Pojistka pro členy ČKS

18.02.2013 13:12

 

Níže je uveřejněna pojistná smlouva na základě které jsou všichni členové našich organizací pojištěni pro případ úrazu na akcích pořádaných v rámci ČKS. Bližší informace by případný zájemce našel na stránkách ČKS.

ÚRAZOVÉ  POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva č. 1310000010

Pojišťovna VZP, a.s.

se sídlem:                           Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7

IČO:                                      27116913

DIČ:                                       CZ27116913

zastoupená:                      Robertem Karešem, výkonným ředitelem

bankovní spojení:           ČSOB, a.s., č. účtu 187149322/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9100

(dále také jen jako „ pojistitel“)

a

Český olympijský výbor, o. s.

se sídlem:                           Benešovská 1925/ 6, 101 00 Praha 10

IČO:                                      48546607

zastoupená:                      Ing. Jiřím Kejvalem, předsedou ČOV

bankovní spojení:           ČSOB, a.s., č. účtu: 88276/0300

 (dále jen „pojistník“) 

(společně též „smluvní strany“)

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je kolektivní úrazové pojištění (dále jen „Pojistná smlouva“):

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

(1)      Práva a povinnosti z této Pojistné smlouvy a z pojištění vzniklého na jejím základě se řídí ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění), Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy a touto Pojistnou smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou pojistné podmínky pro Úrazové pojištění ÚRAZ  2/12 s platností od  1.10.2012 (dále jen „Pojistné podmínky“) (Příloha č. 1). Všechna pojištění sjednaná touto Pojistnou smlouvou jsou obnosová.

 

(2)      Pojistník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s pojistným produktem Úrazové pojištění (dále také „Úraz“) a s obsahem Pojistných podmínek k tomuto produktu. Pojistník dále prohlašuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním a využitím osobních údajů svých a osobních údajů pojištěných osob potřebných k uzavření smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících. V případě vzniku škodné události prohlašuje, že pojištěné osoby souhlasí se získáním, zpracováním a využitím citlivých údajů o jejich zdravotním stavu a opravňuje všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny tyto informace, a to i po jejich smrti, pojistiteli nebo osobám zplnomocněným pojistitelem sdělovat. Souhlasy jsou uděleny ve prospěch Pojišťovny VZP, a.s., a jejich smluvních partnerů v tomto pojištění, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a na dobu její platnosti.

 

Článek II.

Pojištěné osoby a pojištěné činnosti

 

(1)      Pojištěnými osobami jsou:

 

a)      členové sportovních svazů uvedených v příloze č. 2 této pojistné smlouvy, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce,

b)      osoby uvedené v  bodě 1 a) tohoto článku i v případě, že se činnosti zúčastní v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným sportovním svazem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce,

c)       osoby, které nejsou členy sportovních svazů uvedených v příloze č. 2 po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze sportovních svazů, uvedeným v příloze č. 2,

(2)      Pojištěnými osobami nejsou:

a)      profesionální sportovci, kteří pojištěnou činnost vykonávají na základě smlouvy o spolupráci či jiné obdobné smlouvy. Z obsahu takto uzavřené smlouvy (nikoli z jejího názvu) je zřejmé, že sportovec výkonem sportovní činnosti získává finanční prostředky od sportovního klubu nebo jiného subjektu, které tvoří jeho převažující zdroj příjmů.

b)      účastníci činností, které nejsou organizovány některým ze sportovních svazů, uvedeným v příloze č. 2,

(3)      Nelze poskytnout pojistné plnění současně dle bodu 1 a) a 1 b) tohoto článku.

(4)      Přibližný počet členů všech sportovních svazů (bez odpočtu duplicitních a vícenásobných členství) je 2 000 000. Z toho mládež do 14 let 640 000.

 

 

Článek III.

Rozsah pojištění a územní platnost

 

(1)      Rozsah pojištění sjednaný touto pojistnou smlouvou je následující:

 

a)        Pojištěné osoby, které dovršily 18 let v okamžiku vzniku úrazu

 

Pojištění smrti úrazem

pojistná částka 100 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

příslušný procentní podíl z pojistné částky 100 000 Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle  oceňovacích tabulek pojistitele  až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky

Pojištění tělesného poškození následkem úrazu

příslušný procentní podíl z pojistné částky 20 000 Kč

 

b)        Pojištěné osoby, které nedovršily 18 let v okamžiku vzniku úrazu

 

Pojištění smrti úrazem

pojistná částka 20 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

příslušný procentní podíl z pojistné částky 50 000 Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojistitele až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky

Pojištění tělesného poškození následkem úrazu

příslušný procentní podíl z pojistné částky 20 000 Kč

 

c)         Pojištěné osoby uvedené v Čl. II., odst. (1),  bod b)

 

Pojištění smrti úrazem

pojistná částka 120 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

příslušný procentní podíl z pojistné částky 120 000 Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojistitele až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky

Pojištění denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu

130 Kč za den za předpokladu, že pracovní neschopnost přesáhne 14 dní včetně (karenční doba), nárok vzniká zpětně od prvního dne

 

(2)      Pojištění se sjednává s územní platností na celý svět.

 

Článek IV.

Pojistné a způsob jeho platby

 

(1)      Roční pojistné činí celkem 13.800.000 Kč (třináct milionů osm set tisíc korun českých).

(2)      Pojistné období je jeden rok a pojistné bude hrazeno čtvrtletně na účet pojistitele číslo 187149322/0300 k :

-             1.1. každého roku částku 3 450 000 Kč,

-             1.4. každého roku částku 3 450 000 Kč,

-             1.7. každého roku částku 3 450 000 Kč,

-             1.10. každého roku částku 3 450 000 Kč.

 

Článek V.

Pojistná doba

 

Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem pojištění od 1.1.2013.

 

Článek VI.

Oznámení škodné události

 

(1)      Oznámení škodné události předkládá oprávněná osoba, tj. ten, komu v důsledku pojistné události vzniklo právo na pojistné plnění. Specifikace oprávněné osoby je uvedena v Pojistných podmínkách.

(2)      Vznik škodné události je nutné oznámit pojistiteli prostřednictvím:

a)        formuláře Oznámení škodné události z úrazového pojištění (Příloha č. 3) v případě škodné události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků v důsledku úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II.;

b)        formuláře Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti (Příloha č. 4) v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II.

(3)      K Oznámení škodné události je nutné předložit veškeré potřebné doklady dle pojistných podmínek. Pojistitel posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodné události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

(4)      Oznámení škodné události se zasílá na adresu sídla pojistitele:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných události

Jankovcova 1566/2b

170 00 Praha 7

 

 

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

(1)      Pojistitel se zavazuje:

a)         nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti pojistné smlouvy ustanovit pro pojistníka osobu, která bude vykovávat správu pojištění a likvidaci pojistných událostí (dále jen „Správce“) v rozsahu následujících činností:

- správu pojistné smlouvy v souladu s jejími podmínkami,

- vyřizování likvidací pojistných událostí v souladu s pojistnou smlouvou a závaznou metodikou,

- zajištění dodržování metodiky postupu hlášení škodných událostí a likvidace pojistných událostí,

- komunikaci mezi pojistitelem, pojištěnými a pojistníkem,

- řešení oprávněných požadavků pojistníka či pojištěných,

- sdílení informací o všech záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb pojistitelem,

- kontrolu dodržování pravidel,

b)        oznámit jméno či obchodní název Správce pojistníkovi, uvést právní vztah, na jehož základě bude tuto činnost vykonávat  a poskytnout informace dokládající jeho dostatečnou kvalifikaci pro výkon Správce dle bodu 1 a) tohoto článku,

c)         změnit Správce formou písemného oznámení zaslaného pojistníkovi, a to za podmínky předchozího písemného souhlasu pojistníka s provedením této změny. Pojistník není oprávněn udělení souhlasu bezdůvodně odmítnout nebo zdržovat. Pojistník je však oprávněn udělení souhlasu odmítnout  pokud mu nebudou předem doloženy skutečnosti dle bodu 1b) tohoto článku.

d)        zajistit vybavení pojistníka všemi potřebnými dokumenty a tiskopisy (Příloha č. 1, Příloha č. 3 a Příloha č. 4)

e)        poskytnout potřebnou součinnost ve všech věcech týkajících se této Pojistné smlouvy.

(2)      Pojistník se zavazuje:

a)         seznámit pojištěné s Pojistnou smlouvou včetně všech jejích součástí,

b)        zaplatit řádně a včas pojistné,

c)         informovat pojistitele o případných změnách týkajících se této Pojistné smlouvy, a to bez zbytečného odkladu,

d)        v případě škodné události předat pojištěnému formulář o oznámení škodné události (Příloha č. 3 a Příloha č. 4) a poskytnout mu součinnost pro uplatnění nároku na pojistné plnění,

(3)      Pojistník je oprávněn:

a)        minimálně jednou po dobu trvání pojistné smlouvy písemně bez udání důvodů odmítnout stanoveného Správce, přičemž pojistitel je v takovém případě povinen nejpozději do 14 dnů po doručení takovéhoto oznámení (odmítnutí) nahradit tuto osobu jinou kvalifikovanou osobou,

b)        v případě, že Správce nebude řádně plnit povinnosti dle Článku VII., odst. (1), bod a), požadovat po pojistiteli odvolání a nahrazení daného Správce novým s odpovídající kvalifikací,

c)         poskytnout kopii Pojistné smlouvy sportovním svazům uvedeným v příloze č. 2,

(4)      Náklady na činnost správce jsou zahrnuty v ceně pojištění (pojistném).

(5)      Pojistitel se zavazuje sjednat pro sportovní svazy, které o to projeví zájem, za zvýhodněných podmínek pojištění léčebných výloh v zahraničí, sjednat pro sportovní svazy, které o to projeví zájem, za zvýhodněných podmínek další úrazové pojištění podle individuálně dohodnutých podmínek mezi jednotlivými sportovními svazy a pojistitelem.

 

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

 

(1)    Pojistnou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 6 měsíců ke konci ročního pojistného období, přičemž výpověď musí prokazatelně doručit druhé smluvní straně nejpozději do 30. 6. příslušného pojistného roku.

(2)    Tuto Pojistnou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných, číslovaných dodatků.

(3)    Tato Pojistná smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2013 a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s charakterem originálu, přičemž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

 

Seznam příloh:

 

Příloha č. 1          Pojistné podmínky pro Úrazové pojištění ÚRAZ 2/12 s platností od 1. 10. 2012

Příloha č. 2          Seznam sportovních klubů

Příloha č. 3          Oznámení škodné události z úrazového pojištění

Příloha č. 4          Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Příloha č. 5          Informační list              

 

V Praze dne …………………..                                                           V Praze dne ……………………

 

Za Pojišťovnu VZP, a.s.                                                                 za Český olympijský výbor, o. s.,

 

 

 

 

__________________________                                        ___________________________

Robert Kareš,                                                                                  Ing. Jiří Kejval,

výkonný ředitel                                                                                              předseda

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.