SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE KLADEČE VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS

07.04.2013 17:06

 

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE KLADEČE VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Při hodnocení pachových prací psů ve sportovní kynologii má své důležité místo práce kladeče stop. Osoby, které tuto práci provádějí musí mít nejen potřebné odborné znalosti,ale i odpovídající charakterové vlastnosti a ochotu vykonávat tuto činnost i mimo svou organizaci . Musí znát zkušební řád, při výcvikových akcích se řídí pokyny rozhodčích. Jsou povinni při výkonu své funkce dbát i o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání.
ROZDĚLENÍ KLADEČŮ
Kladeči pro vrcholové soutěže ČKS a soutěže plemen
Kladeč musí splňovat tyto podmínky :
- Minimální věk 16let, dovršený v daném roce
- musí mít řádné členství v ČKS
- dobrý zdravotní stav – nutno doložit lékařským potvrzením o způsobilosti k této funkci
- úspěšné absolvování školení kladečů, včetně prověření praktických a teoretických znalostí
- kladeči jsou doporučeni (navrženi) na školení svými krajskými výbory
- kladeči jsou školeni výcvikovou komisí ČKS
- kladeči jsou evidováni v seznamu kladečů ČKS a jsou zveřejněni na stránkách ČKS
- v případě zájmu o proškolení na kladeče pro vrcholové soutěže je nutné mít na přihlášce ,,potvrzení" o školení kladeče oblastního významu a souhlas příslušného krajského výboru, který je jakýmsi garantem odbornosti uchazeče.
Školení a zkoušky provádí Výcviková komise ČKS zpravidla 1x v roce, za tímto účelem sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhodčích z výkonu I. třídy. K účasti na školení vyzve včas jednotlivé krajské kynologické organizace, kterým určí počet adeptů ,které mohou na školení vyslat.
Školení a zkoušky se skládají z následujících částí :
1. Teoretická příprava, písemný test
2. Praktická práce.
Po úspěšném absolvování se provede záznam do členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci.
Kladeči pro soutěže krajského významu:
- doporučuje se provádět školení kladeču v rámci krajských organizací a tyto nasazovat na soutěže pořádané v rámci kraje, ev.jich využívat při zkouškách z výkonu.
- školení kladečů organizují dle potřeby krajské kynologické organizace ČKS a rovněž stanovují jejich náplň. Za tímto účelem ustavují školící komisi .Zpravidla z rozhodčích výkonu I. třídy, kteří jsou pro kladení stop ve sportovní kynologii proškoleni.
- příslušným krajským výborem jsou evidováni v seznamu kladečů.
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.