Směrnice pro konání závodů bez zápisu výcvikové značky

07.04.2013 15:59

 

1. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ ZÁVODŮ BEZ ZÁPISU VÝCVIKOVÉ ZNAČKY
Závody jsou samostatnou součástí sportovní kynologické činnosti v rámci ČKS. Základním požadavkem pro konání závodů je vydání propozic. Tyto mají srozumitelným způsobem sdělovat veškeré údaje, které jsou pro informaci kynologické veřejnosti nezbytné. Těmito údaji se rozumí zejména:
a) pořadatel závodu
b) místo a datum konání akce
c) adresa pro zaslání přihlášky a startovného
d) výše startovného
e) podmínky účasti (event.omezení)
f) rozpis disciplin
g) časový harmonogram
h) vyhlášení výsledků a pořadí, řešení při rovnosti bodů
ch) řešení protestů a odpovědnosti za škody
i) další informace
j) jména rozhodčích, ev. figurantů
Doplňující údaje k jednotlivým bodům:
a) - pořadatelem závodu může být pouze právní subjekt začleněný do ČKS. Na pořadatelství mohou spolupracovat další partneři (organizace i jednotlivci).
b) - závody se zpravidla nekonají v chráněných termínech národních (mezinárodních) svazových akcí
c) - adresa se uvádí kompletní vč. PSČ, pro fin. styk kompletní údaje (možno uvádět číslo účtu).
d) - Doporučuje se k propozicím přiložit vzor přihlášky s údaji nezbytnými pro přípravu akce.
e) - účastníkem těchto závodů může být kdokoliv v souladu s ustanoveními propozic, tedy i členové jiných subjektů, začleněných v ČMKU. - v případě pořádání akce pro více kategorií se doporučuje nižší kategorie omezit věkem psa a stupněm složené zkoušky. - v případě věkových kategorií psovodů rozhoduje ročník narození. - aby mohla být jednotlivá kategorie vyhodnocena, musí v ní nastoupit nejméně tři závodníci se psy. - podmínky účasti háravých fen se doporučuje řešit v souladu s ustanoveními zkušebních řádů. - jednou ze základních podmínek účasti je korektní a sportovní vystupování v průběhu celé akce. Nedodržení této podmínky má za následek ukončení posuzování provinilce a jeho diskvalifikaci. Za dodržení této zásady je zodpovědný pořadatel, návrh podává rozhodčí ev. hlavní rozhodčí a pořadatel. - v propozicích musí být uvedeny veterinární podmínky účasti.
f) - rozpis disciplín musí být jasně a srozumitelně stanoven. Je možno uvést odvolání na náplň či disciplíny zkušebních řádů. Disciplíny, které neuvádí zkušební řády musí být podrobně rozepsány včetně bodového hodnocení. Případné dodatečné úpravy propozic může pořadatel provést pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Tyto nesmějí být v zásadním rozporu s původním zněním propozic a musí být zveřejněny nejpozději při zahájení závodu.
g) - uvádí se čas a místo prezentace účastníků, čas zahájení a předpokládaného vyhlášení výsledků a ukončení závodu. Podrobnější časový rozpis se uvádí tehdy, vyžaduje-li to povaha závodu (nástupy ve skupinách a pod.)
h) - počty vyhodnocených účastníků jsou dány možnostmi pořadatele, musí je však uvést v propozicích. Pokud jsou udělovány věcné či jiné ceny, je žádoucí jejich přesné určení před zahájením závodu. Způsob řešení pořadí při rovnosti bodů musí být věcně správné a srozumitelné.
ch) - protesty musí být řešeny v souladu s ustanoveními ZŘ - tzn., že protest není možno podat proti verdiktu rozhodčího, ale pouze pro technické či formální závady. Jistina při podání protestu by neměla převyšovat výši startovného.
Další organizační ustanovení - závody posuzují zpravidla rozhodčí 2. třídy, evidovaní v ČKS, na základě vzájemné dohody s pořadatelem a následném schválení krajským výborem. Schválení musí být provedeno v dostatečném předstihu před samotnou soutěží, aby jména rozhodčích mohla být zveřejněna v propozicích. Závody speciálně zaměřené, srovnávací a podobně mohou spoluposuzovat i rozhodčí jiných subjektů, začleněných v ČMKU.
- rozhodčí delegovaný na prvém místě plní funkci hlavního rozhodčího
- závody mohou posoudit i rozhodčí 1. třídy. Posouzení takové akce nesmí být na úkor delegace ČKS a taktéž se s ní nesmí prolínat (zkoušky – závod).
K takovému posouzení není třeba delegace svazu, ale pouze stejný postup jako u rozhodčích 2.třídy.
- termín pro konání závodu včetně adresy odpovědného funkcionáře předkládá pořadatel příslušnému krajskému orgánu tak, aby souhrn těchto požadavků byl součástí pololetních nebo celoročních plánů činnosti krajů.
- Systém distribuce propozic je dán možnostmi a úvahou pořadatele.
- Pro úhradu nákladů účastníků (rozhodčí, pořadatelé, pomocníci) platí obecně platné směrnice svazu.
- Počty posouzených oddílů jedním rozhodčím jsou dány ustanoveními příslušných zkušebních řádů a nemají být významně překračovány. Podmínky posouzení většího počtu oddílů musí vždy odsouhlasit pořadatel i rozhodčí a toto nesmí být na úkor kvality posouzení akce.
- Pro konání závodu platí v celém rozsahu metodika a posuzování dle příslušného zkušebního řádu (NZŘ, IPO). Zařazování a posuzování zkušebními řády nepopsaných disciplín je vázáno na podrobný popis v propozicích. Provádění ani posuzování těchto disciplín nesmí být v metodickém rozporu s ustanoveními zkušebních řádů. Povoleny jsou pouze technické úpravy.
- Pořadatel závodu je povinen vést průběžný přehled výsledků formou veřejně přístupné výsledkové tabule.
- Ve všech obecných a v této směrnici neuvedených případech platí všeobecná ustanovení ZŘ a to jak v otázce organizace závodů, tak práv a povinností funkcionářů a účastníků.
- V souladu s platnými předpisy musí být kynologická akce povolena příslušným obecním či městským úřadem.
Pořadatel musí zároveň termín akce dát na vědomí příslušnému pracovišti krajské veterinární správy.
- Konání akce musí odpovídat „Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat“ schváleným UKOZ dne 31. května 2006 , pod číslem jednacím : 8479/2006 - 11020
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.