SMĚRNICE PRO KONÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE

07.04.2013 17:22

 

SMĚRNICE PRO KONÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE
1. Úvod
Účelem je vytvořit systém zajišťující výběr nejlepších mladých psovodů a psů pro M ČR mládeže a vytvořit objektivní podmínky pro zhodnocení úrovně výcviku.
2. Všeobecné podmínky
a) Nejpozději do 31.12. předchozího roku uveřejní ČKS v informačním zpravodaji : termíny, místa a kontaktní adresy výběrových soutěží následujícího roku - podmínky, které musí v daném roce psovod se psem splňovat, aby se mohl výběrových soutěží zúčastnit - případné doplňující údaje (zadávání CACTu, zapisování zkoušek a pod.)
b) Startovné účastník nehradí.
c) Výsledky výběrové soutěže musí být zveřejňovány v průběhu akce na veřejně přístupné výsledkové tabuli. Po skončení všichni účastníci obdrží výsledkovou listinu v tištěné formě.
d) Po skončení výběrové soutěže vyhlásí pořadatel pořadí účastníků dle docílených výsledků. Nejméně 3 nejlepší odmění cenami, které zpravidla zajišťuje ČKS. Účast a pořadí se zapisuje do výkonnostního a výstavního průkazu psa.
e) Výběrových soutěží se mohou zúčastnit pouze psovodi s řádným členstvím v ČKS či Kolektivní členové ČKS. Maximální počet závodníků na 1 VS je 25 bez rozdílu na počty v jednotlivých v kategoriích.
f) Psovod se všech výběrových soutěží M ČR mládeže může zúčastnit nejvíce s dvěma zdravými psy nebo fenami. Účastnit se mohou i háravé feny, předem však nutno upozornit pořadatele. Počet účastí na VS není omezen. V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené.
g) Podmínkou pro start v kategoriích dle MZŘ (IPO2 a 3, FPR3) je složená zkouška BH.
h) Přihlášky zasílá psovod přímo na adresu pořadatele VS v termínu nejpozději do 14ti dnů před konáním akce. O nepřijetí přihlášky je vyrozuměn zájemce co nejdříve. Každý přijatý účastník je povinen se dostavit ve stanoveném čase do místa prezentace před zahájením soutěže. Dostaví-li se opožděně, není k soutěži připuštěn.
i) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli : veterinární průkaz psa, výkonnostní a výstavní průkaz psa, výkonnostní průkaz psa bez PP, případně potvrzení o vykonaných zkouškách se zapsanými požadovanými zkouškami, členský průkaz s uhrazenými příspěvky na běžný rok. Bez těchto dokladů nebude k soutěži připuštěn. Po skončení soutěže obdrží předložené doklady zpět.
j) Hodnocení rozhodčích je konečné a protest proti němu není přípustný. Protest pro porušení ustanovení podmínek propozic - zkoušky, technického charakteru, či na vystupování rozhodčích, je přípustný, nezakládá však nárok na změnu rozhodnutí rozhodčího či opakování výkonu, o řešení protestu rozhodne hlavní rozhodčí.
k) Jeden z delegovaných rozhodčích je určen jako hlavní. Po dohodě s pořadatelem, před zahájením soutěže, vyhlašuje její harmonogram. V kategoriích Mládeže a Juniorů je použita činka pořadatele.
l) Po skončení všech výběrových soutěží sestaví komise mládeže ČKS pořadí všech účastníků na základě nejlepšího výsledku z VS. Podmínkou je alespoň jednou splnění limitu k zapsání zkoušky, dle které účastník závodí. Zprávu o průběhu výběrové soutěže včetně hodnocení zašle hlavní rozhodčí sekretariátu ČKS obratem po skončení výběrové soutěže. Výsledkovou listinu v předepsaném formátu s uvedením krajské příslušnosti závodníka zasílá pořadatel na sekretariát ČKS mailem v den ukončení VS. Přihlášky zašle obratem na sekretariát.
m) Náklady na uspořádání výběrových soutěží jsou hrazeny z rozpočtu ČKS na základě vydaných ekonomických pokynů, pořadatelem zpracovaného a schváleného rozpočtu a vyúčtování. Úhrada nákladů (jízdné, strava, nocleh) je hrazena buď psovodem nebo z rozpočtu ČKS dle rozhodnutí P ČKS pro daný rok.
n) Odstoupení psovoda se psem v průběhu výběrové soutěže či Mistrovství ČR je možné pouze ze zdravotních důvodů psovoda nebo psa.
o) Na VS i MR mládeže i mládeže stopařů jsou do výsledkové listiny napřed uváděni v pořadí dle celkově získaných bodů psovodi se psy, kteří splnili 70 % limit v každém oddílu, teprve pak jsou uváděni, v pořadí získaných bodů, další účastníci (pod čarou).
Poháry pro VS i Mistrovství zpravidla hromadně zajišťuje ČKS.
p) Dle rozhodnutí Předsednictva ČKS , které musí být zveřejněno nejpozději do 31.12. předcházejícího roku, mohou být VS na M mládeže a M mládeže stopařů prováděny jinými způsoby.
3. Specifické podmínky
a)Výběr na MČR mládeže
1. Provádí se dle NZŘ zkoušky ZVV 2 a MZŘ zkoušky IPO 2, doplňková kategorie dle NZŘ ZVV1 a ZMP1 (vše do 18ti let), juniorská kategorie dle NZŘ zkoušky ZVV3 a MZŘ zkoušky IPO3
(do 21 let).
2. Každá z kategorií na VS je otevřena i při účasti pouze 1 startujícího.
3. Pro kvalifikaci jsou každoročně vypsány max. 3 soutěže, které se uskuteční v termínu od 1.4. do 15.6.daného roku.
4. Počet startů v kvalifikačních soutěžích není omezen. Při splnění bodového limitu pro zapsání zkoušky se tato zkouška zapisuje.
5. Ve všech kategoriích, to znamená NZŘ i IPO není PP podmínkou, pes bez PP ovšem musí být označen čipem, musí být zaregistrován na ČKS a musí mít vystaven Výkonnostní průkaz pro psa bez PP. Stáří psa dle druhu a stupně příslušné zkoušky. Pes musí mít splněny podmínky pro možnost zápisu dané zkoušky, dle které závodí. Tedy – pro start dle v ZVV1 a ZMP1 bez nutnosti složení jiné zkoušky, pro kat. ZVV2 složená zkouška ZVV1, pro kat. IPO2 složená zkouška IPO1 a BH, pro kat. IPO3 složená zkouška IPO2 a BH a pro kat. ZVV3 složená zkouška ZVV2. Složené vyšší zkoušky, než je daná kategorie VS, nevadí.
6. Pes, který se zúčastnil jakéhokoliv mistrovství, včetně VS (IPO, ZVV3, FH IPO, plemen…), nesmí ve stejném roce startovat v žádné soutěži mládeže (včetně MR ml. stopařů). Výjimkou je, že sám mládežník startuje i v některé z výše uvedených kategorií.
7. Věk psovoda je omezen na nejvýše 18 let dosažených v roce konání výběrových soutěží, dolní věková hranice je bez omezení. Věk v kat.Junioři je omezen hranicí 18 – 21 let dosažených v roce konání VS. V roce, kdy psovod dosáhne věku 18ti let, si sám může vybrat ve které věkové kategorii bude závodit. Tuto však již během roku nesmí měnit.
Kategorii v rámci stupně (ze ZVV2 do IPO2, ze ZVV3 do IPO3 a naopak) může psovod měnit během VS i s jedním psem. V případě, že se nominuje v obou kategoriích, vybírá si start v kategorii na MR psovod sám. Rovněž v případě, že se nominuje na MR se 2 psy, vybírá si start s konkrétním psem sám psovod. Na Mistrovství možno startovat pouze s jedním psem.
V případě, že nebude na MR kvůli nízkému počtu nominovaných závodníků otevřena kategorie ZVV3, bude mít psovod, který splnil na VS mládeže limit pro zapsání zkoušky, možnost zařazení do nominačního žebříčku na MR ZVV3 dospělých.
8. Všechny výběrové soutěže posuzují rozhodčí delegovaní výcvikovou komisí, z nichž jeden je určen jako hlavní. Dále jsou delegováni 2 figuranti.
9. Stopy, poslušnost, obrana probíhají dle harmonogramu, který určí hlavní rozhodčí společně s pořadatelem. Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují. Háravé feny na poslušnost a obranu nastupují jako poslední a je jim dána možnost tréninku. Konečné pořadí vypracování cizích stop ve skupině si psovodi losují zvlášť.
Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana. Závodníci v kat. MZŘ (IPO2 a 3) nastupují na poslušnost ve dvojicích. Po hlášení závodník s nižším startovním číslem provádí cviky poslušnosti, druhý závodník psa odloží. Závodníci v kat. NZŘ (ZVV1,2,3 a ZMP1) nastupují na poslušnost jednotlivě.
10. Při rovnosti bodů na VS rozhoduje : obrana, stopa. V případě rovnosti všech disciplín získávají tito závodníci shodné umístění (dělené pořadí).
b) Výběr na MČR mládeže stopařů
1. Provádí se dle MZŘ zkoušky FPR3 a to v obou kategoriích Mládež do 18ti let a Junioři do 21 let. Každá z kategorií na VS je otevřena i při účasti pouze 1 startujícího.
2. Pro kvalifikaci jsou každoročně vypsány max. 3 soutěže, které se uskuteční v termínu od 1.9. do 1.10. Max.počet závodníků na 1 VS je 25.
3. Počet startů v kvalifikačních soutěžích je omezen na dva. Startovné účastnící nehradí. Při splnění podmínek zkoušky dle ZŘ lze zapsat splnění zkoušky.
4. Start psa bez PP je možný, ale tento musí být očipován a zaregistrován (viz Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu). Stáří psa dle druhu a stupně příslušné zkoušky. Podmínkou účasti je v obou kategoriích u psa složená zkouška FPR2 a BH. Vyšší složená zkouška nevadí.
5. Pes, který se zúčastní v daném roce kvalifikačních soutěží v kategorii dospělých (IPO, ZVV3, FH IPO), nemůže startovat v témže roce ve výběrových soutěžích mládeže. Výjimkou je start v obou kvalifikacích s 1 psovodem.
6. Věk psovoda v kategorii Mládež je omezen na nejvýše 18 let, dosažených v roce konání výběrových soutěží. Dolní hranice je bez omezení. Věk psovoda v kategorii Junioři je 18-21 let. V roce, ve kterém psovod dosáhl věk 18ti let, si může sám zvolit, ve které z kategorií bude soutěžit. Tuto však již během roku nesmí měnit.
7. Všechny výběrové soutěže posuzuje rozhodčí delegovaný výcvikovou komisí.
8. Stopy probíhají dle harmonogramu, který určí hlavní rozhodčí společně s pořadatelem. Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují (včetně háravých fen). Pořadí vypracování stop si psovodi losují zvlášť ve skupinách.
9. Pro zařazení do nominačního žebříčku je nutné alespoň jednou splnit na VS zkoušku FPR3. Při rovnosti bodů u několika psů v žebříčku po skončení kvalifikace rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky FPR2.
9. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE A M ČR MLÁDEŽE STOPAŘŮ
1. Úvod
Význam konaných Mistrovství ČR, případně jiných vrcholových akcí spočívá zejména v získání přehledu stupně vycvičenosti psů v daném druhu výcvikové činnosti.
2. Všeobecné podmínky
a) Mistrovství posuzuje komise rozhodčích, určená Výcvikovou komisí ČKS. Jmenován je hlavní rozhodčí. Současně jsou určeni figuranti (jeden náhradní).
b) Hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem vyhlašuje harmonogram akce a je přítomen losování startovních čísel, po skončení akce zpracuje zprávu a hodnocení akce na předepsaném tiskopise a zašle sekretariátu ČKS obratem po skončení výběrové soutěže. Pořadatel MR v den ukončení MR zašle na sekretariát výsledkovou listinu v předepsaném formátu.
c) Nejpozději do 31.12. předešlého roku uveřejní ČKS v Informačním zpravodaji : - termíny, místa a kontaktní adresy konaných Mistrovství - maximální počty účastníků, případně požadované podmínky postupu, udělovaná ocenění (CACT, atd.), případně připuštění zahraničních účastníků.
d) Každá z jednotlivých kategorií na MR bude otevřena pouze v případě nominace minimálně 3 závodníků. V případě, že nebude na MR kvůli nízkému počtu nominovaných závodníků otevřena kategorie ZVV3, bude mít psovod nominovaný v této kat., možnost zařazení do nominačního žebříčku a startu na MR ZVV3 dospělých. Tento závodník pak bude ohodnocen v rámci kat.Junior ZVV3. Titul Juniorský mistr se uděluje pouze při M ČR mládeže.
Maximální počet účastníků MR je 30 bez rozdílu v kategoriích. Tento počet může být v daném roce P ČKS upraven.
e) Výcviková komise ČKS může na akci určit dozorčího výcvikové komise, zpravidla hlavního rozhodčího, který zde zastupuje ČKS.
f) Na M ČR mládeže musí být pro každé družstvo uveden vedoucí Družstva (a to i v případě, že Družstvo má méně než 3 závodníky), který se účastní schůzky vedoucích družstev s rozhodčími, předává případný protest apod. Je třeba jej nahlásit včas pořadateli MR.
g) Tréninky před MR všestranných probíhají dle rozpisu pořadatele po jednotlivých Družstvech s ohledem na vzdálenost do místa konání a početnosti Družstva.
h) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu, nebo stanovených časech. Psovodi se psy na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupině psovodi losují pořadí vypracování stopy, včetně háravých fen.
i) Pro provádění poslušnosti a obrany zajistí pořadatel stadion, či odpovídající plochu. V kategoriích Mládeže a Juniorů je použita činka pořadatele.
j) Početnost skupiny závodníků na stopách, jakož i pro střídání poslušnosti a obrany na stadionu, určí hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem.
k) Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují. Háravé feny na poslušnost a obranu nastupují jako poslední, je jim ale umožněn trénink.
l) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli : - veterinární průkaz psa, výkonnostní a výstavní knížku psa (potvrzení o vykonaných zkouškách) nebo výkonnostní průkaz psa bez PP, členský průkaz ČKS nebo Kolektivního člena s uhrazenými příspěvky. Bez těchto dokladů nebude na Mistrovství připuštěn. Po ukončení akce obdrží předložené doklady zpět. Účast a získané pořadí se zapisuje do výkonnostní a výstavní knížky psa.
m) V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené. Psovoda do 18ti let musí doprovázet pověřená osoba (vedoucí družstva, …)
n) Nejdéle do 6ti týdnů před konáním Mistrovství předá sekretariát ČKS pořadateli jména a adresy, včetně dalších údajů (přihlášky z výběrových soutěží), těch závodníků, kteří se na Mistrovství nominovali. Pořadatel tyto nejpozději 4 neděle předem pozve k účasti, kterou žádá od závodníka potvrdit. V případě odmítnutí účasti může rozhodnout P ČKS o pozvání dalších v pořadí.
o) Náklady na uspořádání mistrovství jsou hrazeny z rozpočtu ČKS na základě ekonomických pokynů, pořadatelem zpracovaného a schváleného rozpočtu a vyúčtování. Startovné účastník neplatí, ostatní náklady (jízdné, stravu, nocleh) jsou hrazeny dle rozhodnutí P ČKS pro daný rok.
p) Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení, nebo na vystupování rozhodčích a to nejpozději do 30ti minut po skončení akce. Protesty nezakládají nárok na změnu rozhodnutí rozhodčího či opakování výkonu, o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Pořadatel může určit výši zálohy, která se skládá při podání protestu a při neuznání protestu hlavním rozhodčím propadá ve prospěch pořadatele.
q) Dle rozhodnutí Předsednictva ČKS, které musí být zveřejněno nejpozději do 31.12. předcházejícího roku, může být MČR mládeže a MČR mládeže stopařů prováděno jinými způsoby.
3. Specifické podmínky a) Mistrovství ČR mládeže 1. Provádí se dle podmínek zkoušek ZVV1 a ZMP1 (doplňková kategorie mládeže), ZVV2 a IPO2 (mládež) a ZVV3 a IPO3 (junioři).
2. Ocenění:
a) Jsou vyhlašováni první 3 (příp.dle rozhodnutí P ČKS 1.-5.místo) v každé kategorii
b) Soutěžící v Doplňkové kategorii mládeže s nejvyšším počtem bodů se stává Vítězem Doplňkové kategorie pro daný rok
c) Soutěžící v kategoriích Mládeže s nejvyšším počtem bodů se stává Mladým Mistrem ČR pro daný rok
d) Soutěžící v kategoriích Junioři s nejvyšším počtem bodů se stává Juniorským Mistrem ČR pro daný rok. Podmínkou k zadání obou mistrovských titulů je splnění minimálního bodového limitu k zapsání zkoušky.
e) v jednotlivých kategoriích – Doplňková kategorie, Mládež a Junioři jsou vyhlašováni : - vítěz ve stopě (nejvyšší počet bodů na stopě) - vítěz v poslušnosti (nejvyšší počet bodů v poslušnosti) - vítěz v obraně (nejvyšší počet bodů v obraně)
f) „Čestná cena“ – cenu obdrží nejlépe umístěný soutěžící, bez ohledu na kategorii, který sám složil všechny zkoušky se psem (uvedené ve VK), se kterým soutěžil. Toto musí doložit nejpozději při prezentaci Potvrzeními o vykonané zkoušce.
g) Soutěž družstev je určena pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS-ZKO nikoli Kolektivní členi). Družstvo musí být složeno min.ze 2 mládežníků do 18 let (v kat.IPO2, ZVV2), které lze doplnit 1 juniorem.
Do hodnocení se započítávají 3 nejlepší celkové výsledky členů družstva. Výsledky závodníků z doplňkové kategorie (ZVV1, ZMP1) se do soutěže družstev nezapočítávají.
3. Při rovnosti bodů u všestranných rozhoduje celková obrana a dále celková poslušnost. V případě stejného bodového hodnocení ve všech disciplínách získávají tito soutěžící stejné umístění (včetně titulu Mistra ČR).
Při rovnosti bodů u vítězů oddílů rozhoduje vyšší celkový součet oddílu, dále los.
4. Poháry pro první tři (příp.dle rozhodnutí P ČKS pro 1.- 5.místo) v každé kategorii včetně Soutěže družstev, vítěze jednotlivých oddílů a Čestnou cenu zajistí ČKS.
5. Juniorský mistr v IPO3 má možnost přímého startu na MR IPO v následujícím roce. Startovné na tomto MR nehradí.
6. Mladý mistr má možnost přímého startu na MR mládeže v následujícím roce bez ohledu na druh zkoušky (ZVV2-IPO2).
7. Juniorský mistr má možnost přímého startu na MR mládeže v následujícím roce bez ohledu na druh zkoušky (ZVV3-IPO3).
8. V případě změny věkové kategorie tato možnost neplatí – tzn. pokud Mladý mistr v následujícím roce přestupuje do Juniorské kategorie, musí opět absolvovat VS dle dané zkoušky. Pokud Juniorský mistr v následujícím roce již nedosáhne na kat.Junior (věk 22 let), nemá již možnost startu na MR mládeže.
b) Mistrovství ČR mládeže stopařů
1. Provádí se v obou kategoriích (Mládež a Junioři) dle zkoušky MZŘ FPR3 a NZŘ ZPS1 – pouze disciplína stopa. Každou ze stop hodnotí jiný rozhodčí. Poslušnost není na MR prováděna.
2. Ocenění:
a) Jsou vyhlašováni první 3 (příp.dle rozhodnutí P ČKS 1.-5.místo) v každé kategorii.
b) Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává Mladým Mistrem ČR stopařů, příp. Juniorským mistrem ČR stopařů pro daný rok. Tituly mohou být zadány pouze v případě dosažení min. 70% bodů v každé stopě.
c) Soutěž družstev je určena pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS-ZKO nikoli Kolektivní členi). Družstvo musí být složeno min.ze 2 mládežníků do 18 let, které lze doplnit 1 juniorem. Do hodnocení se započítávají 3 nejlepší celkové výsledky členů družstva.
3. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodové hodnocení z lepší stopy. V případě rovnosti obou stop získávají tito závodníci stejné umístění (včetně mistrovských titulů).
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.