana Petra Žižky,

- velmi skromné zprávy revizní komise,

- nesouhlas se způsobem posuzování pana Petra Žižky ve Světci,

- způsob delegování rozhodčích na soutěže bez zápisu výcvikové značky,

- dotace,

- www stránky naší Ústecké oblasti,

- figuranti v naší oblasti.

 

Nevím, jak bych pojmenovával jednotlivé vstupy do diskuze, protože v úvodu byly emoce velmi silné a podání, zvláště od paní Janečkové, velmi hlasitá. Dovolte mi nazývat je jednotně :                 ,, příspěvek“.

Prvních pět témat najednou obsáhla ve svém příspěvku paní Janečková. U většiny témat se nedospělo k nějakému závěru, protože to byly většinou výtky a nespokojenost s činností některých členů KV. Jestli oprávněné nebo ne, mohli soudit jenom přítomní.

Karel Nedvěd, na kterého byla směřována první dvě témata, se vyjádřil postupně. Je pravda, že poslední zápis neobsahoval tolik bodů jako jindy, ale některé body byly nedodělány a některé neověřeny. Proto do zápisu nebyly dány, aby nebyla členská základna informována o polovičatých a nejasných skutečnostech anebo někdo nebyl poškozen.

Druhé téma navazuje na to první. Krajskému výboru byl podán podnět na prošetření porušení ustanovení zkušebního řádu panem rozhodčím Jaroslavem Janečkem. Proč tato informace neprošla zápisem byla další výtka od paní Janečkové. Jelikož skutečnosti nebyly prověřeny, nebyla informace zveřejněna v zápise, aby nebylo poškozeno jméno pana Jaroslava Janečka. Dnes je vidět, že to byla chyba a omlouváme se tomu, komu to vadí. Výrok: VY (myšleno KV) děláte to samé, nebyl úplně na ,,místě“, protože na dotaz ,, co děláme to samé“a jaké k tomu má paní Janečková důkazy jen mávla rukou a převedla řeč na další téma, pana Petra Žižku. Oproti tomu KV předložil k prošetření na ČKS jasné podložené důkazy. KV nemá pravomoc řešit takováto porušení, a proto předal podnět na prošetření na ČKS. Více informací o tomto tématu bude na www stránkách ÚO.

Delegování rozhodčích na závody

K tomuto tématu byla vznesena spousta rozporuplných názorů, delegovat, nedelegovat, nechat na pořadateli ať si sám osloví a vybere rozhodčího. Ale je třeba informovat členskou základnu, že k tomuto tématu existují platné směrnice.

Pan Kejř odpovídal na dotaz o dotacích, vysvětlil celkový postup, rozdělení dotací, následné vyúčtování a využití.

Pan Vápeník podal informace o www stránkách o jejich využití a návštěvnosti. Na tyto stránky budou vloženy veškeré informace ze schůze předsedů.

Figuranti: opakované neúspěšné počínaní našich figurantů na zkouškách na 1. třídu - opět byly vysloveny různé názory, uspořádat školení – instruktáž, ukázky. Ale také, že se atest zadává podle,,ksichtu“, že trať na běh byla delší atd. Co takhle zdravá ,,sebekritika“ samotných figurantů?

Pan Vápeník ještě v závěru diskuze podal návrh, aby se schůze předsedů konaly ve větších prostorách a blíže ke středu Ústeckého kraje. KV bude při přípravách dalších schůzí předsedů tento návrh dle možností pořadatelů respektovat.

Na závěru bylo návrhovou komisí přečteno usnesení a následně bylo schváleno schůzí předsedů.

Předseda kraje poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Ve Zlonicích dne:                                                                                                                                                                                                                                                          Zapsal: Nedvěd Karel.

Usnesení ze schůze předsedů Ústecké oblasti ČKS ze dne 27. 1. 2013.

Přítomní:

1)      Berou na vědomí přednesené zprávy a schvalují zprávu pokladní a zprávu revizorky KV ČKS.

2)      Schvalují plán práce na letošní rok a sportovní kalendář.

3)      Schvalují termín školení figurantů, instruktorů a kladečů stop dne 17. 3. 2013 v ZKO Litoměřice – Kotlina. Přihlášky najdete na www.kynul.cz  vyplněné odeslat na adresu hl. výcvikáře pana ŽIŽKU  

4)      Schvaluje termín letního soustředění mládeže ve dnech 29. 7. až 4. 8. v ZKO Varnsdorf. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www. kynul.cz v rubrice Formuláře,      pod rubrikou Ostatní.

5)      Ukládá ZKO nahlásit zájemce o letní výcvikový tábor ve Starém Plzenci, který proběhne ve dnech 14.7 až 27.7. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www.kynul.cz  v rubrice Formuláře, pod rubrikou Ostatní.

6)      Kooptuje do KV za nemocného p. Kuchtu p. Ing. Čecha.

7)      Ukládá předsedovi KV prošetřit situaci ohledně podnětu na rozhodčího p. Janečka (posouzení dvou akcí v jeden den) a výsledek šetření nechat zveřejnit na www stránkách KV ČKS.

8)      Ukládá funkcionářům jednotlivých ZKO hlásit jednateli KV (p. Nedvědovi), veškeré změny kontaktů. Ten zabezpečí změnu v adresáři ZKO, včetně změny na www stránkách KV ČKS.

9)      Ukládá správci www stránek zveřejnit na stránkách zaměření pro školení figurantů, seznam rozhodčích Ústecké oblasti a seznam figurantů ÚO. Dále ukládá správci www stránek zveřejnit tamtéž zápis z dnešního jednání, přednesené zprávy a sportovní kalendář na letošní rok.  

Za návrhovou komisi:

Vápeník Pavel

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.