SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS A MISTROVSTVÍ ČR ZVV3

07.04.2013 17:09

 

SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS A MISTROVSTVÍ ČR ZVV3
Výběrové soutěže pro Mistrovství ČR ZVV3.
Jsou plně v kompetenci jednotlivých krajských výborů, které určí některou či některé soutěže jako výběrové. Jednotlivé kraje se mohou sdružit a pořádat soutěže společně.
Výběrové soutěže mohou probíhat v rámci soutěží, kdy jsou vypsány i jiné kategorie.
Termín nahlášení výběrových soutěží sekretariátu ČKS – do 30. září předchozího roku.
Výběrové soutěže probíhají v jarních měsících tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno 30.června příslušného roku.
Výběrovou soutěž vždy posuzuje delegovaný rozhodčí I. třídy, figurant taktéž delegovaný – svazový. Delegaci provádí ČKS a taktéž hradí jejich náležitosti (v případě, že bude vypsána kategorie ZVV3 v rámci společné soutěže, musí probíhat odděleně – svazem delegovaný rozhodčí posoudí pouze tuto kategorii).
Výsledkové listiny, ověřené a podepsané zástupcem pořádající ZKO, zašlou delegovaní rozhodčí sekretariátu svazu nejdéle do 10ti dnů po akci. V zájmu dobré informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu ČKS odeslat ihned po skončení soutěže výsledky sekretariátu svazu v elektronické podobě.
Soutěžící se může zúčastnit více výběrových soutěží a lepší výsledek se mu započítává, může se zúčastnit výběrové soutěže i v jiném kraji než kde je členem. V případě převisu závodníků má však přednost soutěžící z pořádajícího kraje.
Podmínky účasti na výběrových soutěžích pro Mistrovství ČR ZVV3.
Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím některého z kolektivních členů ČKS.
V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP.
V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 (časově neomezena).
Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze 10ti psy/1rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího rozhodčího). Avšak maximální počet startujících na soutěži v takovém případě je 15.
Výši startovného na výběrovou soutěž stanoví pořadatel v propozicích
Přihlášky soutěžící posílají spolu s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a ve sportovních kalendářích jednotlivých krajů.
Vzor přihlášky bude uveden v INFU ČKS.
Průběh výběrové soutěže a mistrovství.
Stopa dle ZVV3 – NZŘ.
Poslušnost na rovné travnaté ploše, nebo fotbalovém stadionu (naplnění požadavku pro ZVV3).
Obrana na obdobném nebo stejném prostoru jako poslušnost – provádí se na makety.
Kontrolní výkon provést tak, aby byl ukončen na cvičební ploše.
Mistrovství ČR ZVV3.
Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček z bodových výsledků lépe hodnocené VS.
Podmínkou zařazení do žebříčku a postupu na Mistrovství ČR ZVV3 je dosažení minimálně 70ti % bodů v každém oddílu započítávané soutěže. Postupový žebříček bude zveřejněn na webu ČKS a v INFO.
Mistr ČR ZVV3 z předešlého roku je automaticky zařazen do postupového žebříčku bez nutnosti účasti na VS (obhajoba).
Minimální počet kvalifikovaných účastníků na MČR ZVV3 10 (podmínka uspořádání), maximální počet 30 účastníků.
ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady MČR ZVV3.
V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové.
Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení.
ČKS také zajišťuje poháry, ev.věcné ceny vítězům.
V případě splnění podmínek je možno zadat čekatelství CACT a res.CACT. Toto zřetelně vyznačit ve výsledkové listině (formát dle zaslaného vzoru). Zodpovídá hlavní rozhodčí.
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.