SMĚRNICE PRO KONÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH PLEMEN VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII

07.04.2013 17:34

 

SMĚRNICE PRO KONÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH PLEMEN VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII
1. Úvod
Pořádání této akce bylo obnoveno po mnoha letech, pamětníci si vzpomenou, avšak nyní navazuje na novelizovaný ZŘ malých plemen, tedy pro všechny malé psy, kteří vyhoví požadavku tohoto zkušebního řádu. Význam Mistrovství ČR malých plemen spočívá zejména v získání přehledu stupně vycvičenosti psů v daném druhu výcvikové činnosti.
Prozatím je Mistrovství vypsáno bez výběrových postupových soutěží.
2.Všeobecné podmínky
a) Mistrovství posuzuje komise rozhodčích, delegovaná ČKS. Jmenován je hlavní rozhodčí.
b) Hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem vyhlašuje harmonogram akce a je přítomen losování startovních čísel, po skončení akce zpracuje zprávu a hodnocení akce na předepsaném tiskopise a s výsledkovou listinou je obratem zašle sekretariátu ČKS. V zájmu informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu ČKS zašle ihned po skončení soutěže výsledky v elektronické podobě sekretariátu svazu.
c) Termín konání Mistrovství bude uveřejněn spolu s ostatními svazovými akcemi nejpozději do31.12.předešlého roku v INFO ČKS a na webu ČKS spolu s ostatními důležitými informacemi:
- termín, místo a kontaktní adresy pořadatele
- maximální počty účastníků, případně požadované podmínky postupu atd.
d) Výcviková komise ČKS může na akci určit:
- dozorčího výcvikové komise, zpravidla hlavního rozhodčího, který zde zastupuje ČKS
- vedoucího stop, který řídí práci kladečů
e) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu, nebo stanovených časech. Psovodi se psy na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupině psovodi losují pořadí vypracování stop.
f) Pro provádění poslušnosti a speciálních prací zajistí pořadatel odpovídající plochu.
g) Početnost skupiny závodníků na stopách, jakož i pro střídání poslušnosti a speciálních cviků na cvičišti, určí hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem a bude uvedeno v harmonogramu.
h) Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují.
Háravé feny na poslušnost a speciální cviky nastupují jako poslední, je jim ale umožněn trénink.
- s jedním psem je možný start pouze v jedné kategorii.
ch) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli:
- veterinární průkaz psa
- výkonnostní a výstavní průkaz psa
- psi bez PP musí být očipováni, registrováni na ČKS a mít vydán výkonnostní průkaz pro psy BPP
- členský průkaz ČKS nebo člena Kolektivního člena ČKS s uhrazenými příspěvky pro daný rok. Bez těchto dokladů nebude na Mistrovství připuštěn. Po ukončení akce obdrží předložené doklady zpět. Účast a získané pořadí se zapisuje do výkonnostního průkazu psa.
i) V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené.
l) Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení, nebo na počínání rozhodčích a to nejpozději do 30-ti minut po skončení discipliny. Protesty nezakládají nárok na změnu rozhodnutí rozhodčího, či opakování výkonu, o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Pořadatel může určit výši jistiny, která se skládá při podání protestu a při neuznání protestu hlavním rozhodčím propadá ve prospěch pořadatele.
3. Specifické podmínky:
Mistrovství ČR probíhá dle podmínek zkoušky ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZMP3, ZMPO
Uvedené kategorie nesmí být kombinovány s žádnou vloženou soutěží.
1. Provádí se dle vydaných propozic ČKS
2. Soutěžící s největším počtem bodů v kategoriích ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZMPO se stává Vítězem příslušné kategorie na Mistrovství ČR MP pro daný rok.
Soutěžící s nejvyšším počtem bodů v kategorii ZMP3 se stává Mistrem ČR MP pro daný rok
- při splnění podmínek je možno zadat čekatelství CACT (ZMP3) vyznačit ve výsledkové listině. Zodpovídá hlavní rozhodčí.
Dále jsou vyhlašováni :
- vítěz ve stopě (nejvyšší počet bodů na stopě)
- vítěz ve spec. cvicích (nejvyšší počet bodů ve speciálních cvicích)
- vítěz poslušnosti (nejvyšší počet bodů v poslušnosti)
- vítěz v obraně (nejvyšší počet bodů v obraně)
3. Při rovnosti bodů rozhoduje:
- u všestranných: speciální cviky-poslušnost-los
- u vítězů oddílů: vyšší umístění jako všestranný
4. ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady.
V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové.
Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení
5. ČKS zabezpečuje ceny nejméně pro první tři závodníky v každé kategorii a vítěze v oddílu stopa, poslušnost, speciální cviky, obrana
6. Funkci pomocníka u kategorie ZMPO vykonává sám rozhodčí
POKYNY PRO POŘADATELE MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH PLEMEN VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII
Hlavní rozhodčí je garantem ČKS za průběh soutěže. Schvaluje pořadatelem zpracovaný program a technické zajištění akce. V dostatečném časovém předstihu provede (popř. jeho zástupce) kontrolu připravenosti akce (terény, předměty, překážky, aporty, harmonogram a pod.) Přehled akcí, pořadatelů a delegace rozhodčích obsahuje INFO ČKS, rovněž tak podmínky účasti a další ustanovení, pokud není stanoveno jinak.
Hlavní rozhodčí
- spolupracuje s pořadatelem před započetím akce, v celém jejím průběhu až do vyhlášení výsledků
- po předchozím projednání s pořadatelem seznámí před zahájením akce soutěžící rámcově s podmínkami, harmonogramem akce, představí sbor rozhodčích a pomocníky
- zodpovídá za regulérní průběh celé akce, za kontrolu správnosti údajů v přihláškách, za oprávněnost startu závodníků, za zápis do výkonnostního průkazu psů a výsledkovou listinu
- spolu s pořadatelem odpovídá za technickou a společenskou úroveň akce
V propozicích soutěže pořadatel uvede:
- podmínky účasti
- požadované doklady (výkon. průkaz,včetně údaje o splnění požadované zkoušky, veterinární doklady, členský průkaz ČKS nebo kolektivního člena ČKS
- časový harmonogram předem prokonzultovaný s hlavním rozhodčím
- datum uzávěrky (rozhoduje datum poštovního razítka)
- časové i technické možnosti ubytování (seznam zařízení poskytujících ubytování se psy)
- možnost ustájení psů
- výši startovného (bude-li stanoveno)
- nutnost nahlášení háravých fen
- možnost případného tréninku již v pátek před akcí
- ustanovení propozic nesmí být v rozporu se Směrnicí pro Mistrovství MP ČR
- soutěž probíhá jako dvoudenní akce
- maximální počet startujících je stanoven Směrnicí pro konání výběrových soutěží. V případě, že z důvodu malého počtu přihlášených se akce uskuteční jako jednodenní, vyrozumí pořadatel o této skutečnosti e-mailem všechny přihlášené
- uzávěrka přihlášek vždy nejpozději 3 týdny předem, aby v případě menšího počtu přihlášených mohla být akce uskutečněna jako jednodenní
- začátek soutěží je stanoven na sobotu od 9.00 hodin, trénink probíhá od rána (zpravidla v době od 6 - 8 hod.) do zahájení losování, je možný dle podmínek i v pátek
- tréninkový prostor musí být zajištěn pro umístění nejméně 2 zástěn a překážek
- součástí prezentace je i kontrola členského průkazu a kontrola veterinárních náležitostí, vyplývajících ze zákona 166/1999 Sb. v současném znění
- losování: zpravidla v sobotu před zahájením akce, po skončení tréninku, každý soutěžící losuje sám za sebe, jiný způsob losování je nepřípustný (provádí se z počtu prezentovaných soutěžících)
- závodníci musí být opatřeni startovními čísly
- k provádění poslušnosti a speciálních prací musí být zajištěno cvičiště, nebo musí být zajištěn obdobný prostor s potřebnými rozměry, rovnou plochou s travnatým porostem přiměřené výšky
- pořadatel zodpovídá za připravenost odpovídajícího nářadí a překážek (pro aportování se použijí výhradně činky pořadatele, celodřevěné, připravené na stojanu v místě cviku)
- střelba je prováděna v jednom místě, zbraň stejné ráže po celou dobu soutěže
- háravé feny provádějí poslušnost a speciální cviky na závěr soutěže (nutno jim umožnit trénink)
- v průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než pes soutěžící, který byl zaprezentován a prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení oficiálního tréninku až do ukončení celé soutěže
- delegovaní figuranti mohou figurovat pouze při samotné soutěži
- zvláštní pozornost věnovat výběru vhodných terénů pro stopy, (pokud možno stejný porost)
- vedoucí stop zodpovídá za položené stopy, proto musí být osobně přítomen po celou dobu kladení
- předměty odpovídajícího tvaru a materiálu
- na stopy jsou startující zaváženi většinou v 3 členných skupinách
- pořadí stop ve skupině se vždy losuje, neplatí pro háravou fenu (provádí ve skupině odděleně)
- pořadatel připraví bodovací karty, které obsahují i dílčí cviky v jednotlivých oddílech.
Pro vlastní soutěž zpracuje pořadatel katalog, který bude obsahovat především: - jmenný seznam startujících (psovodi a psi) a jejich údaje - přesný harmonogram soutěže - pro nástupy na stopy zpravidla uvádět stejný čas pro trojici, na poslušnost pro dvojici, pro obranu jednotlivě - po skončení akce předá pořadatel hlavnímu rozhodčímu přihlášky účastníků - po celou dobu soutěže musí být průběžně doplňována veřejně přístupná výsledková tabule, uvádějíse pouze bodové hodnoty jednotlivých oddílů (stopa, poslušnost, obrana), to platí i o výsledkové listině
Do výsledkové listiny jsou napřed uváděni v pořadí dle celkově získaných bodů psovodi se psy, kteří splnili 70 % limit v každém oddílu, teprve pak jsou uváděni, v pořadí získaných bodů, další účastníci
- zpracování výsledků se předpokládá na PC + tiskárna
- výsledky soutěže ověří před vyhlášením hlavní rozhodčí
- nástupu k vyhlášení jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se kterými startovali
- případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či nedodržování pokynů pořadatele a hl. rozhodčího proběhne po linii pořadatel, hl. rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení přiloží hl. rozhodčí ke zprávě z akce
- případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech (zdravotní stav - pes,
psovod), výsledek se celý anuluje
- bodové hodnocení každého psovoda vyhlašovat ihned po ukončení příslušné disciplíny veřejně
- vyúčtování akce provede pořadatel nejpozději do jednoho měsíce po akci dle smlouvy
- návrh propozic soutěží pořádaných podle těchto pokynů nutno před distribucí zaslat (nafaxovat) sekretariátu ČKS ke schválení
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.