Zápis ze schůze předsedů a usnesení

08.02.2017 21:31

Zápis ze schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje
Datum: 22. 1. 2017
Místo: ZKO Roudnice nad Labem
Přítomni: zástupci 22 ZKO Ústeckého kraje z celkového počtu 57 aktivních ZKO,
členové výboru krajské organizace a pozvaní hosté (vítězové krajské ligy a
reprezentanti kraje na republikových a mezinárodních akcích), viz prezenční
listina
Omluveni: ZKO Děčín, Kryry, Lovosice, Meziboří, Oldřichov, Studánka, Světec Lota
Marie, Ústí nad Labem Střekov
Zástupci zbývajících ZKO se na schůzi bez omluvy nedostavili.
Program: 1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kontrola usnesení
4. Zprávy funkcionářů
Předseda
Místopředseda
Výcvikář
Referent pro mládež
Pokladní
Revizní komise
5. Ocenění úspěšných závodníků
6. Doplnění sportovního kalendáře
7. Diskuze
8. Usnesení
1. Zahájení
· Schůzi zahájil předseda KV p.Václav Kejř. Protože nebyla přítomna nadpoloviční
většina zástupců aktivních organizací schůze byla ukončena a opětovně zahájena s
projednáváním pouze bodů zaslaných v pozvánce.
2. Volba návrhové komise
· Do návrhové komise byli zvoleni:
o J. Mladý
o J. Duffková
o M. Novotná
3. Kontrola usnesení ze schůze předsedů UL kraje 2016
· Schůze předsedů bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá tyto zveřejnit na www
stránkách kraje. Splněno
· Schůze schvaluje krajský sportovní kalendář na rok 2016. Splněno
· Schůze schvaluje termín školení figurantů dne 12. 3. 2016 v Lounech. Splněno
· Schůze ukládá zveřejnit na www stránkách kraje zápis z dnešní schůze a sportovní
kalendář na rok 2016. Splněno
· Schůze předsedů schvaluje plán práce KV na rok 2016. Splněno
4. Zprávy funkcionářů
· Byly předneseny zprávy předsedy V. Kejře, místopředsedy Ing. M.Čecho, výcvikáře
J.Kuncla, referenta pro mládež E. Karvánkové, hospodářky Ing. P. Aulické,
předsedkyně revizní komise Mgr. et Bc. I. Derflerové. Zprávy jsou k nahlédnutí na
stránkách ČKS UL kraje na adrese www.kynul.webnode.cz
· Výbor zasedal minulý rok v šesti termínech, projednávali se dotace – žádosti a
vyúčtování, příprava školení figurantů, kladečů a instruktorů, příprava tábora mládeže,
kooptace nových členů výboru za odstoupivší, schvalování žádostí o vzorného
výcvikáře a odesílání na ČKS
· E. Karvánková ve své zprávě poukázala na vhodnost zajištění veterináře na TTM
ČKS. Minulý rok byl poměrně velký problém s výskytem psincového kašle, který se
značně rozšířil mezi psy.
· J. Weinert přednesl výsledky Krajské ligy 2016
5. Ocenění úspěšných závodníků
· Ing. P. Aulická předala peněžní dary vítězům krajské ligy a reprezentantům kraje.
Výše darů a seznam oceněných viz zápis ze schůze výboru z 13. 12. 2016
· Předseda V. Kejř předal věcné ocenění vítězům krajské ligy a dospělým, kteří
reprezentovali kraj na mistrovství ČR i světa v loňském roce.
6. Doplnění sportovního kalendáře
· Byl aktualizován sportovní kalendář Ústeckého kraje. Součástí kalendáře budou i
republikové akce a školení pořádané krajským výborem.
· Plán práce
o školení figurantů, kladečů a instruktorů 18. 3. v ZKO Louny, schůze výboru
minimálně 3x do roka
o Do kalendáře byl na návrh výboru doplněn Krajský závod, o pořádání se
přihlásila ZKO Duchcov
o TTM – účastnický poplatek bude 500,- Kč, soustředění mládeže, závod
mládeže. Vše uvedené ve sportovním kalendáři.
· Aktualizovaná podoba sportovního kalendáře bude odeslána e-mailem na ZKO do
konce února
7. Diskuze
· J. Duffková – na krajské závody a zkoušky není požadován proškolený kladeč stop
· R. Tlapáková – dotaz, jakou mají mít velikost oka obojku malých plemen? Odpověď -
není daná přesná velikost, musí být přiměřené velikosti psa. Spíše nekroucená oka.
· Na krajský tábor mládeže musí mít pes platné očkování proti psincovému kašli. Výbor
pošle návrh na stejné opatření na svazovém TTM.
· V. Kejř – KV podal žádost na ČKS na přidělení dotace pro konání táboru mládeže
2017
Zapsal: Ing. Martin Čecho
místopředseda a jednatel KV ČKS UL kraje
8. Usnesení
· Schůze předsedů bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá tyto zveřejnit na www
stránkách kraje.
· Schůze předsedů schvaluje zprávu o hospodaření.
· Schůze schvaluje krajský sportovní kalendář na rok 2017.
· Schůze schvaluje termín školení figurantů dne 18. 3. 2017 v Lounech.
· Schůze ukládá zveřejnit na www stránkách kraje zápis z dnešní schůze a sportovní
kalendář na rok 2017.
· Schůze předsedů schvaluje plán práce KV na rok 2017.
Za návrhovou komisi
Michaela Novotná

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.