Směrnice pro pořádání výběrových soutěží pro M ČR IPO a M ČR stopařů

07.04.2013 17:13

 

Směrnice pro pořádání výběrových soutěží pro M ČR IPO a M ČR stopařů
(stanovení reprezentace)
DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE:
VS pro M ČR IPO a MS FCI (zpravidla duben – dvoudenní)
M ČR IPO (zpravidla červen)
VS pro M ČR stopařů (zpravidla září – jednodenní)
M ČR stopařů (zpravidla říjen)
PRO VS A M ČR IPO POŘADATEL GARANTUJE:
- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.
- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “.
- pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště; výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro pořádání této akce – včetně ozvučení.
- pro MČR IPO je výlučně podmínkou zajištění travnatého fotbalového hřiště.
- tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky,
- odpovídající terény na stopy, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče ČKS.
- dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.
- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty, kladeče a hosty, popř. pořadatele.
- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy).
- občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech).
- parkování v bezprostřední blízkosti stadionu.
- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru).V případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit.
- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové.
Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce. 
Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS.
Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku.
PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR IPO :
- složená zkouška IPO3 - zkouška IPO3, uznaná jako předpoklad pro postup na VS musí být splněna na min.270 bodů z předchozího roku a musí být posouzena pouze rozhodčími delegovanými ČKS.
- možnost výběru startu na VS IPO bude umožněn také těm soutěžícím, kteří min.270 bodový limit získali na klubových mistrovstvích plemen a soutěžích CACIT konaných pod záštitou ČKS a nebo na krajských soutěžích CACT.
- u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na zkouškách, (min. 270 b.), ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána soutěžícím s vyšším bodovým limitem.
- přihlásit je možné pouze dvou VS s jedním psem
- v případě členství v chovatelském Klubu, nebo Klubu spec.výcviku je nutné přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce konání VS.
- VS IPO jsou postupové pro účast na M ČR za předpokladu splnění limitu 260 b.
- členové MSKS, usilující o státní reprezentaci na MS FCI IPO absolvují výběrové řízení podle stejných podmínek, jako členové ČKS.
- doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS do 10. ledna daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, včetně zaplacení startovného
- včasné zaplacení startovného, které činí 1000,- Kč (za jeden závod) na účet ČKS č.: 57438011/0100, var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě neúčasti nevratné (bude použito na naběhlé náklady),
NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě! V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět
M ČR IPO
- počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max.48. Bodový limit pro postup – minimálně 260b.
- 260bodů, získaných na některé z VS IPO, nebo M ČR IPO v roce předcházejícím opravňuje k přímému postupu na MČR IPO roku následujícího (s tímtéž psem)
- Pokud tento stav nebude naplněn, bude doplněn psovody z postupového žebříčku VS a M ČR roku předcházejícího.
- Dalších 6 míst (tzv.zelená karta) je rezervováno pro soutěžící Klubů plemen ČKS, kteří získali v předešlém roce titul „ Mistr ČR plemene“ „a na tomto mistrovství splnili limit pro zapsání zkoušky IPO 3.
- Další „zelená karta“ náleží soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul „Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii IPO 3.
- žebříček účastníků MČR IPO bude stanoven na základě vyššího bodového zisku z jedné VS daného roku, ev. VS či MČR IPO předešlého roku + držitelé zelené karty.
- Soutěžící který se nezúčastní VS ale kvalifikoval se na M ČR IPO přímo, zaplatí jednorázové startovné 1000,-Kč (netýká se Juniora).
- Soutěžící, kteří mají bodový limit splněn již z předešlého roku se musí taktéž přihlásit sekretariátu ČKS do 10.ledna s doložením kvalifikačních bodů, včetně zaplacení startovného.
STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI
- Reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených na M ČR IPO (1.-5. místo.. 6.-7. místo náhradníci).
- Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva je splněná zkouška IPO3 a získání nejméně 260b. na uvedeném mistrovství.
- Stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně v poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár dodatečně).
DALŠÍ USTANOVENÍ :
- maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 54, v odůvodněných případech velkého převisu přihlášených až 60.
- v případě nižšího počtu přihlášených než 27 závodníků, bude akce probíhat jako jednodenní.
- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez. CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině) – zodpovídá hlavní rozhodčí.
- nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se kterými startovali v celé soutěži
- případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii: pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce
- při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do výkonnostní knížky
SMĚRNICE PRO VS A M ČR STOPAŘŮ
Podmínky pro pořádání VS stopařů
a) Podmínky účasti:
 členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS
 úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu 1.1.předchozího roku do 20.7.roku konání VS (úspěšně složená zkouška BH ).
 včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, které činí 500,- Kč a to na účet ČKS č.57438011/0100 var.symbol 844 KB Praha 7,U Průhonu 38
 nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě !
 zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu sekretariátu ČKS
 přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK ) a potvrzení o zaplacení startovného
 na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31.7. roku pořádání VS!!!
b) Výběrové soutěže :
- soutěží se podle požadavků zkoušky FH2
 každá soutěž je určena pro 8 soutěžících
 účast je možná maximálně na 2 soutěžích
 při větším počtu zájemců o účast na VS (více než 40 ),budou sestaveny startovní listiny účastníků VS z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2,nebo bodově lepšího hodnocení jedné ze stop splněné IPO-FH
 je-li soutěž organizována v jednom místě ve dvou dnech, jsou to 2 samostatné soutěže
c) VK ČKS
 sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží
d) Sekretariát ČKS
 nejpozději do 15.8. budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními listinami a místem konání jim určených VS
 k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách ČKS www.kynologie.cz
e) Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje
- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.
- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “,
- odpovídající terény na stopy, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče ČKS
- dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.
- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, kladeče a hosty, popř. pořadatele
- odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, soutěžícím uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK.
- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy)
- občerstvení po celou dobu soutěže (mobilní, v terénu)
- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru).V případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit, zodpovídá hlavní rozhodčí
- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.
Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS.
Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku.
Mistrovství ČR stopařů .
- Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček z bodových výsledků lépe hodnocené VS. Prvních 16 soutěžících se zúčastní Mistrovství ČR stopařů. V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový výsledek druhé (horší) ze stop na VS.
- Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a splněná zkouška IPO-FH) se stává vítězem a je mu zadán titul „mistr ČR stopařů “. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném místě – dělené pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně).
- V případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit, zodpovídá hlavní rozhodčí
Nominace reprezentantů na MS FCI stopařů
- Reprezentanty na MS FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se na tomto mistrovství umístí na 1.a 2. místě.Soutěžící, který se umístí na 3 místě se stává náhradníkem.
- V případě stejného počtu bodů na 2. nebo 3. místě rozhoduje o druhém reprezentantovi nebo náhradníkovi součet bodů z tohoto mistrovství a bodů získaných na obou výběrových soutěžích. Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH.
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.