SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ FIGURANTSKÉ PRÁCE VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS

07.04.2013 16:52

 

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ FIGURANTSKÉ PRÁCE VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Při hodnocení bojovnosti, odvahy a tvrdosti psů ve sportovní kynologii má své nezastupitelné místo figurantská práce. Osoby, které tuto práci provádějí musí mít nejen potřebné odborné znalosti,včetně rozpoznání povahových vlastností psů, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Musí znát zkušební řád, při výcvikových akcích se řídí pokyny rozhodčích. Jsou povinni při výkonu své funkce dbát i o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání. Funkce není nároková.
Základní podmínkou je řádné členství v ČKS (černá legitimace), platné v daném roce.
B. ROZDĚLENÍ FIGURANTŮ
Figuranti jsou rozděleni podle kvalifikace do tří skupin.
1. Figuranti II. třídy (pro potřeby ZKO) Adept na funkci figuranta II. třídy musí splňovat tyto podmínky :
a) minimální věk 16let, dovršený v daném roce - u osob mladších 18ti let se k účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce,
b) doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství vesvazu, předpoklady pro objektivní prověření povahových vlastností psů,
c) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci
d) úspěšné absolvování školení figurantů v kraji, včetně prověření praktických a teoretických znalostí, spojené s proškolením o bezpečnosti a ochraně zdraví při výkonu své činnosti.
Figuranti II. třídy provádí výkon své funkce při výcviku psů v ZKO, jakož i na zkouškových akcích, pořádaných v rámci ZKO.
Příslušným krajským orgánem jsou :
a) evidováni v seznamu figurantů II. třídy
b) doporučováni k vykonání zkoušek na figuranty I. třídy.
2. Figuranti I. třídy (krajští) Adept na funkci figuranta I. třídy musí splňovat tyto podmínky :
a) minimální věk 16let, dovršený v daném roce - u osob mladších 18ti let se k účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce,
b) doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu, předpoklady pro plnohodnotné prověření povahových vlastností psů,
c) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci
d) nejméně 1 rok působení ve funkci figuranta II. třídy,
e) schválení výborem krajské kynologické organizace svazu
f) úspěšné absolvování školení figurantů, organizovaném Výcvikovou komisí ČKS, jehož součástí je i splnění všech částí atestu "Svazový figurant" s přihlédnutím k nižší procvičenosti v praktické části, jakož i prověření praktických a teoretických znalostí, spojené s proškolením o bezpečnosti a ochraně zdraví při výkonu své činnosti
Figuranti I. třídy provádí výkon své funkce při výcviku psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v rámci krajů (včetně závodů bez zápisu výcvikové značky). V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru. Příslušným krajským orgánem jsou evidováni v seznamu figurantů I. třídy. Současně jsou evidováni v seznamu figurantů I. třídy i Výcvikovou komisí ČKS.
3. Svazoví figuranti Svazový figurant provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován Výcvikovou komisí ČKS.
C. ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY FIGURANTŮ
1. Školení figurantů II. třídy : - provádí příslušný výbor krajské kynologické organizace svazu, dle potřeby za tímto účelem sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhodčích I.třídy s aprobací na všechny ZŘ a figurantů I.třídy či svazových - školení je možno provést pro několik krajů najednou. Účastníci z jiných krajů musí mít souhlas svého příslušného KV.Jedna komise může proškolit cca 25 adeptů. Adept, který absolvoval úspěšně celý průběh školení, včetně vlastní praktické ukázky, obdrží pracovní průkaz figuranta a záznam do členského průkazu o získané kvalifikaci.
Školení se skládá ze dvou částí :
a). Teoretická : vysvětlení jednotlivých cviků obrany z pohledu figuranta a metody nácviku dle jednotlivých druhů ZŘ. Přezkoušení základních kynologických znalostí. a bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu funkce.
b). Praktická : ukázka práce figuranta a praktické přezkoušení práce adeptů.
2. Školení figurantů I. třídy : - provádí Výcviková komise ČKS zpravidla 1x v roce, za tímto účelem sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhodčích z výkonu I. třídy, případně i svazových figurantů - k účasti na školení vyzve včas jednotlivé krajské kynologické organizace, kterým určí počet adeptů (figurantů II. třídy), které mohou na školení vyslat. Školení a zkoušky se skládají z následujících částí :
a). Teoretická příprava, písemný test
b). Vytrvalostní běh 2400 m(12 min)
c). Praktická práce. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci.
3. Výběr svazových figurantů : - provádí výcviková a zkušební komise svazu dle potřeby. Podmínkou je splnění všech částí atestu "Svazový figurant" a doložení potvrzení lékaře o způsobilosti pro tuto funkci. Minimálně po 2 letech jsou svazoví figuranti vyzváni k obnovení atestu, v odůvodněných případech i častěji. K obnovení atestu doloží aktuální potvrzení lékaře o způsobilosti. Pokud neobstojí v atestu, mohou být zařazeni do skupiny figurantů I.třídy. (aprobace všech tříd figuranta zaniká, přestane-li být řádným
členem ČKS).
4. Ustanovení závěrečné
Platnost aprobace figuranta I. a II. třídy je 4 roky od úspěšně absolvovaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na další 4 roky provádí zkušební komise příslušného krajského výboru ČKS. Její složení je obdobné, jak je uvedeno v bodě C oddíl 1. K prodloužení aprobace je nutný souhlas mateřské ZKO, v případě účasti na prodloužení v jiném kraji ještě souhlas svého příslušného KV (aprobace zaniká, přestane-li být figurant řádným členem ČKS). Náplň zkoušek, prodlužování kvalifikace: - figurantů II. třídy : obdobně jako zkoušky fig.II.třídy - figurantů I. třídy : obdobně jako zkoušky fig. I.třídy
Příloha : Přihláška adepta na funkci figuranta.
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.