Nic mi do toho není,

14.10.2015 13:14

ale při brouzdání po webových stránkách jednotlivých ZKO jsem jednak zjistil, že některé jsou vedené na opravdu vysoké úrovni a je jen škoda, že se dosud nenašel nikdo, kdo by byl ochoten ujmout se těchto stránek. To je jedna věc, která mě tak trošku "žere". Co mě "žere" o něco více je fakt, že jsem prakticky na žádných stránkách nenašel odkaz na tyto stránky.

A teď do čeho mi nic není. Nic mi není do obsahu vnitřních řádů jednotlivých ZKO, nejsem kontrolní orgán. T,o že někteří autoři těchto směrnic zbytečně opisují celé pasáže ze stanov ČKS, by až tak nevadilo. V tomto případě není nic porušeno, je to jenom zbytečné. Když jsou ale ve vnitřním řádu pasáže, které jsou v rozporu se stanovami ČKS je to problém. Nevím jestli si autoři těchto dokumentů uvědomují, že pokud by na jejich základě přijali nějaká rozuhodnutí, jsou tato neplatná.

Dále uvádím některé největší "perly" které jsem na stránkách ZKO objevil, v některých případech jde i o věci mimo zmiňované vnitřní předpisy.

1) Revizor organizace je zároveň členem výboru. Nelze viz. stanovy ČKS čl. 26 odst. 3 - Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu toho organizačního stupně, na kterém byla revizní komise zvolena.

2) Revizor organizace není členem této ZKO (jak vyplývá ze zveřejněného seznamu členů). Tak na to ani stanovy nepamatují. Nic méně z celého znění stanov je zřejmé, že je předpokládáno, že veškeří funkcionáři konkrétní ZKO jsou zároveň jejími  členy. Přece si nenechám do činnosti mluvit od někoho, kdo není členem organizace, jak bych ho hnal k případné odpovědnosti apod?

3) O přijetí za člena rozhoduje členská schůze a s přijetím musí souhlasit 2/3 členů. Nelze viz. stanovy ČKS čl. 25, odst. 1, druhá věta - Výbor ZKO ............přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, schvaluje hostování. Rovněž i stanovy ČKS čl. 4 odst. 1.  Má to svojí logiku, zatímco výbor se schází dle potřeby během roku několikrát, členská schůze zpravidla jen jednou do roka. Noví zájemci o členství, kteří příjdou krátce po členské schůzi, by na rozhodnutí o přijetí museli čekat rok a nebo toto ustanovení bude v některých případech obcházeno. Obojí je špatně. Situaci, že při každém přijímání nového člena se bude scházet členská schůze si dovedu představit jen velmi obtížně. Navíc, o přijetí bude vždy rozhodovat jen nadpoloviční většina přítomných (za předpokladu usnášeníschopnosti orgánu) a ne 2/3.

4) O vyloučení rozhoduje členská schůze a s vyloučením musí souhlasit nejmméně 2/3 členů. Členská schůze o tomto rozhoduje, ale postačí když se pro toto vysloví nadpoloviční většina přítomných (za předpokladu usnášeníschopnosti orgánu). V případě vyloučení musí být splněny i další podmínky uvedené ve stanovách ČKS. 

A teď pár diskutabilních ustanovení.

1) Členská schůze je neveřejná. No nevím, nedovedu si představit, že bych z členské schůze vykázal např. zástupce sponzorů, zástupce obce, zákonné zástupce mládežníků, doprovod členů (např. řidiče) atd. Něco jiného je rozhodování členské schůz,e to jasně upravují stanovy.

2) Členské schůze se mohou zůčastnit jen ti, co mají zaplacené členské příspěvky. Je potřeba si uvědomit, že pokud člen nezaplatí ve stanovené lhůtě členské příspěvky nepřestává být automaticky členem ZKO. Upravují to stanovy v článku 5 odst 8 - Pro nezaplacení členských příspěvků členství zanikne, nezaplatí-li člen příspěvek ani v náhradní stanovené lhůtě 15 dnů - členství končí marným uplynutím této lhůty.

Takže tak, ale jak říkám - nic mi do toho není.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.