SMĚRNICE PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO VÝKON PSŮ SPORTOVNÍ KYNOLOGICKÉ ČINNOSTI, STANOVENÍ ROZSAHU ZKOUŠEK, PŮSOBENÍ ROZHODČÍCH ČKS.

07.04.2013 16:43

 

3. SMĚRNICE PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO VÝKON PSŮ SPORTOVNÍ KYNOLOGICKÉ ČINNOSTI, STANOVENÍ ROZSAHU ZKOUŠEK, PŮSOBENÍ ROZHODČÍCH ČKS.
A. Všeobecná ustanovení.
Dosaženou úroveň a stupeň vycvičenosti psů v oblasti sportovní kynologie posuzují a potvrzují rozhodčí pro výkon.Rozhodčí jsou důležitými činiteli při výchově sportovců-kynologů a musí proto mít nejen potřebné odborné znalosti a přehled, ale i odpovídající charakterové vlastnosti.Jsou povinni dbát usnesení, směrnic a pokynů svazových orgánů. Při posuzování se musí řídit platnými zkušebními řády a metodikou posuzování.
B. Rozdělení rozhodčích a jejich působnost.
Rozhodčí pro výkon jsou rozděleni podle kvalifikace do dvou tříd.
1. Rozhodčí II. třídy (krajští).
Adept na rozhodčího II.třídy musí splňovat tyto podmínky:
a) věk 21 - 50 let,
b) získanou II. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře,
c) doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje:
- řádné členství ve svazu,
- morální a odborné předpoklady k zastávání funkce
d) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci
e) občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
f) schválení výborem krajské kynologické organizace svazu,
g) úspěšné splnění teoretické, písemné a praktické zkoušky a předepsaných hospitací.
Rozhodčí II.třídy posuzují závody bez zápisu zkoušky podle všech platných zkušebních řádů schválených ČKS. Rozhodčí II.třídy, mající řádné členství v ZKO, na území jednoho kraje tvoří krajský sbor rozhodčích pro výkon.
Příslušným krajským orgánem jsou:
a) evidováni v seznamu rozhodčích pro výkon II.třídy,
b) delegováni pro výkon své funkce,
c) každoročně proškolováni pro výkon funkce rozhodčího výkonu včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu své činnosti.,
d) hodnoceni v rámci své činnosti,
e) řešeni při případných přestupcích týkajících se výkonu funkce,
f) při splnění předepsaných podmínek a na žádost rozhodčího výkonu II.třídy, doporučováni k vykonání zkoušek rozhodčího I.třídy.
2. Rozhodčí I.třídy (svazoví).
Adept na rozhodčího I.třídy musí splňovat tyto podmínky :
a) nejméně 2 roky působit v aktivní činnosti rozhodčího II.třídy,
b) posoudit nejméně 10 akcí nebo jejich částí (vede si výkaz o své činnosti), za akci ve smyslu této podmínky se považuje samostatné posuzování soutěže nebo závodu bez zápisu zkoušky,
c) doporučení ZKO, ve kterém se potvrzuje:
- řádné členství ve svazu,
- morální a odborné předpoklady k zastávání funkce,
d) vyjádření krajského výboru svazu, které obsahuje:
- vyhodnocení činnosti v krajském sboru rozhodčích,
- doporučení ke zkoušce,
e) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci
f) občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
g) úspěšně splněnou teoretickou, písemnou a praktickou zkoušku a předepsané hospitace.
Rozhodčí I.třídy posuzují zkoušky a soutěže,dále postupové a kvalifikační výcvikové akce podle všech platných zkušebních řádů schválených ČKS. Rozhodčí I.třídy tvoří svazový sbor rozhodčích pro výkon, který je řízen výcvikovou komisí.
Výcvikovou komisí jsou prostřednictvím sekretariátu svazu:
a) evidováni v seznamu rozhodčích pro výkon I.třídy,
b) delegováni pro výkon své funkce,
c) proškolováni pro výkon funkce rozhodčího výkonu včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu své činnosti.,
d) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,
e) řešeni při případných přestupcích, týkajících se výkonu funkce a to až po odvolání z funkce rozhodčího výkonu I.třídy, případně předáni k řešení dle kárného řádu svazu,
f) schvalováni pro výkon funkce rozhodčího výkonu v zahraničí.
Základním předpokladem výkonu funkce rozhodčího (obou tříd) je platné řádné členství v ČKS a účast na proškolení, organizovaném výcvikovou komisí ČKS v daném roce.
Schváleno Plénem ČKS 26.3.2013
Platnost od 1.4.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.