Zápis ze schůze předsedů 30.1.2016

05.02.2016 22:26

Zápis ze schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje

Datum:            30. 1. 2016

Místo:              ZKO Louny

Přítomni:         zástupci 30-ti ZKO Ústeckého kraje z celkového počtu 56-ti aktivních ZKO, členové výboru krajské organizace a pozvaní hosté (vítězové krajské ligy a reprezentanti kraje na republikových a mezinárodních akcích), viz prezenční listina

Omluveni:       ZKO Císařský u Šluknova, Chlumec, Meziboří, Oldřichov, Studánka, Světec, Štětí

                        Zástupci zbývajících ZKO se na schůzi bez omluvy nedostavili.

Program:     1.    Zahájení

                   2.    Volba návrhové komise

                   3.    Kontrola usnesení

                   4.    Zprávy funkcionářů

                                   Předseda

                                   Výcvikář

                                   Referent pro mládež

                                   Pokladní

                                   Revizní komise

                   5.    Ocenění úspěšných závodníků

                   6.    Doplnění sportovního kalendáře

                   7.    Diskuze

                   8.    Usnesení

 1. Zahájení
 • Schůzi zahájil předseda KV p.Václav Kejř. Je přítomna nadpoloviční většina zástupců aktivních organizací. Schůze je tím usnášeníschopná.
 1. Volba návrhové komise
 • Do návrhové komise byli zvoleni:
  • P. Vápeník
  • J. Somr
  • MVDr. I. Rosolová
 1. Kontrola usnesení ze schůze předsedů UL kraje 2015
 • Ukládá KV znovu zveřejnit na webových stránkách kraje přesný postup pro přeregistraci ZKO na spolky. Zveřejněny čtyři články, viz přehled níže.     Splněno
  • Nejčastější chyby při přeregistraci ZKO na spolek, zveřejněno 06.02.2015 22:22
  • K registraci ZKO, zveřejněno 21.04.2015 22:00
  • V níže uvedeném odkazu najdete vzor pro souhlas obce s umístěním sídla organizace (spolku), zveřejněno 21.08.2015 22:38
  •  Dole je nová informace k sídlu pobočných spolků, zveřejněno 31.08.2015 22:18
 • Ukládá předsedům ZKO urychleně zaslat cestou KV podklady potřebné k přeregistraci ZKO na pobočné spolky                                                                                                               Nesplněno
  • k 1. 10. chybělo na  ČKS doručit ještě dokumenty z 25-ti ZKO z celkového počtu 60 z Ústeckého kraje. V druhé polovině roku již ZKO posílali dokumenty přímo na ČKS. Po 1. 11. si ZKO musí žádat samostatně. Podrobné informace jsou k dispozici na webu ČKS a v INFU. Dle aktuálních informací sdělených na schůzi je termín vyřízení sekretariátem ČKS posunut do 31.3.2016
 • Bere na vědomí úsporná opatření ve financování krajské ligy. Přesné podmínky budou zapracovány do novelizovaných pravidel Krajské ligy, která budou zveřejněná na webových stránkách krajské organizace ČKS                                                                                                                  Nesplněno
  • na stránkách jsou informace ke krajské lize 2014. Způsobeno přesunem kompetencí za krajskou ligu v průběhu roku 2015
 • Schůze schvaluje konečnou verzi kalendáře sportovních akcí na rok 2015 a ukládá KV jeho zveřejnění na webových stránkách kraje                                                                                    Splněno
 • Schůze bere na vědomí termín školení figurantů, kladečů a instruktorů dne 28. 3. 2015 na kynologickém cvičišti ZKO Litoměřice – kotlina. Přihlášky přijímá Ing. Martin Čecho do 14. 3. 2015 Splněno
  • Proběhlo, za účasti 16 instruktorů, 5 kladečů a 17 figurantů
 • Schůze žádá p. Karla Nedvěda, aby na školení rozhodčích požádal o vyjádření jasného stanoviska, za jakých podmínek může psovod startovat na zkouškách z výkonu v případě, že dočasně nemá k dispozici originál průkazu původu psa                                                                                              Splněno
  • Psovod u sebe musí mít kopii průkazu původu psa a originál nebo kopii výkonnostní knížky.
 1. Zprávy funkcionářů
 • Byly předneseny zprávy předsedy V. Kejře, referenta pro mládež E. Karvánkové, hospodářky Ing. P. Aulické, předsedkyně revizní komise Mgr. et Bc. I. Derflerové. Zprávy jsou k nahlédnutí na stránkách ČKS UL kraje na adrese www.kynul.webnode.cz
 • E. Karvánková ve své zprávě poukázala na nevyhovující a nedůstojné zázemí na M ČR mládeže 2015, které bylo celkově špatně zajištěno, Stejně jako první výběrový závod v Chodově u K.Varů
 • J. Weinert přednesl výsledky Krajské ligy 2015
 1. Ocenění úspěšných závodníků
 • Ing. P. Aulická předala peněžní dary vítězům krajské ligy a reprezentantům kraje. Výše darů a seznam oceněných viz zápis ze schůze výboru z 20. 10. 2015.
 • Referent pro mládež p.Eva Karvánková a předseda V. Kejř předali věcné ocenění mládežníkům a dospělým, kteří reprezentovali kraj na mistrovství ČR i světa v loňském roce.
 1. Doplnění sportovního kalendáře
 • Byl aktualizován sportovní kalendář Ústeckého kraje. Součástí kalendáře budou i republikové akce a školení pořádané krajským výborem.
 • Plán práce – školení figurantů, kladečů a instruktorů 12. 3. v ZKO Louny, schůze výboru minimálně 3x do roka
 • Aktualizovaná podoba sportovního kalendáře bude odeslána e-mailem na ZKO do konce února
 1. Diskuze
 • KV požádá krajský úřad o přidělení dotace na práci s mládeží v průběhu roku. Dotace se plánuje využít zejména na letní soustředění. Žádost bude krajský úřad posuzovat v průběhu února – března 2016
 • A. Janečková – zvážit možnost zařazovat na závody místo kategorie ZZO kategorii ZZO 1
 • A. Janečková – podnět na hodnocení práce figurantů na závodech mládeže. Na prvním VS v Chodově u K. Varů se figurant neorientoval v prostoru a boj se psem končil mezi diváky. Dále také poukázala na nedůstojné prostředí konání M ĆR mládeže 2015 v Stříteži nad Ludinou
 • J. Šabatová – v souvislosti s přidělováním dotací od ministerstva sportu, mládeže a tělovýchovy předsednictvo nyní jedná o navýšení odvodu členských příspěvků na ČKS ze současných 150,- Kč. Nová částka zatím není známa. Ministerstvo podmiňuje přidělování dotací navýšením členských příspěvků.
 • V. Kejř – KV podal žádost na ČKS na přidělení dotace pro konání táboru mládeže 2016
 • J. Duffková – apeluje na připravenost ZKO na zkoušky z výkonu. Nejednou se bohužel stává, že ZKO nemá dostatečně zajištěné pořádání zkoušek. Chybí terény na stopy, kladeči, skupinka, figurant a vše se řeší na poslední chvíli.
 • E. Sanejstrová – zmínila podmínku výstupního razítka při ukončení členství v ZKO. Člen dle stanov nesmí zahájit členství v jiné ZKO bez výstupního razítka předchozí ZKO.
  • Vyjádření – toto opatření se nesmí zneužívat v případě nedořešených majetkových záležitostí a pohledávek členů. Pro řešení takových případů slouží občansko–právní soudní jednání.
 • J. Otta – zlepšit propagaci Krajské ligy. Průběžně zveřejňovat výsledky, místa závodů, delegované rozhodčí a figuranty.
 • J. Otta – v podmínkách Krajské ligy a ve sportovním kalendáři zveřejnit upozornění, že všechny překážky na zkouškách a závodech musí odpovídat současnému ZŘ. Minulý rok se několikrát na závodech řešili rozměry překážek, především velkých žebříků

Zapsal:   Ing. Martin Čecho
              místopředseda a jednatel KV ČKS UL kraje

 1.  Usnesení
 • Schůze předsedů bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá tyto zveřejnit na www stránkách kraje.
 • Schůze schvaluje krajský sportovní kalendář na rok 2016.
 • Schůze schvaluje termín školení figurantů dne 12. 3. 2016 v Lounech.
 • Schůze ukládá zveřejnit na www stránkách kraje zápis z dnešní schůze a sportovní kalendář na rok 2016.
 • Schůze předsedů schvaluje plán práce KV na rok 2016.                   Za návrhovou komisi

      Vápeník Pavel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.