SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ

07.04.2013 17:48

 

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ
A. Všeobecné pokyny
1. Udělením vyznamenání jednotlivcům se oceňují jejich zásluhy o rozvoj chovatelství a kynologického sportu v České republice.
2. Vyznamenání se uděluje zpravidla u příležitosti konání sjezdu svazu, krajské konference, nebo výroční schůze chovatelského či jiného klubu, nebo základní kynologické organizace.
3. Žádné vyznamenání není nárokové.
4. Vyznamenání může být spojeno s věcným či peněžitým darem.
5. Vyznamenání předává předseda ČKS, předseda KV ČKS, předseda chovatelského či jiného klubu ČKS, předseda základní kynologické organizace ČKS, nebo jiná osoba pověřená předsednictvem či výborem příslušného organizačního článku.
6. Vyznamenání se uděluje na úrovni :
- základních kynologických organizací a chovatelských či jiných klubů ČKS
- krajských výborů ČKS
- předsednictva a pléna ČKS
B. Vyznamenání udělovaná na úrovni základních kynologických organizací, chovatelských či jiných klubů ČKS
1. Čestné členství v základní kynologické organizaci nebo chovatelském či jiném klubu ČKS.
a.) Uděluje se jako ocenění celoživotní práce a osobního přínosu pro rozvoj chovatelství nebo kynologického sportu v příslušné základní kynologické organizaci nebo chovatelském či jiném klubu ČKS.
b.) Členský příspěvek ČKS za oceněného uhrazuje příslušná základní kynologická organizace nebo chovatelský či jiný klub ČKS.
2. Diplomy, čestná uznání
a.) Udělují se jako ocenění činnosti funkcionářů, instruktorů, figurantů i psovodů základní kynologické organizace nebo chovatelského či jiného klubu ČKS.
b.) Uděleny mohou být za dlouhodobou úspěšnou činnost, nebo i za vzorné splnění jednorázové akce.
c.) Ve zvlášť odůvodněných případech mohou být uděleny i nečlenům ČKS ( jednotlivcům i organizacím ) za vzornou spolupráci či podporu kynologického sportu.
Vyznamenání udělovaná na úrovni základní kynologické organizace a chovatelského či jiné- ho klubu ČKS jsou navrhována, schvalována a zajišťována příslušným výborem základní kynologické organizace nebo chovatelského či jiného klubu ČKS.
2
C. Vyznamenání udělovaná na úrovni krajských organizací ČKS
Diplomy, čestná uznání
a.) Udělují se jako ocenění činnosti kynologických funkcionářů, instruktorů, figurantů i psovodů v příslušném kraji.
b.) Uděleny mohou být za dlouholetou úspěšnou činnost, nebo i za vzorné splnění jednorázové akce.
c.) Ve zvlášť odůvodněných případech mohou být uděleny i nečlenům ČKS ( jednotlivcům i organizacím ) za vzornou spolupráci či podporu kynologického sportu v příslušném kraji.
Vyznamenání udělovaná na úrovni krajské organizace ČKS jsou navrhována základními kynologickými organizacemi v kraji. Krajský výbor ČKS tato schvaluje a to i bez takového návrhu,rovněž i tato zajišťuje.
D. Vyznamenání udělovaná na úrovni pléna a předsednictva ČKS
1. Čestné členství v ČKS
a.) Uděluje se ve zvlášť zdůvodněných případech jako ocenění celoživotní práce a osobního přínosu pro rozvoj chovatelství nebo kynologického sportu.
Může být uděleno i „In memoriam“.
b.) Právo udělit Čestné členství v ČKS přísluší plénu ČKS na návrh Předsednictva ČKS.
2. Plaketa ČKS „Za zásluhy“
a.) Je vyznamenáním osob, které se vynikajícím způsobem zasloužili o rozvoj kynologie.
b.) Je určena pro ocenění činnosti svazových funkcionářů, rozhodčích, instruktorů a figurantů.
c.) V odůvodněných případech je toto vyznamenání určeno i zasloužilým psovodům, kteří sice nereprezentovali, ale dlouhodobě a úspěšně provozovali kynologický sport.
d.) Plaketu ČKS „Za zásluhy“ lze udělit vyznamenanému také k jeho životnímu jubileu s přihlédnutím k jeho dosavadní kynologické činnosti.
e.) Právo udělit plaketu ČKS „Za zásluhy“ přísluší předsednictvu ČKS.
f.) Existuje ve třech stupních : zlatá, stříbrná, bronzová.
I. Zlatá plaketa
1. Funkcionáři za nejméně 25 let práce ve svazových orgánech od úrovně ZKO či klubu výše.
2. Rozhodčímu I.třídy za 25 let výkonu funkce, který má mezinárodní aprobaci a působil opakovaně ve funkci hlavního rozhodčího republikových či svazových akcí, nebo postupových soutěží.
3. Instruktorovi za 25 let výkonu funkce v ZKO či klubu, nebo vedoucímu mládeže v kraji, držiteli nejméně 3.VT.
4. Figurantovi, držiteli nejméně 3.VT, který získal aprobaci „svazového figuranta„ a nepřetržitě po dobu nejméně 10ti let v této funkci aktivně působil (aktivitu v tomto případě posoudí výcviková komise ČKS ).
5. Aktivnímu psovodovi, který sice nebyl státním reprezentantem, ale opakovaně a úspěšně se zúčastňoval postupových soutěží a Mistrovství, nebo složil se psy více než 100 zkoušek z výkonu.
3
II. Stříbrná plaketa
1 . Funkcionáři za nejméně 20let práce ve svazových orgánech od úrovně ZKO či klubu výše.
2. Rozhodčímu I.třídy za 20let výkonu funkce, který posuzoval opakovaně postupové soutěže, nebo svazové, klubové či republikové akce.
3. Instruktorovi za 20let výkonu funkce v ZKO či klubu, nebo vedoucímu mládeže v kraji, držiteli nejméně 3.VT.
4. Figurantovi, držiteli nejméně 3.VT, který získal aprobaci nejméně I.třídy a nepřetržitě po dobu 10ti let v této funkci aktivně působil ( aktivitu v tomto případě posoudí výcviková komise ČKS ).
5. Aktivnímu psovodovi, který sice nebyl státním reprezentantem, ale opakovaně a úspěšně se zúčastňoval postupových soutěží a Mistrovství, nebo složil se psy nejméně 50 zkoušek z výkonu.
III. Bronzová plaketa
1. Funkcionáři za nejméně 15 let práce ve svazových orgánech od úrovně ZKO či klubu výše.
2. Rozhodčímu I. či II.třídy za nejméně 15let výkonu funkce, jehož činnost byla v rámci svazu a zastávané funkce přínosem.
3. Instruktorovi za nejméně 15let výkonu funkce v ZKO či klubu, nebo vedoucímu mládeže na úrovni kraje či ZKO, držiteli nejméně 3.VT.
4. Figurantovi, držiteli nejméně 3.VT, který získal aprobaci nejméně II.třídy a nepřetržitě po dobu 10ti let v této funkci aktivně působil ( aktivitu posoudí výcviková komise ČKS na návrh krajského výboru ).
5. Aktivnímu psovodovi, který sice nebyl státním reprezentantem, ale opakovaně a úspěšně se zúčastňoval sportovních akcí všeho druhu, nebo složil se psy nejméně 30 zkoušek z výkonu.
3. Plaketa ČKS „Za reprezentaci“
a.) Je vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužili o státní reprezentaci České republiky v kynologickém sportu.
b.) Je určena pro ocenění mimořádných, nebo dlouhodobých sportovních výsledků reprezentantů v kynologickém sportu. Započítávají se výsledky od roku 1990.
c.) Plaketu ČKS „Za reprezentaci“ lze udělit vyznamenanému také u příležitosti dosažení mimořádného sportovního výsledku a to při vyhodnocení reprezentace.
d.) Právo udělit plaketu ČKS „Za reprezentaci“ přísluší předsednictvu ČKS .
e.) Existuje ve třech stupních : zlatá, stříbrná, bronzová.
I. Zlatá plaketa
1. Psovodovi, který absolvoval nejméně 20 reprezentačních startů.
2. Psovodovi, který získal l.místo na MS FCI,WUSV nebo SPS v soutěži jednotlivců.
3. Psovodovi, který získal opakovaně 1.místo na MS plemen (mistrovská kategorie) v soutěži jednotlivců. Toto kritérium se vztahuje i pro Agility a Mondioring.
4. Psovodovi, členu vítězného družstva na MS FCI nebo WUSV.
5. Psovodovi, který byl opakovaně členem vítězného družstva na MS plemen (mistrovská kategorie), nebo Agility či Mondioringu.
4
II. Stříbrná plaketa
1. Psovodovi, který absolvoval nejméně 10 reprezentačních startů.
2. Psovodovi, který získal medailové umístění na MS FCI,WUSV nebo SPS v soutěži jednotlivců.
3. Psovodovi, který získal opakovaně medailové umístění na MS plemen (mistrovská kategorie) v soutěži jednotlivců. Toto kritérium se vztahuje i pro Agility a Mondioring.
4. Psovodovi, členu družstva s medailovým umístěním na MS FCI nebo WUSV.
5. Psovodovi, který byl opakovaně členem družstva s medailovým umístěním na MS plemen (mistrovská kategorie) nebo Agility či Mondioringu.
III. Bronzová plaketa
1. Psovodovi, který absolvoval nejméně 5 reprezentačních startů.
2. Psovodovi, který se umístil nejméně 3x na bodovaném místě při MS FCI, WUSV, SPS či MS plemen, Agility a Mondioringu.
3 Psovodovi – mládežníkovi, který získá medailové umístění při „Světové“ soutěži mládeže.
4. Čestný odznak ČKS
a.) Toto vyznamenání se uděluje při různých slavnostních příležitostech.
b.) Může být uděleno i nečlenům ČKS.
c.) Právo udělit „Čestný odznak ČKS“ přísluší předsednictvu ČKS.
Všechna vyznamenání udělovaná na úrovni pléna a předsednictva ČKS jsou navrhována základními kynologickými organizacemi, chovatelskými či jinými kluby, krajskými výbory ČKS.
Předsednictvo ČKS může udělit vyznamenání i bez takového návrhu.
Příloha : vzor návrhu na udělení vyznamenání
Schváleno předsednictvem ČKS dne 24.7.2001
Platnost od 1.1.2001
5
NÁVRH
na udělení vyznamenání ČKS na úrovni : ..........................................................................
Druh navrhovaného vyznamenání : ...................................................................................
Vyznamenání se navrhuje pro :
1. Jméno a příjmení : ..........................................................................................................
2. Adresa bydliště : .............................................................................................................
3. Datum narození : ........................................... 4. Číslo průkazu ČKS : ..........................
5. Pracuje ve funkcích : ......................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Zdůvodnění návrhu :
7. Doporučeno předat při příležitosti : ...............................................................................
8: Návrh schválen výborem ZKO, klubu dne : ..................................................................
9. Návrh schválen krajským výborem ČKS dne : ..............................................................
10. Návrh schválen PČKS dne : .........................................................................................
......................................................... .................................................................
razítko ZKO (klubu) ČKS razítko KV ČKS
podpis podpis
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.